!"สารคดีท่องเที่ยว"!

    เจ้าของหน่วยการสอน (Unit Author) : นางสาวอุไรวรรณ บุญญานุกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน่วยงานที่สังกัด : กรมสามัญศึกษา
โรงเรียน : สุราษฎร์ธานี
อำเภอ : เมือง จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

หากท่านทำแฟ้มสะสมงานเรียบร้อยแล้ว โปรดนำขึ้นวางไว้บนเว็บของ The Intel Teach to the Future Database ท่านต้องการแสดงชื่อของท่านหรือไม่
ต้องการ
ไม่ต้องการ

ภาพรวมของแผนการสอน (Unit over View) : สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย

ชื่อแผนการสอนของหน่วย (Unit Plan Title : การเขียนสารคดีท่องเที่ยว

คำถามที่ครอบคลุมหลักสูตร (Curriculum Framing Question) : -
คำถามสาระสำคัญ (Essential Question) : มีอะไรดีที่สุราษฎร์ธานี ?
คำถามหน่วยแผนการสอน (Unit Question) : ท่องเที่ยวที่ไหนในสุราษฎร์ธานี ?

สรุปเนื้อหาการเรียนรู้ของหน่วย (Unit Summary) : การเขียนสารคดีท่องเที่ยว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Subject Area(s)) :
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อื่น ๆ .................................
อื่น ๆ .................................
อื่น ๆ ..................................

ช่วงชั้น / ระดับชั้น :
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6

มาตรฐานของเนื้อหา / วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Content Standard / Benchmarks) บันทึกเรียงตามลำดับเนื้อหา :
มาตรฐาน : การเขียนสารคดีท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : นักเรียนสามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้


จุดประสงค์ที่ต้องการให้นักเรียนเป็น / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Student Objective / Learning Outcomes) ลำดับความสำคัญของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ : นักเรียนสามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเองและเขียนสารคดีท่องเที่ยวได้ถูกต้อง

ขั้นตอนและวิธีการเรียนรู้ (Procedures) ขอบเขตการเรียนรู้ ความต่อเนื่องและการวางแผนการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน :
1. ศึกษาข้อมูลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
2. ศึกษาวิธีการนำเสนอข้อมูล
3. เลือกแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง
4. ศึกษาใบความรู้เรื่องการเขียนสารคดีท่องเที่ยวพร้อมสังเกตจากตัวอย่างสารคดีท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ
5. สร้างชิ้นงานการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
6. นำเสนองาน
7. ประเมินผลงาน

เวลาที่ใช้ในแผนการสอน (Approximate Time Needed) : 4 คาบ

ทักษะพื้นฐานนักเรียน (Prerequiste Skills) ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของนักเรียนก่อนทำการศึกษาในแผนการสอนนี้ :
1. การนำเสนอในรูปแบบของแผ่นพับ
2. การสืบค้นข้อมูลทาง Internet
3. การนำเสนองานด้วย PowerPoint
4. การนำเสนองานด้วย Web Page

องค์ความรู้และแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับหน่วยการสอน (Material and Resource Required for Unit) :-
เทคโนโลยี - เครื่องมือ - อุปกรณ์ (Technology - Hardware) :
กล้องถ่ายรูป
คอมพิวเตอร์
กล้อง Digital
เครื่องเล่น DVD
Internet

Laser Disk
Printer
เครื่องฉายภาพ
Scanner
โทรทัศน์

เครื่องเล่น Video
กล้อง Video
อื่น ๆ .................................

เทคโนโลยี - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สื่อต่าง ๆ
ระบบฐานข้อมูล
สิ่งพิมพ์
E - mail
เอนไซโคลมีเดีย
ภาพและกราฟิก
Internet
สื่อผสม
การพัฒนาเว็บ
พิมพ์เอกสาร
อื่น ๆ ..................................

สิ่งพิมพ์ (Printed Material) ระบุตำรา หนังสืออ่านประกอบ หนังสืออ้างอิง ฯลฯ :
- เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย หน่วยที่ 1 - 7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัสดุ - อุปกรณ์ (Supplies) ระบุเครื่องมือ อุปกรณ์ที่สนับสนุนในการทำงาน : -

ศูนย์ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ต (Internet Resources) ระบุ website (URLs) ที่ช่วยในการนำไปเผยแพร่ผลงาน :
- http://www.st.ac.th
- http://www.st.ac.th/uboon

อื่น ๆ (Other) การประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษา วิทยากร การเรียนนอกสถานที่ :
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนบน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ (Accommodations for Differentialed Instruction) : -
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน (Resource Student) :
- http://www.suratthani.go.th

การให้ความช่วยเหลือด้านภาษา (Non-Native English Speaker) ผู้ช่วยเหลือด้านภาษาและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน :

คุณสมบัติของนักเรียน (Student Assessment) มาตรฐานและวิธีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต การพรรณนา การทดสอบเพื่อประเมินความพร้อม (กรณีที่มี) : -

การค้นหาคำอธิบายคำศัพท์ (Key Word Serch) : -
คำศัพท์ในแผนการสอน (Key Words) : -