แบบฝึกหัดทบทวนด้วยตนเอง : โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยโดยคุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ชั้น ม. ๒

HOME ทดสอบประเมินตนเอง

คิดก่อนคลิกดูคำตอบนะจ๊ะ

       คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคำถามแล้วลองตอบในใจหรือลองพิมพ์คำตอบลงไปแล้วจึง
คลิกที่คำตอบเพื่อดูเฉลย หากข้อความล้นกรอบให้ใช้แป้น ศรชี้ขวาเลื่อนไปเรื่อย ๆ จนถึง
ข้อความสุดท้าย

๑. ถาม โคลงภาพพระราชพงศาวดารมีที่มาอย่างไร

๒. ถาม นอกเหนือจากเชิดชูพระมหากษัตริย์กับหมู่เสวกามาตย์ในสมัยก่อนแล้วพระองค์ มีพระราชประสงค์อื่น ๆ หรือไม่

๓. ถาม ใครวาดรูปที่ ๑๐ และใครเขียนโคลงประกอบรูปที่ ๑๐

๔. ถาม รูปที่ ๕๖ ใครวาด ใครเขียน

๕. ถาม เรื่องราวต่าง ๆ ได้บันทึกไว้ในพงศาวดารแล้วเหตุใดพระองค์จึงดำริให้จัดทำโคลงภาพ ฯขึ้นมาอีก

๖. ถาม พงศาวดารหมายความว่าอย่างไร

๗. ถาม   ทำไมจึงกล่าวว่าการกระทำของพระสุริโยทัยจึงเป็นความกตัญญูอันใหญ่หลวง

๘. ถาม ทำไมจึงคิดว่าพันท้านรสิงห์มีความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง

๙. ถาม ใจความสำคัญของโคลงบทนี้คืออะไร

๏ บุเรงนองนามราชเจ้า    จอมรา มัญเฮย
ยกพยหแสนยา              ยิ่งแกล้ว
มอญม่านประมวลมา      สามสิบ หมื่นแฮ
ถึงอยุธเยศแล้ว             หยุดใกล้นครา

๑๐. ถามใจความสำคัญของโคลงบทนี้คืออะไร
๏ พระมหาจักรพรรดิเผ้า     ภูวดล สยามเฮย
วางค่ายรายรี้พล            เพียบหล้า
ดำริจักใคร่ยล              แรงศึก
ยกนิกรทัพกล้า            ออกตั้งกลางสมร

๑๑. ถามใจความสำคัญของโคลงบทนี้คืออะไร
๏ บังอรอัครเรศผู้             พิสมัย ท่านนา
นามพระสุริโยทัย             ออกอ้าง
ทรงเครื่องยุทธพิไชย         เช่นอุป ราชแฮ
เถลิงคชาธารคว้าง            ควบเข้าขบวนไคล


๑๒. ถาม คำสัมผัสในที่เป็นสัมผัสอักษรของโคลงในข้อ ๑๑ ได้แก่คำคู่ใดบ้าง


๑๓. ถามใจความสำคัญของโคลงบทนี้คืออะไร
๏ พลไกรกองน่าเร้า          โรมรัน  กันเฮย
ช้างพระเจ้าแปรประจัญ      คชไท้
สารทรงซวดเซผัน            หลังแล่น  เตลิดแฮ
เตลงขับคชไล่ใกล้            หวิดท้ายคชาธาร

๑๔. ถาม โคลงจากข้อ ๑๓ มีคำใดบ้างเป็นคำเอกโทษ


๑๕. ถาม โคลงจากข้อ ๑๓ ใช้คำตายแทนคำเอกกี่คำ คำอะไรบ้าง

๑๖. ถาม ใจความสำคัญของโคลงบทนี้คืออะไร
๏ นงคราญองค์เอกแก้ว    กระษัตรีย์
มานมนัสกัตเวที           ยิ่งล้ำ
เกรงพระราชสามี          มลายพระ ชนม์เฮย
ขับคเชนทรเข่นค้ำ         สะอึกสู้ดัสกร


๑๗.ถามใจความสำคัญของโคลงบทนี้คืออะไร
๏ ขุนมอญร่อนง้าวฟาด   ฉาดฉะ
ขาดแล่งตราบอุระ        หรุบดิ้น
โอรสรีบกันพระ          ศพสู่   นครแฮ
สูญชีพไป่สูญสิ้น          พจน์ผู้สรรเสริญ

๑๘. ถามจากโคลงข้อ ๑๗ คำใดใช้โวหารภาพพจน์สัทพจน์ หรือการเลียนเสียงธรรมชาติ

๑๙. ถามใจความสำคัญของโคลงบทนี้คืออะไร
๏ สรรเพชญที่แปดเจ้า      อยุธยา
เสด็จประพาสทรงปลา       ปากน้ำ
ล่องเรือเอกไชยมา          ถึงโคก  ขามพ่อ
คลองคดโขนเรือค้ำ         ขัดไม้หักสลาย

๒๐. ถามใจความสำคัญของโคลงบทนี้คืออะไร
๏ พันท้ายตกประหม่าสิ้น   สติคิด
โดดจากเรือทูลอุทิศ       โทษร้อง
พันท้ายนรสิงห์ผิด         บทฆ่า  เสียเทอญ
หัวกับโขนเรือต้อง         คู่เส้นทำศาล

๒๑. ถามโคลงในข้อ ๒๐ คำใดเป็นคำโทโทษ

๒๒. ถาม ใจความสำคัญของโคลงบทนี้คืออะไร
ภูบาลบำเหน็จให้                  โทษถนอม   ใจนอ
พันไม่ยอมอยู่ยอม                 มอดม้วย
พระโปรดเปลี่ยนโทษปลอม        ฟันรูป   แทนพ่อ
พันกราบทูลทัดด้วย               ท่านทิ้งประเพณี

๒๓. ถาม ใจความสำคัญของโคลงบทนี้คืออะไร
๏ ภูมีปลอบกลับตั้ง
            ขอบรร   ลัยพ่อ
จำสั่งเพชฌฆาตฟัน
            ฟาดเกล้า
โขนเรือกับหัวพัน
               เซ่นที่   ศาลแล
ศาลสืบกฤติคุณเค้า
            คติไว้ในสยาม

๒๔. ถาม ข้อบรรยายจากโคลงภาพแตกต่างจากพระราชพงศาวดารอย่างเด่นชัดในด้านใด

๒๕. ถาม จากโคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ โคลงบทใดเล่นสัมผัสพยัญชนะเด่นชัดที่สุด


เว็บเพจนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก http://www.thaifolk.com

HOME สมุดเยี่ยม

หากเห็นค่าคราผ่านวานฝากถ้อย จำเรียงร้อยรสคำให้ฉ่ำจิต
สมุดเยี่ยมเทียมของขวัญนั้นจากมิตร เพียงลิขิตฝากมาว่า "ขอบคุณ"
  ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ เจ้าของห้องเรียนสีชมพู

          คุณค่าและความดีงามใด ๆ ในเว็บนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณครู-อาจารย์ ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ ครู-อาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน
    ให้ความรู้ และผู้เขียนตำราทุกท่าน

            คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
             ๒๘ ก.ค.๔๘

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี