งานงบประมาณ

Author's posts

พ.ค. 08

ประกาศ ร่าง TOR การจัดจ้างบริษัทจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดดังแนบ ร่าง TOR EP 57    ร่างเอกสารประกวดราคา …

Continue reading

ม.ค. 08

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาซ …

Continue reading

ก.ย. 16

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาซื …

Continue reading

ก.ย. 06

ประกาศสอบราคาซืื้อ อุปกรณ์กระจายสัญญาณความเร็วสูง

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาซ …

Continue reading

ก.ย. 06

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนคณะรา …

Continue reading

Continue reading

ส.ค. 09

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน

สหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 1  กำหนดเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรง …

Continue reading