แบบฝึกหัดทบทวนด้วยตนเอง เรื่อง การใช้พจนานุกรม

HOME ทดสอบประเมินตนเอง

คิดก่อนคลิกดูคำตอบนะจ๊ะ

       คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคำถามแล้วลองตอบในใจหรือลองพิมพ์คำตอบลงไปแล้วจึง
คลิกที่คำตอบเพื่อดูเฉลย หากข้อความล้นกรอบให้ใช้แป้น ศรชี้ขวาเลื่อนไปเรื่อย ๆ จนถึง
ข้อความสุดท้าย

๑. ถาม ข้อใดเรียนลำดับพยัญชนะได้ถูกต้องตามพจนานุกรม
ก. ช ญ ผ ห ว ข. ท น ผ ภ ร
ค. ย ศ ร ฤ ว ง. ซ ด ธ ท ป

๒. ถาม 2. การเรียงลำดับสระตามพจนานุกรมข้อใดถูกต้อง
ก. อา อึ อื อำ
ข. เอาะ เอา แอะ อัวะ
ค. อัวะ อำ อึ เอา
ง. เอียะ เอีย เอะ เอ

๓. ถาม คำอธิบายเกี่ยงกับการใช้พจนานุกรมข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การเรียงสระในพจนานุกรมถือเสียงสระเป็นสำคัญ
ข. วรรณยุกต์จะเรียงลำดับตามรูปวรรณยุกต์และจัดคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ไว้ก่อนคำที่มีวรรณยุกต์
ค. การเรียงพยัญชนะเรียงตามรูปพยัญชนะ และรูปสระ อ ย ว จัดเป็นรูปพยัญชนะด้วย
ง. การเรียงพยัญชนะประสมดูตามรูปพยัญชนะก่อนแล้วจึงเรียงลำดับตามรูปสระ

๔. ถาม เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้เขียนเพื่อบอกคำอ่านของศัพท์ในพจนานุกรม คือเครื่องหมายวรรค
ตอนใดในข้อต่อไปนี้
ก. นขลิขิต
ข. มหัพภาค
ค. วงเล็บก้ามปู
ง. ปีกกา

๕. ถาม คำอธิบายอักษรย่อที่อยู่ในวงเล็บในพจนานุกรมข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.(ข) หมายถึงคำที่รับมาจากภาษาเขมร
ข.(บ) หมายถึงคำที่รับมาจากภาษาบาลี
ค.(ญิ) หมายถึงคำที่รับมาจากภาษาญี่ปุ่น
ง.(ล) หมายถึงคำที่รับมาจากภาษาละติน

๖. ถาม . คำศัพท์ในข้อใดที่ควรมาก่อนคำศัพท์อื่น
ก. เกี่ยง ข. เก้งก้าง
ค. กุสุม ง. กุลีกุจอ

๗. ถาม   คำศัพท์อยู่ลำดับที่ ๓ ของคำ
ก. ขนม ข. ขัน
ค. ขนอม ง. ขนำ๘. ถาม 8. ถ้าจะเรียงลำดับชื่อตามพจนานุกรม ชื่อใดควรมาก่อน
ก. กุสุมาลย์ ข. เกษม
ค. เกสรี ง. เกียรติศักดิ์

๙. ถาม 9. ข้อใดเรียงลำดับคำได้ถูกต้องตามพจนานุกรม
ก. ครัว คลอง ครีบ ครั่ง ควั่น
ข. ครั่ง ครัว คร้าน ครีบ คลอง ควั่น
ค. ครัว ครั่ง คร้าน ครีบ คลอง ควั่น
ง. ครั่ง คร้าน ครัว ครีบ ควั่น คลอง

๑๐. ถาม ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
ก. ชัยถูมิ ตรีทิพ ดรรชนี ธเนศ ถวัลย์ ทิชากร
ข. ชัยถูมิ ทิชากร ธเนศ ถวัลย์ ดรรชนี ตรีทิพ
ค. ชัยถูมิ ตรีทิพ ดรรชนี ทิชากร ถวัลย์ ธเนศ
ง. ชัยถูมิ ดรรชนี ตรีทิพ ถวัลย์ ทิชากร ธเนศ

๑๑. ถาม ข้อใดเรียงลำดับคำได้ถูกต้อง
ก. บุษบา บุษกร บุษบัน บุษบก บุษราคัม
ข. บุษกร บุษบก บุษบัน บุษบา บุษราคัม
ค. บุษบา บุษบัน บุษกร บุษบก บุษราคัม
ง. บุษกร บุษบัน บุษบก บุษบา บุษราคัม


๑๒. ถาม ข้อใดเรียงลำดับคำได้ถูกต้อง
ก. ปทุม ปนัดดา ประกบ ปรัชญา ปรวด ปรารมภ์ ปริเฉท
ข. ปทุม ประกบ ปนัดดา ปรัชญา ปรวด ปรารมภ์ ปริเฉท
ค. ปทุม ปนัดดา ปรัชญา ประกบ ปรวด ปรารมภ์ ปริเฉท
ง. ปทุม ปนัดดา ปรวด ประกบ ปรัชญา ปรารมภ์ ปริเฉท


๑๓. ถาม การเรียงลำดับคำอนุพจน์ในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ดอกไม้พวง ดอกไม้พุ่ม ดอกไม้เพลิง
ข. ดอกจอก ดอกจิก ดอกจัน
ค. ดอกฟ้า ดอกพิกุล ดอกไม้
ง. ดอกลำโพง ดอกลำดวน ดอกเล็บ

๑๔. ถาม คำอนุพจน์ในข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
ก. ถอนทุน ถอนพิษ ถอนสมอ ถอนยวง
ข. ต้นคิด ต้อตอ ต้นทุน ต้อนแบบ
ค. น้ำกระทิ น้ำกระด้าง น้ำข้าว น้ำเค็ม
ง. ปั่นหัว ปั่นแปะ ปั่นฝ้าย ปั่นไฟ


๑๕. ถาม ข้อใดเรียงลำดับคำผิดจากการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
ก. กรกฎ กรรณิการ์ กรัณฑ์ กรุณา
ข. ขจร ขนิษฐา คคนางค์ คชินทร์
ค. จริยา จรส จามรี จารีต
ง. ชัชวาส ชัยพฤกษ์ ชาญ ชุมพร

 


เว็บเพจนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก http://www.thaifolk.com

HOME สมุดเยี่ยม

หากเห็นค่าคราผ่านวานฝากถ้อย จำเรียงร้อยรสคำให้ฉ่ำจิต
สมุดเยี่ยมเทียมของขวัญนั้นจากมิตร เพียงลิขิตฝากมาว่า "ขอบคุณ"
  ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ เจ้าของห้องเรียนสีชมพู

          คุณค่าและความดีงามใด ๆ ในเว็บนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณครู-อาจารย์ ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ ครู-อาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน
    ให้ความรู้ และผู้เขียนตำราทุกท่าน

            คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
             ๒๘ ก.ค.๔๘

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี