Author's posts

SAR โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รายงานประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีกา …

Continue reading

ประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 และคู่มือสำหรับประชาชน

  การประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพ …

Continue reading

Continue reading

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สสวท.

    สสวท. ได้ปรับปรุงระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เ …

Continue reading

ก.ค. 03

วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม 2558

วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 ผู้อำนวยการสุชาติ หงษ์ทอง นำคณะ ล …

Continue reading

Continue reading

มี.ค. 26

สถิติการสมัครนักเรียนประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558

สถิติการสมัครนักเรียนประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม. …

Continue reading

ก.พ. 25

สถิติการสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558

สถิติการสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศ …

Continue reading

Continue reading