ธ.ค. 02

สศส 2494

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี