แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรื่อง กลอนสุภาพ จำนวน 10 ข้อ

HOME ทดสอบภาษาไทยเรื่องอื่น ๆ


1. เหตุใดกลอนสุภาพจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลอนแปด

    1. เพราะหนึ่งบทมีแปดวรรค

    2. เพราะหนึ่งวรรคมีแปดพยางค์(คำ)

    3. เพราะหนึ่งบทสัมผัสแปดที่

    4. เพราะทุกวรรคจะต้องสัมผัสในพยางค์ที่แปด


2. วรรคใดมีลักษณะเป็นกลอนสุภาพมากที่สุด

    1. สวนโมกข์พลารามเป็นแหล่งธรรมะ

    2. สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองร้อยเกาะ

    3. เกาะพะงันงดงามยามคืนค่ำ

    4. บ้านนาสารมีเงาะกรอบอร่อย


3. ข้อใดกล่าวถึงคณะของกลอนสุภาพได้ถูกต้องที่สุด

    1. ๑ บทมี ๔ วรรค หรือ ๒ คำกลอน วรรคหนึ่ง
มี ๗ - ๙ พยางค์

    2. กลอนสุภาพเรียกอีกอย่างว่ากลอนแปดเพราะ
ทุกวรรคมี ๘ พยางค์

    3. กลอนสุภาพ ๑ บทมี ๔ วรรค หรือ ๔ บาท
หรือ ๒ คำกลอน

    4. กลอนสุภาพบังคับเสียงวรรณยุกต์และสัมผัส
ภายในวรรค


4. วรรคใดมีลักษณะเป็นกลอนสุภาพมากที่สุด

    1. คิดจะเป็น ต้นอ้อ หรือไม้ใหญ่

    2. จะโยกไกว มั่นคง จงถวิล

    3. หากลมพัดโยกโอนไม่หักล้ม

    4. หากตั้งตรงโค่นหักเมื่อลมพัด


5. วรรคใดมีสัมผัสในที่เป็นสัมผัสอักษรเด่นชัดที่สุด

    1. ลานอักษรซ่อนหวานผ่านอักษร

    2. จิตอาวรณ์หลงใหลในรสหวาน

    3. ส่งอักษรซ้อนเรียงเพียงจดจาร

    4. เกิดกลอนกานท์กินใจที่ไพเราะ


6. วรรคใดมีสัมผัสในที่เป็นสัมผัสสระและสัมผัสอักษร
เด่นชัดที่สุด

    1. ไพเราะคำนำใจให้เป็นสุข

    2. ปราศจากทุกข์ได้เพียงเสียงเสนาะ

    3. อันร้อยกรองพ้องเสียงเพียงจำเพาะ

    4. ไทยสืบเสาะสานเสกเอกลักษณ์


7. วรรคใดมีสัมผัสในไพเราะที่สุด

    1. จากดอกอ้อ กอกลม ลมโลมไล้

    2. กลับชี้ให้ เห็นธรรม ล้ำค่ายิ่ง

    3. ใครว่าอ้อ ไร้ค่า น่าท้วงติง

    4. อ้อคือสิ่ง ชี้ธรรม นำสู่ชน


8. คำตอบใดมีคำสัมผัสระหว่างวรรค

    1. นำกลกลอนลีลามาเชิดชู ตามแบบครูชี้แนะให้แกะรอย

    2. พรมชีวิตชุ่มชื่นให้พืชพันธุ์ มอบแมกไม้มวลมนุษย์สุดพรรณนา

    3. แก้วประกายพรายพร่างทางกลอนแก้ว วามวับแวมวาดลายไว้งามหรู

    4. ละอองโปรยเปียกปอนตอนเย็นย่ำ สายฝนพรมพรูพร่างสร้างสุขสรรค์


9. คำตอบใดคือคำสัมผัสระหว่างบทของคำประพันธ์ต่อไปนี้

    จำเรียงรักษ์อักษรผ่านกลอนกาพย์   บ่งซึ้งซาบรสกวีศรีสยาม
"สุนทรภู่"ครูกลอนกระฉ่อนนาม          ทั่วเขตคามคราอ่านพล่านอารมณ์
ทั้งแว่วหวานตาลหยดมดตอมไต่         โอดอาลัยโศกเศร้าเคล้าทุกข์ถม
ไหลลดเลี้ยวทะเล้นล้วนโลมลม          พอกเพาะบ่มสั่งสอนแทรกซ้อนธรรม

    1. สยาม - นาม

    2. นาม - คาม

    3. รมณ์ - ถม

    4. ถม - ลม


10. ข้อใดกล่าวถึงประเพณีนิยมในการลงเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคของกลอนสุภาพไม่ถูกต้อง

    1. วรรคที่ 1 สมัยก่อนไม่นิยมเสียงสามัญ ปัจจุบันลงเสียงใดก็ได้

    2. วรรคที่ 2 ลงเสียงจัตวาไพเราะที่สุด แต่ปัจจุบันนิยมลงเสียงสามัญ

    3. วรรคที่ 3 นิยมลงเสียงตรี หรือเสียงสามัญก็ได้

    4. วรรคที่ 4 นิยมลงเสียงเหมือนวรรคที่ 3


หากเห็นค่าคราผ่านวานฝากถ้อย จำเรียงร้อยรสคำให้ฉ่ำจิต
สมุดเยี่ยมเทียมของขวัญนั้นจากมิตร เพียงลิขิตฝากมาว่า "ขอบคุณ"
  ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ เจ้าของห้องเรียนสีชมพู

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


 

แบบทดสอบชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของ อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