แบบฝึกหัดทบทวนด้วยตนเอง เรื่อง อักษรไทยและการผันวรรณยุกต์

HOME ทดสอบประเมินตนเอง

คิดก่อนคลิกดูคำตอบนะจ๊ะ

       คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคำถามแล้วลองตอบในใจหรือลองพิมพ์คำตอบลงไปแล้วจึง
คลิกที่คำตอบเพื่อดูเฉลย หากข้อความล้นกรอบให้ใช้แป้น ศรชี้ขวาเลื่อนไปเรื่อย ๆ จนถึง
ข้อความสุดท้าย

๑. ถาม 1. สระไทยมีกี่รูปกี่เสียง
ก. ๔๔ รูป ๓๒ เสียง
ข ๒๑ รูป ๓๒ เสียง
ค. ๒๑ รูป ๒๔ เสียง
ง ๒๐ รูป ๒๔ เสียง

๒. ถาม รูปสระในข้อใดที่สามารถใช้เป็นรูปพยัญชนะได้ด้วย
ก. ฤ ภ อ
ข อ ย ฤ
ค อ ว ย
ง ณ ฤ ภ

๓. ถาม3. "น้ำเน่าเสีย" ประกอบด้วยรูปสระจำนวนทั้งสิ้นกี่รูป
ก. ๕ รูป
ข ๖ รูป
ค ๗ รูป
ง ๘ รูป

๔. ถาม ข้อใดมีทั้งสระลดรูป คงรูป และเปลี่ยนรูป
ก. ทั้งลดทั้งแถม
ข คงเส้นคงวา
ค น้อยเนื้อต่ำใจ
ง สิ้นไร้ไม้ตอก

๕. ถาม รูปสระที่เขียนไว้หน้าพยัญชนะมีทั้งสิ้นกี่รูป
ก. ๔ รูป
ข ๕ รูป
ค ๖ รูป
ง ๗ รูป

๖. ถาม ข้อใดมีคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
ก. คันดิน
ข จาบจ้วง
ค ตับเต่า
ง เงื่อนไข

๗. ถาม   ข้อใดมีรูปสระที่เขียนไว้หน้าพยัญชนะ เหนือพยัญชนะ และหลังพยัญชนะ
ก. เพลี้ย
ข พลั่ว
ค เพราะ
ง พริ้ง

๘. ถาม ข้อใดคือรูปสระที่สามารถเขียนโดดๆ ได้
ก. ย ว
ข. ฤ ฤๅ
ค. อ ภ
ง. อ ว

๙. ถาม ข้อใดเป็นสระเปลี่ยนรูปทั้งหมด
ก. เล็บเหยี่ยว
ข ทองกร
ค ตับเหล็ก
ง เก็บเกิน

๑๐. ถาม ข้อใดประสมด้วยสระเสียงสั้นทั้งหมด
ก. น้ำเมา
ข แคบหมู
ค เต้าฮวย
ง ท่องจำ

๑๑. ถาม ข้อใดคือรูปสระที่เขียนไว้เหนือและหลังพยัญชนะ
ก. เอียะ เอาะ
ข อัวะ อำ
ค อัว เอีย
ง เอือะ เอียะ


๑๒. ถาม ข้อใดคือรูปสระที่เขียนไว้หลังพยัญชนะ
ก. ว อ
ข. อา ฤ
ค. อะ ฤๅ
ง .ย ภ


๑๓. ถาม ข้อใดคือรูปสระที่เขียนไว้หน้าและหลังพยัญชนะ
ก. ฉนำ
ข. เพราะ
ค. เหลือ
ง. เสีย

๑๔. ถาม สำนวนในข้อใดมีคำประสมด้วยสระเสียงสั้นทั้งหมด
ก. กระโถนท้องพระโรง
ข คบคนให้ดูหน้า
ค เงื้อง่าราคาแพง
ง เด็ดบัวไม่ไว้ใย


๑๕. ถาม คำอธิบายในข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. สระเลื่อนเกิดจากสระเดี่ยว ๒ เสียง อ่านออกเสียงพร้อมกันในจังหวะและน้ำหนักของเสียงเท่ากัน จึงเกิดเป็นสระเสียงใหม่ขึ้นอีกเสียง
ข. สระที่มีเสียงพยัญชนะแทรกประสมอยู่ด้วย เรียกว่า สระเกินมี ๘ เสียง
ค. สระที่จัดแบ่งตามเสียงสั้นเสียงยาวนั้น จะมีสระยาวมากกว่าเสียงสั้นอยู่ ๔ เสียง คือ อำ ใอ ไอ เอา
ง. รูปสระที่จัดเป็นพยัญชนะได้ด้วย มี ๓ รูป คือ ย อ และ ว

