ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เขียนนิทานแทรกข้อคิดคติสอนใจได้
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. นักเรียนอ่านความหมายและองค์ประกอบของนิทานจากกรอบความรู้ต่อไปนี้

นิทาน คือ
เรื่องเล่าสืบต่อกันมา เป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุด กล่าวกันว่านิทานมีกำเนิด
พร้อม ๆ กับครอบครัวของมนุษยชาติ มูลเหตุที่มาแต่เริ่มแรก คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
แล้วเล่าสู่กันฟัง มีการเพิ่มเติมเสริมแต่งให้พิสดารมากยิ่งขึ้น จนห่างไกลจากเรื่องจริง กลายเป็นนิทานไปการเขียนนิทาน เป็นการเขียนจากจินตนาการ ผู้เขียนจะต้องมีศิลปะ
ในการเขียน โดยเขียนให้สนุกและมีคุณค่าแก่ผู้อ่าน


องค์ประกอบของนิทาน
๑. แนวคิดหรือแกนของเรื่อง หรือสารัตถะของเรื่อง แนวคิดของเรื่องนิทาน มักเป็น
องค์ประกอบพื้นฐาน ง่ายไม่ลึกซึ้งนัก เช่น แนวคิดเรื่องแม่เลี้ยงข่มแหงลูกเลี้ยง การทำความดีจะได้ผลดีตอบสนอง
๒. โครงเรื่องของนิทาน มักสั้น กะทัดรัด เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นลักษณะเรื่องเล่า
ธรรมดา โดยดำเนินเรื่องไปตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
๓. ตัวละคร ไม่ควรมีหลายตัว เพราะเป็นเรื่องสั้น ๆ จะน่าอ่านกว่า เรื่องยาวๆ ตัวละคร
อาจเป็นคน สัตว์ เทพเจ้า นางฟ้า มนุษย์ อมนุษย์ ฯลฯ
๔. ฉาก เป็นภาพจินตนาการที่ผู้เขียนสร้างขึ้น ให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
๕. ถ้อยคำหรือบทสนทนาที่ตัวละครในเรื่องพูดกัน ควรใช้ภาษาที่กะทัดรัด เข้าใจง่าย
สนุกสนานชวนติดตาม
๖. คติชีวิต นิทานที่ดีต้องมีข้อคิดเกี่ยวกับชีวิต สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมแก่ผู้อ่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เยาว์ ดังนั้น ในตอนท้ายของนิทานมักสรุปคติ
ชีวิตให้เป็นเครื่องเตือนใจผู้อ่านด้วย


ที่มาของข้อมูล : ที่มา http://komut.spu.ac.th/somkiart/write7.html

กิจกรรมการเรียนรู้

๒. นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.st.ac.th/bhatips/loganit.html
๓. เลือกอ่านโคลงโลกนิติ ที่นักเรียนชอบหรือสนใจ และเห็นว่ามีข้อคิดคติสอนใจสามารถนำไป
เขียนเป็นนิทานได้ นักเรียนเลือกเพียง ๑ - ๒ บท
๔. นักเรียนเขียนเป็นนิทาน พร้อมตั้งชื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของเนื้อเรื่อง
๕. ตอนจบของนิทาน นักเรียนควรเชื่อมโยงเนื้อหามาสู่โคลงโลกนิติ โดยจบว่า ดังโคลงโลกนิติบทนี้
ตามด้วยโคลงโลกนิติที่นักเรียนเลือก
๖. เขียนลงกระดาษ ขนาด A ๔ พร้อมกับให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นต่อผลงานการเขียน
ของนักเรียนด้วย


รูปแบบใบงาน


นิทานเรื่อง.........................

แต่งโดย........................................เลขที่......ห้อง.....

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อผลงานของนักเรียน


...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................
(......................................)
............../............/.........

แบบประเมินผล

รายการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควร
ปรับปรุง
๑. แนวคิดหรือแกนของเรื่อง เชื่อว่าทำความดีจะได้ผลดีตอบสนอง        
๒. โครงเรื่อง สั้น กะทัดรัด โดยดำเนินเรื่องไปตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง        
๓. ตัวละคร เป็นคน สัตว์ เทพเจ้า นางฟ้า มนุษย์ อมนุษย์ ฯลฯ มีพฤติกรรมน่าสนใจ        
๔. ฉาก จินตนาการสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง        
๕. ถ้อยคำหรือบทสนทนา ใช้ภาษาที่กะทัดรัด เข้าใจง่ายสนุกสนานชวนติดตาม        
๖. คติชีวิต มีข้อคิดเกี่ยวกับชีวิต สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้อ่าน        
๗. ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความพยายาม        
สรุปผลการประเมิน
       การเขียนเรียงความตามจินตนาการ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เขียนเรียงความตามจินตนาการได้
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. นักเรียนอ่านลักษณะและองค์ประกอบของเรียงจากกรอบความรู้ต่อไปนี้

