Urast

Author's details

Name: งานวัดผล
Date registered: กันยายน 6, 2013

Latest posts

  1. โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันจันทร์ที่ 18-วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 — กันยายน 11, 2017
  2. กำหนดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี — กรกฎาคม 13, 2017
  3. โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันศุกร์ที่ 24,วันจันทร์ที่ 27-วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์, วันพุธที่ 1-วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 — กุมภาพันธ์ 20, 2017
  4. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันอังคารที่ 20- วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 — กันยายน 11, 2016
  5. กำหนดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 21-22, 25 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี — กรกฎาคม 11, 2016

Author's posts listings

ก.ย. 11

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันจันทร์ที่ 18-วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

ตารางสอบ ตารางห้องสอบ

ก.ค. 13

กำหนดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตารางสอบ ตารางห้องสอบ

ก.พ. 20

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันศุกร์ที่ 24,วันจันทร์ที่ 27-วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์, วันพุธที่ 1-วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

ตารางสอบ ตารางห้องสอบ

ก.ย. 11

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันอังคารที่ 20- วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559

ตารางห้องสอบ ตารางสอบ

ก.ค. 11

กำหนดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 21-22, 25 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตารางสอบ ตารางห้องสอบ

ธ.ค. 22

กำหนดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันจันทร์ที่ 28- วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตางรางสอบ ตารางห้องสอบ

ก.ย. 09

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 17- วันศุกร์ที่ 18, วันจันทร์ที่ 21- วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558

ตารางสอบ ตารางห้องสอบ

ก.พ. 16

กำหนดการสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตารางสอบ ตารางห้องสอบ

ธ.ค. 17

กำหนดการสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตารางสอบ ตารางห้องสอบ

ก.ย. 04

กำหนดการสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตารางสอบ ตารางห้องสอบ

Page 1 of 212