แบบฝึกหัดทบทวนด้วยตนเองเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวก โดยครูภาทิพ ศรีสุทธิ์

HOME ทดสอบประเมินตนเอง

คิดก่อนคลิกดูคำตอบนะจ๊ะ

       คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคำถามแล้วลองตอบในใจหรือลองพิมพ์คำตอบลงไปแล้วจึง
คลิกที่คำตอบเพื่อดูเฉลย หากข้อความล้นกรอบให้ใช้แป้น ศรชี้ขวาเลื่อนไปเรื่อย ๆ จนถึง
ข้อความสุดท้าย

๑. ถาม บทเสภาสามัคคีเสวกมีที่มาอย่างไร

๒. ถาม บทเสภาตอนที่ ๓ วิศวกรรมา มีเนื้อหากล่าวถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ

๓. ถาม บทเสภาตอนที่ ๔ สามัคคีเสวก มีเนื้อหากล่าวถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ

 

๔. ถาม คุณค่าของศิลปะจากบทเสภาวิศวกรรมมามีคุณค่า ใหญ่ ๆ ๒ ประการอะไรบ้าง

๕. ถาม จุดมุ่งหมายของการนำเสนอเนื้อหาในบทเสภาวิศวกรรมาคืออะไร

๖. ถาม ใจความสำคัญของคำประพันธ์บทนี้คืออะไร
๏ อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ    ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่
ณ ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ      ในศิลปะวิไลละวาดงาม ๚

๗. ถาม   ใจความสำคัญของคำประพันธ์บทนี้คืออะไร
๏ แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ      ว่างการรบอริพลอันล้นหลาม
ย่อมจำนงศิลปาสง่างาม
          เพื่ออร่ามเรืองระยับประดับประดา ๚

๘. ถามใจความสำคัญของคำประพันธ์บทนี้คืออะไร
๏ อันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์          เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า
ใครใครเห็นไม่เป็นที่จำเริญตา          เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย ๚

๙. ถามจากข้อ ๘ คำประพันธ์วรรคใดที่แสดงให้เห็นว่ากวีใช้โวหารอุปมาอุปไมย

๑๐. ถามใจความสำคัญของคำประพันธ์บทนี้คืออะไร
๏ ศิลปกรรมนำใจให้สร่างโศก          ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย
จำเริญตาพาใจให้สบาย                 อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ ๚

๑๑. ถาม ใจความสำคัญของคำประพันธ์บทนี้คืออะไร
๏ แม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงาม                 เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร
เพราะขาดเครื่องระงับดับรำคาญ            โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ ๚


๑๒. ถาม ใจความสำคัญของคำประพันธ์บทนี้คืออะไร
๏ แต่กรุงไทยศรีวิไลทันเพื่อนบ้าน        จึ่งมีช่างชำนาญวิเลขา
ทั้งช่างปั้นช่างเขียนเพียรวิชา             อีกช่างสถาปนาถูกทำนอง ๚


๑๓. ถาม ในเสภาบทนี้กล่าวถึงช่างอะไรบ้าง
๏ ทั้งช่างรูปพรรณสุวรรณกิจ            ช่างประดิษฐ์รัชดาสง่าผ่อง
อีกช่างถมลายลักษณะจำลอง            อีกช่ำชองเชิงรัตนะประกร ๚

๑๔. ถาม กวีต้องการให้ผู้อ่านทำอะไร
๏ ควรไทยเราช่วยบำรุงวิชาช่าง     เครื่องสำอางแบบไทยสโมสร
ช่วยบำรุงช่างไทยให้ถาวร            อย่าให้หย่อนกว่าเขาเราจะอาย ๚


๑๕. ถาม คำประพันธ์ต่อไปนี้กวีต้องการให้ทำอะไร
๏ อันผองชาติไพรัชช่างจัดสรร                     เป็นหลายอย่างต่างพรรณเข้ามาขาย
เราต้องซื้อหลากหลากและมากมาย                ต้องใช้ทรัพย์สุรุ่ยสุร่ายเป็นก่ายกอง ๚
๏ แม้พวกเราชาวไทยตั้งใจช่วย                     เอออำนวยช่างไทยให้ทำของ
ช่างคงใฝ่ใจผูกถูกทำนอง                          และทำของงามงามขึ้นตามกาล ๚
๏ เราช่วยช่างเหมือนอย่างช่วยบ้านเมือง           ได้ประเทืองเทศไทยอันไพศาล
สมเป็นเมืองใหญ่โตมโหฬาร                     พอไม่อายเพื่อนบ้านจึ่งจะดี ๚

