มุมหลักการใช้ภาษาไทย

  การอ่านจับใจความสำคัญ อ่านคิดวิเคราะห์    หมวดหลักภาษาไทย   อักษรไทยและการผันวรรณยุกต
การพูดและการเขียน   เสียงในภาษา ารสร้างคำ
  ระดับภาษา คำเป็นคำตาย คำยืม 
  นิทาน เรียงความ  พยางค์ ทดสอบ เรื่องประโยค 1    2   3    4          
   พจนานุกรม ชนิดของคำ    กลุ่มคำ  
เขียนอ่านสะกดคำ    ระโยคและการสื่อสาร   ประโยค   

บ้านเขา

E_bookอภัยมณี   E-bookบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง  ขุนช้างขุนแผน  รามเกียรติ์  กาพย์เห่เรือ
 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร   
หนังสือไทยสมัยก่อน   นิราศ  ธรรมเนียมประเพณีไทย
   ข้อเตือนใจจากบทดอกสร้อย วรรณคดีไทยร้อยกรอง  เพลงไทยให้สาระ  พันธุ์ไม้ดอกไทย
   เว็บไซต์วรรณกรรม    ถามปัญหาภาษาไทย  ร้อยรสบทกวี  วิถีไทย
  จิตรธานีจิตรกรรมไทย   เรือนไทย
School Net แหล่งเรียนรู้
   ปัญหาภาษาไทย   ครูลิลลี่  ครูมนตรี   กระดานคลินิก CAI  ไทย CAI   ศูนย์นวัตกรรม  
อ.องอาจ
  คุณครูดอทคอม   พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ  หิ้งหนังสือพันทิพย์  มีชัยไทยแลนด์  Thai Writer
อนุรักษ์ไทย
  ร้อยรสบทกวี  หอมรดกไทย  พุทธศิลป์

 

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


สมุดเยี่ยม