๑๖. ถาม พยัญชนะในข้อใดมีฐานที่เกิดของเสียงเกิดจากฐานริมฝีปาก
ก. ป ม ผ
ข. ฝ ถ ฮ
ค. พ ภ ญ
ง. ก ฏ จ


๑๗.ถาม จากคำตอบใน ข้อ ๑๖ ข้อใดมีพยัญชนะที่มีฐานที่เกิดของเสียงต่างกันทั้งหมด
ก. ข้อ ก.
ข ข้อ ข
ค ข้อ ค
ง ข้อ ง

๑๘. ถาม พยัญชนะในข้อใดใช้เป็นตัวสะกดไม่ได้
ก. ฮ อ ซ
ข .ฃ ฬ ฝ
ค .ห ผ ฌ
ง .ฉ ต ฟ

๑๙. ถาม ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์เป็นคำควบกล้ำทั้งหมด
ก. เกษตร รักษ์
ข จักร ศุกร์
ค บุตร ลักษมณ์
ง จันทร์ พักตร์

๒๐. ถาม จากตัวเลือกใน ข้อ ๑๙ ข้อใดมีการประสมตัวอักษรชนิด ๕ ส่วนทั้งข้อ
ก. ข้อ ก.
ข ข้อ ข
ค ข้อ ค
ง ข้อ ง

๒๑. ถาม พยัญชนะในข้อใดใช้ควบได้ทั้ง ร ล และ ว และคำที่เกิดจากการควบนั้นจะเป็นคำควบกล้ำชนิดควบแท้
ก. ก ค
ข. ต ป
ค. พ ฟ
ง. ท ภ

๒๒. ถาม คำในข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์อยู่ในมาตราเดียวกันทั้งหมด
ก. ควร มุข เมห อาจ
ข .บุญ ดล ลาภ เทพ
ค .กบฎ ก๊าซ ทุกข์ บาป
ง .ครุฑ เวช รถ เลิศ

๒๓. ถาม ข้อใดเป็นอักษรควบทั้งหมด
ก. ขวนขวาย กราบกราน
ข เคว้งคว้าง หลากหลาย
ค ขยับขยาย ขวักไขว่
ง พรั่งพรู ปรัมปรา

๒๔. ถาม จากตัวเลือก ข้อ ๒๓ ข้อใดมีคำที่เป็นอักษรควบ ๑ คำ อักษรนำ ๑ คำ
ก. ข้อ ก. และ ข้อ ข
ข ข้อ ข และ ข้อ ค
ค ข้อ ก. และ ข้อ ค
ง ข้อ ค และ ข้อ ง

๒๕. ถาม ข้อใดมีการประสมอักษรแบบสี่ส่วนทั้งหมด
ก. พลิกแพลง
ข ตีแปลง
ค โพล้เพล้
ง ผลุบโผล่

๒๖. ถาม คำในข้อใดมีส่วนประกอบของพยางค์เหมือนกันทุกคำ
ก. เสน่ห์ อาสน์ ไมล์
ข จันทร์ ศุกร์ เสาร์
ค พักตร์ สงฆ์ กาญจน์
ง มาตร โรจน์ เท่ห์

๒๗. ถาม คำในข้อใดมีรูปกับเสียงวรรณยุกต์ตรงกัน
ก. แก้ว สู้ จ้า
ข โต๊ะ จ่า คุ้ม
ค ให้ แจ้ง เช้า
ง ไม้แห้งแล้ว


๒๘.
ถาม คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เดียวกันทั้งข้อ
ก. ผูกมัด สัตว์ปีก
ข ฝนเหลือง น้ำหนาว
ค เครื่องตัน เรื่องมาก
ง นกน้อย มดง่าม

๒๙.ถาม ข้อใดไม่มีเสียงวรรณยุกต์ซ้ำกันเลย
ก. ตาบอดได้แว่น
ข น้ำร้อนปลาเป็น
ค ใจเร็วด่วนได้
ง คนล้มอย่าข้าม

๓๐.ถาม จงพิจารณาคำในข้อต่อไปนี้ ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ต่างจากข้ออื่น
ก. ชงโค
ข. บานเย็น
ค. ราตรี
ง. พุดกรอง


เว็บเพจนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก http://www.thaifolk.com

HOME สมุดเยี่ยม

หากเห็นค่าคราผ่านวานฝากถ้อย จำเรียงร้อยรสคำให้ฉ่ำจิต
สมุดเยี่ยมเทียมของขวัญนั้นจากมิตร เพียงลิขิตฝากมาว่า "ขอบคุณ"
  ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ เจ้าของห้องเรียนสีชมพู

          คุณค่าและความดีงามใด ๆ ในเว็บนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณครู-อาจารย์ ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ ครู-อาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน
    ให้ความรู้ และผู้เขียนตำราทุกท่าน

            คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
             ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


 

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ ตั้งแต่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