แบบฝึกหัดทบทวนด้วยตนเอง เรื่อง อักษรไทยและการผันวรรณยุกต์ ชุดที่ ๓

HOME ทดสอบประเมินตนเอง

คิดก่อนคลิกดูคำตอบนะจ๊ะ

       คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคำถามแล้วลองตอบในใจหรือลองพิมพ์คำตอบลงไปแล้วจึง
คลิกที่คำตอบเพื่อดูเฉลย หากข้อความล้นกรอบให้ใช้แป้น ศรชี้ขวาเลื่อนไปเรื่อย ๆ จนถึง
ข้อความสุดท้าย

๑. ถาม ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงทั้งหมด
ก. ทน ไฝ แจว
ข สี เทา แดด
ค ขวา เฉ ถุง
ง เสา ฉุน คลาย

๒. ถาม ชื่อต่อไปนี้ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง
ก. บ้านแก่ง
ข ท่าเสา
ค พิชัย
ง เมืองตาก

๓. ถาม อักษรใดผันวรรณยุกต์ได้น้อยเสียงที่สุด
ก. อักษรกลาง
ข อักษรสูง
ค อักษรต่ำคู่
ง อักษรต่ำเดี่ยว

๔. ถาม4. ข้อใดคืออักษรกลางทั้งหมด
ก. ว ด จ
ข บ ฟ ซ
ค ก บ ด
ง ป ท ฮ

๕. ถาม ข้อใดเป็นอักษรสูงทั้งหมด
ก. ฝ ฟ ส
ข ผ ณ ฏ
ค ข ถ ม
ง ถ ฉ ส

๖. ถาม จากตัวเลือก ข้อ ๕ ข้อใดมีทั้งอักษรสูงอักษรกลาง และอักษรต่ำ
ก. ข้อ ก.
ข ข้อ ข
ค ข้อ ค
ง ข้อ ง

๗. ถาม   ข้อใดมีอักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยวอย่างละ ๒ ตัว
ก. ฮ ซ ญ ภ
ข ส ฮ ฬ ว
ค ย ฉ ค ข
ง ม ง ภ ท

๘. ถาม คำในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำคู่ทั้ง ๒ คำ
ก. ชาวเล
ข ปลากริม
ค ลูกน้ำ
ง ครัวไฟ

๙. ถาม จากตัวเลือก ข้อ ๘ ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรเดี่ยวทั้ง ๒ คำ
ก. ข้อ ก.
ข ข้อ ข
ค ข้อ ค
ง ข้อ ง

๑๐. ถาม "นายว่าขี้ข้าพลอย" สำนวนนี้ไม่ปรากฏรูปพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรชนิดใดในข้อต่อไปนี้
ก. อักษรสูง
ข อักษรกลาง
ค อักษรคู่
ง อักษรเดี่ยว

๑๑. ถาม. คำในข้อใดมีรูปพยัญชนะต้นเป็นอักษรชนิดเดียวกับคำว่า "มั่วสุม"
ก. ยิ้มแฉ่ง
ข สติเฟื่อง
ค เพ่งเล็ง
ง เคี่ยวเข็ญ


๑๒. ถาม ข้อใดมีพยัญชนะต้นของอักษรกลางทั้งหมด
ก. เข้มแข็ง ดั้นด้น กีดกัน ตายตัว
ข. ขบวนการ ทองกวาว อ้อยควั่น คันชัก
ค. อกแตก กินใจ ก้นบึ้ง ป้องกัน
ง. กวางตุ้ง จุดชนวน เข้มงวด ดุลพินิจ


๑๓. ถาม . สำนวนในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำทั้งหมด
ก. ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง
ข ชี้นกปลายไม้
ค เงื้อง่าราคาแพง
ง ตกกระไดพลอยโจน

๑๔. ถาม จากตัวเลือกใน ข้อ ๑๓ สำนวนใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางมากที่สุก
ก. ข้อ ก.
ข ข้อ ข
ค ข้อ ค
ง ข้อ ง


๑๕. ถาม "เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่" มีอักษรเดี่ยวกี่ตัวไม่นับคำซ้ำ
ก. ๕ ตัว
ข ๖ ตัว
ค ๗ ตัว
ง ๘ ตัว

๑๖. ถาม "ขอฝากน้องสองรามารดาด้วย
เอ็นดูช่วยปกครองให้ผ่องใส
ตัวข้าบาทจะนิราศออกแรมไพร
ให้พ้นภัยคลาดแคล้วอย่าแผ้วพาน"
คำประพันธ์ข้างต้นนี้วรรคใดมีอักษรต่ำจำนวนเท่ากัน
ก. วรรคสดับ วรรครับ
ข วรรคสดับ วรรครอง
ค วรรครับ วรรครอง
ง วรรครอง วรรคส่ง


๑๗.ถาม "พอเต็มตึงสุนัขกะบากนั้น
รอยเขาฟันพฤกษาอยู่อาศัย
เห็นรอยคนปนควายค่อยคลายใจ
รู้ว่าใกล้ออกดงเดินตะบึง"
คำประพันธ์ข้างต้นนี้วรรคใดขาดเสียงวรรณยุกต์โท
ก. วรรคสดับ วรรครับ
ข วรรครอง วรรคส่ง
ค วรรครับ วรรคส่ง
ง วรรคสดับ วรรครอง

๑๘. ถาม คำในข้อใดผันวรรณยุกต์ได้ครบ ๕ เสียง
ก. ไกล รุ่ง
ข เสือ ขาว
ค ดาว โอ่ง
ง กลบ ขวาน

๑๙. ถาม ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ ๕ เสียง
ก. อย่าขัดแย้งผู้ใหญ่
ข อย่าใฝ่ตนให้เกิน
ค เดินทางอย่าเดินเปลี่ยว
ง น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

๒๐. ถาม ข้อใดมีคำที่มีจำนวนเสียงวรรณยุกต์เท่ากับ "อย่าประมาทคนดี"
ก. เป็นคนอย่าทำใหญ่
ข อย่าโดยคำคนพลอด
ค อย่ากอบกิจเป็นพาล
ง ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง

๒๑. ถาม คำในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง คำตาย วรรณยุกต์เสียงเอก
ก. กราบ
ข พลบ
ค มาตร
ง ทรุด

๒๒. ถาม ข้อใดมีคำที่มิใช่อักษรควบปรากฏอยู่ด้วย
ก. ขวนขวาย ปรากรม กวัดแกว่น
ข. ครอบครอง ทรวดทรวง พรักพร้อม
ค. ปรามาส กลศ ปรัก
ง. ครั้งคราว เคว้งคว้าง เปลี่ยนแปลง

 


เว็บเพจนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก http://www.thaifolk.com

HOME สมุดเยี่ยม

หากเห็นค่าคราผ่านวานฝากถ้อย จำเรียงร้อยรสคำให้ฉ่ำจิต
สมุดเยี่ยมเทียมของขวัญนั้นจากมิตร เพียงลิขิตฝากมาว่า "ขอบคุณ"
  ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ เจ้าของห้องเรียนสีชมพู

          คุณค่าและความดีงามใด ๆ ในเว็บนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณครู-อาจารย์ ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ ครู-อาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน
    ให้ความรู้ และผู้เขียนตำราทุกท่าน

            คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
             ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


 

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ ตั้งแต่ ๒๕สิงหาคม ๒๕๔๙