๑๖. ถาม กวีต้องการให้ผู้อ่านทำอะไร
๏ ประการหนึ่งพึงคิดในจิตมั่น         ว่าทรงธรรม์เหมือนบิดาบังเกิดหัว
ควรเคารพยำเยงและเกรงกลัว         ประโยชน์ตัวนึกน้อยหน่อยจะดี


๑๗.ถาม ใจความสำคัญของเสภาบทนี้คืออะไร
๏ ควรนึกว่าบรรดาข้าพระบาท         ล้วนเป็นราชบริพารพระทรงศรี
เหมือนลูกเรืออยู่ในกลางหว่างวารี      จำต้องมีมิตรจิตรสนิทกัน

๑๘. ถาม จากข้อ ๑๗ คำประพันธ์วรรคใดที่กวีใช้ อุปมาโวหาร

๑๙. ถาม ใจความสำคัญของเสภาบทนี้คืออะไร
แม้ลูกเรือเชื่อถือผู้เป็นนาย      ต้องมุ่งหมายช่วยแรงโดยแข็งขัน
คอยตั้งใจฟังบังคับกัปปิตัน         นาวานั้นจึงจะรอดตลอดทะเล

๒๐. ถาม ใจความสำคัญของเสภาบทนี้คืออะไร
๏ แม้ลูกเรืออวดดีมีทิฐิ        และเริ่มริเฉโกยุ่งโยเส
เมื่อคลื่นลมแรงจัดซัดโซเซ    เรือจะเหล่ระยำคว่ำไป

๒๑. ถาม คำประพันธ์ ๒ นี้สะท้อนสภาพข้าราชบริพารขณะนั้นอย่างไร
๏ แม้ต่างคนต่างเถียงเกี่ยงแก่งแย่ง
   นายเรือจะเอาแรงมาแต่ไหน
แม้ไม่ถือเคร่งคงตรงวินัย
               เมื่อถึงคราวพายุใหญ่จะครวญคราง
๏ นายจะสั่งสิ่งใดไม่เข้าจิต
            จะต้องติดตันใจให้ขัดขวาง
จะยุ่งแล้วยุ่งเล่าไม่เข้าทาง
             เรือก็คงอับปางกลางสาคร

๒๒. ถาม จากข้อ ๒๑ กวีมีความรู้สึกอย่างไร

๒๓. ถาม จากคำประพันธ์ต่อไปนี้มีประเด็นสำคัญอะไรบ้าง
๏ ถึงเสวีที่เป็นข้าฝ่าพระบาท
        ไม่ควรขาดความสมัครสโมสร
ในพระราชสำนักพระภูธร
            เหมือนเรือแล่นสาครสมุทรไทย
๏ เหล่าเสวกตกที่กะลาสี
            ควรคิดถึงหน้าที่นั้นเป็นใหญ่
รักษาตนเคร่งคงตรงวินัย
            สมานใจจงรักพระจักรี
๏ ไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชัง
          สามัคคีเป็นกำลังพลังศรี
ควรปรองดองในหมู่ราชเสวี
          ให้สมที่ร่วมพระเจ้าเราองค์เดียว

๒๔. ถาม บทเสภาสามัคคีเสวก สะท้อนพระอัจริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอย่างไรบ้าง

๒๕. ถาม นักเรียนคิดว่าบทเสภาสามัคคีเสวกควรนำมาให้ผู้บริหารบ้านเมืองได้อ่านหรือไม่ เพราะเหตุใด


เว็บเพจนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก http://www.thaifolk.com

HOME สมุดเยี่ยม

หากเห็นค่าคราผ่านวานฝากถ้อย จำเรียงร้อยรสคำให้ฉ่ำจิต
สมุดเยี่ยมเทียมของขวัญนั้นจากมิตร เพียงลิขิตฝากมาว่า "ขอบคุณ"
  ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ เจ้าของห้องเรียนสีชมพู

          คุณค่าและความดีงามใด ๆ ในเว็บนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณครู-อาจารย์ ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ ครู-อาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน
    ให้ความรู้ และผู้เขียนตำราทุกท่าน

            คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
             ๒๘ ก.ค.๔๘

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี