งานงบประมาณ

Author's posts

พ.ย. 21

ขยายเวลาชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขยายเวลาชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2 …

Continue reading »

พ.ย. 09

ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

   คลิกรายละเอียด>>> http://st.archeewa.o …

Continue reading »

พ.ย. 08

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาและหลอดไฟฟ้าอาคารพลานามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  คลิกรายละเอียด>>> ประกาศโรงเรียนสุราษฎร …

Continue reading »

พ.ย. 07

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

พ.ย. 07

ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิ.ย. 13

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยวิธีพิเศษ

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนัง …

Continue reading »

พ.ค. 20

ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทจัดหาครูชาวต่างชาติ เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

              ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประ …

Continue reading »

พ.ค. 20

Download แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง ปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์มขอจ้างสุราษฎร์ธานี57    แบบฟอร์มขอซื้อสุราษฎร์ธ …

Continue reading »

พ.ค. 08

ประกาศ ร่าง TOR การจัดจ้างบริษัทจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดดังแนบ ร่าง TOR EP 57    ร่างเอกสารประกวดราคา …

Continue reading »

ม.ค. 08

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาซ …

Continue reading »