การเขียนเรียงความ

เป็นการนำความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ผู้เขียนสนใจนำมาเรียบเรียงอย่างชัดเจน
ให้น่าสนใจ
โดยอาศัยข้อเท็จจริง ระกอบความคิดเห็นของผู้เขียนให้ผู้อ่านได้เข้าใจ
ตามที่ผู้เขียนต้องการ

องค์ประกอบของเรียงความ

เรียงความมีองค์ประกอบ 3 ส่วนด้วยกัน คือ

๑. คำนำ (การเปิดเรื่อง)

๒. เนื้อเรื่อง หรือเนื้อความ

๓. บทลงท้าย (การปิดเรื่อง หรือ บทสรูป)

ขั้นตอนการเขียนเรียงความ

๑. กำหนดความมุ่งหมาย ของเรียงความเรื่องนั้น

๒. เลือกแบบการเขียน หรือโวหารการเขียนให้สอดคล้องกับ ความมุ่งหมายสำคัญ

๓. หารายละเอียดประกอบ และขยายความประเด็นต่างๆ ของโครงเรื่อง

๔. กำหนดภาคคำนำ ภาคเนื้อเรื่อง และภาคสรุป

ภาคคำนำควร มีลักษณะดังต่อไปนี้

๑. ทำให้ผู้อ่านสนใจ

๒. แนะหรือบอกความมุ่งหมายหรือแนวของเรื่อง

๓. ไม่ตั้งต้นไกลเกินไป และมีแนวนำเข้าสู่เรื่อง

๔ .ไม่ยาวเกินไป


ภาคเนื้อเรื่อง เป็นภาคสำคัญประกอบด้วย

๑. ข้อมูลในโครงเรื่อง ซึ่งเรียงตามลำดับเวลา ตามพื้นที่ ตามเหตุผล หรือ
ตามความสำคัญ

๒. ประกอบด้วยย่อหน้าแต่ละย่อหน้า ที่สื่อความคิดอย่างมีประสิทธิผล เหมาะสมตามความสำคัญของเนื้อเรื่อง

๓. มีความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละประโยค แต่ละย่อหน้า

๔. มีรายละเอียดที่ชัดเจน ขยายความ ประกอบความ และสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้ชัดเจนเหมาะสมสอดคล้องกัน


ภาคจบหรือภาคสรุป การจบมักใช้ 2 วิธี คือ

๑. จบด้วย การย่อ คือนำเอาใจความสำคัญ ที่เป็นสาระอย่างแท้จริงมากล่าว
ในตอนท้าย ให้ผู้อ่านประทับใจเป็นการทบทวนอีกครั้ง

๒. จบด้วยการสรุปให้ตรงความมุ่งหมายสำคัญของเรื่อง ใช้วิธี สรุปความ เป็นประโยคบอกเล่า หรือประโยคคำถาม เป็นภาษิต หรือเป็นคำประพันธ์
ที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องก็ได้ภาคจบนี้ควรแยกเป็นย่อหน้าหนึ่ง และต้องสรุป
ความหมายสำคัญเอาไว้ในหน้านี้

ที่มาของข้อมูล http://www.geocities.com/taoliks/e007.htm


กิจกรรมการเรียนรู้

๒. นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.st.ac.th/bhatips/loganit.html
๓. เลือกอ่านโคลงโลกนิติ ที่นักเรียนชอบหรือสนใจ และเห็นว่ามีข้อคิดคติสอนใจสามารถนำไป
เขียนเรียงความได้ นักเรียนเลือกเพียง ๑ - ๒ บท
๔. นักเรียนเขียนเรียงความ พร้อมตั้งชื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของเนื้อเรื่องและในเนื้อหาของ
เรียงความนักเรียนควรนำโคลงโลกนิติมาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง อาจจะเป็นส่วนนำ ส่วนเนื้อหา หรือ
ส่วนสรุป
๕. เขียนลงกระดาษ ขนาด A ๔ พร้อมกับให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นต่อผลงานการเขียนของ
นักเรียนด้วย

รูปแบบใบงาน


เรียงความเรื่อง.........................

แต่งโดย........................................เลขที่......ห้อง.....

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อผลงานของนักเรียน


...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................
(......................................)
............../............/.........


รายการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
๑. ความเหมาะสม ความน่าสนใจของคำนำ        
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างคำนำกับเนื้อเรื่อง        
๓. การใช้ภาษา สำนวนโวหาร การเขียนสะกดคำ        
๔. ประเด็น สาระสำคัญที่นำเสนอ การขยายความ
ข้อความที่ยกตัวอย่างประกอบชัดเจน สนับสนุน
ความคิดของผู้เขียน
       
๕. เนื้อเรื่องสอดคล้องกับโคลงโลกนิติที่ยกมา        
๕. สรุปได้ประทับใจ มีข้อคิด หรือมีประเด็นชวน
ให้คิด
       
๖. มีความคิดสร้างสรรค์        
๗. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ผลงานมีระเบียบ
มีความเอาใจใส่ รักการเขียน
       
สรุปผลคุณภาพของผลงาน        

 

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


สมุดเยี่ยม

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2546