Tag Archive: สอบเข้า

Mar 17

ประกาศผลนักเรียนความสามารถพิเศษ

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ดําเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภท ความสามารถพิเศษ  ประจําประการศึกษา 2556 ไปแล้วนั้น จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศฉบับนี้ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศ ดําเนินการดังนี้ อ่านประกาศ

Mar 14

ประกาศรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปี 2556

   ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2556  ตามนโยบายการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อปีการศึกษา 2556 แล้วนั้น โดยเฉพาะประเภทการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  อ่านรายละเอียดหน้าประกาศ

Mar 08

ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนโครงการพิเศษ (Update เรียกเพิ่มครั้งที่ 3)

Continue reading »

Feb 19

รายงานการรับนักเรียน ประจำปี ปีการศึกษา 2556

Cartoon-Color149

รายงานการรับนักเรียน ประจำปี ปีการศึกษา 2556 ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Continue reading »

Feb 05

ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

Cartoon-Color149

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยโครงการพิเศษเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2556 รายละเอียดตามประกาศที่แนบ  อ่านประกาศ

Page 1 of 11