Category: กิจกรรม

พ.ย. 09

ประมวลภาพงานพิธีไหว้ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 255 …

Continue reading

Continue reading

พ.ย. 09

ค่ายศิลป์สรรค์รักษ์โลก วันที่ 21-22 ก.ค. 2555

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 255 …

Continue reading

พ.ย. 09

รองผู้อำนวยการบุญส่ง ศุภศิริรัตน์ เป็นวิทยากรอบรมสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นาง บุญส่ง ศุภศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธ …

Continue reading

Continue reading

พ.ย. 09

นำเสนอผลงานประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

คณะ กรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเม …

Continue reading

Continue reading

พ.ย. 09

คณะกรรมการนักเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 “รางวัลให้ครู”

คณะ กรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และนักเรียนโรงเ …

Continue reading

Continue reading