โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยโดยนักเรียนชั้น ม.1 และม.2โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องเรียนสีชมพู  

โครงการจัดทำแบบทดสอบทวนความรู้โดยนักเรียน : ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา และนิราศธารทองแดง

1. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงเป็นบทพระราชนิพนธ์ของใคร
ก. เจ้าฟ้ากุ้ง
ข. เจ้าฟ้าปลา
ค. พระเจ้ามณเฑียรทอง
ง. พระเจ้าปู

2. "ในการเสด็จทางชลมารค" ชลมารค หมายถึงอะไร
ก. ทางบก
ข. ทางครึ่งบกครึ่งน้ำ
ค.ทางน้ำ
ง. ทางอากาศ

3. "ในการเสด็จทางสถลมารค" สถลมารค หมายถึงอะไร
ก. ทางบก
ข. ทางครึ่งบกครึ่งน้ำ
ค. ทางน้ำ
ง. ทางอากาศ

4. เจ้าฟ้ากุ้งเดินทางจากท่าเจ้าสนุกไปที่ใด ในการแต่งบทพระราชนิพนธ์นี้ขึ้น
ก. ท่าน้ำนนท์
ข. พระพุทธบาท
ค. เมืองจันทบุรี
ง. สุโขทัย

5. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง มีทั้งหมดกี่บท
ก. 106 บท
ข. 109 บท
ค. 200 บท
ง. 108 บท

6. กาพย์ห่อโคลงประกอบด้วยกาพย์ยานี1บท และอีกชนิดหนึ่งคืออะไร
ก. กลอนแปด
ข. กลอนสี่สุภาพ
ค. โคลงโลกนิติ
ง. โคลงสี่สุภาพ

7. ปลาชนิดใดไม่ได้อยู่ในกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
ก. ปลาแซลมอล
ข. ปลาตะเพียน
ค. ปลาแปปเป้า
ง. ปลากราย

8. "ยูงทองย่องเยื้องย่าง รำรางชางช่างฟ่ายหาง" บทข้างต้นกล่าวถึงสัตว์ชนิดใด
ก. นกเพนกวิน
ข. นกเขา
ค. นกยูง
ง. นกแก้ว

9.ิ มัจฉาชาติ หมายถึงอะไร
ก. ปู
ข. ปลา
ค. หอย
ง. ม้าน้ำ

10. หมู่ พวก เหล่า เป็นความหมายของคำใด
ก. สี่
ข. ส่า
ค. สู่
ง. ส่ำ


เฉลย ก. ค. ก. ข. ข. ง. ก. ค. ข. ง.

: ด.ช. กาจพล สันตธรรม ม.2/11A เลขที่ 1 - 31/01/2006 10:39

คำถามราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา

1. เรื่องราชาธิราชได้รับการแปลงพงศาวดารในสมัยใด
ก. รัชกาลที่ 1
ข. รัชกาลที่ 2
ค. รัชกาลที่ 3
ง. รัชกาลที่ 4
2. การที่กล่าวว่าเรื่องราชาธิราชนั้นเป็น "หิตตานุหิตประโยชน์" หมายความว่าอย่างไร
ก. เรื่องราชาธิราชนั้นมีเนื้อหาครบถ้วน
ข. เรื่องราชาธิราชมีคุณค่านานัปการ
ค. เรื่องราชาธิราชเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสู้รบ
ง. เรื่องราชาธิราชเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์
3. บรรพบุรุษของพระเจ้าราชาธิราชคือใคร
ก. มังรายกะยอฉะวา
ข. พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
ค. มะกะโท
ง. พระยาน้อย
4. เหตุใดสมิงพระรามจึงตกเป็นเฉลยของพม่า
ก. ถูกเวทมนตร์สะกด
ข. ช้างพลัดตกหล่ม
ค. หมดแรง
ง. ยอมเสียสละเพื่อชาติคนเดียว โดยแลกชีวิตกับชาติบ้านเมือง
5. "อุประมาดังฝนตกห่าใหญ่ตกลงน้ำนองท่วมป่าไหลเชี่ยวมา เมื่อวสันตฤดูนั้นจะหาสิ่งใดต้านทานมิได้" หมายถึงเหตุการณ์ใด
ก. ฝ่ายพระเจ้ากรุงจีนถูกน้ำป่าท่วมเมืองในช่วงฤดูฝน
ข. เมืองรัตนบุระอังวะถูกน้ำป่าท่วมเมืองในช่วงฤดูฝน
ค. ฝ่ายพระเจ้าราชาธิราชได้ยกทัพมาตีเมืองรัตนะบุระอังวะโดยมีกำลังทหารมาก
ง. ฝ่ายพระเจ้ากรุงจีนได้ยกทัพมาตีเมืองรัตนบุระอังวะโดยมีกำลังทหารมาก
6. เหตุใดสมิงพระรามจึงรับอาสาสู้รบกับกามะนี
ก. เพราะพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องขอร้อง
ข. เพราะว่าถ้าผู้ใดสู้รบชนะกามะนีก็จะได้เป็นมหาอุปราช
ค. เพราะคิดว่าถ้าฝ่ายพระเจ้ากรุงจีนชนะก็จะรุกไปกรุงหงสาวดีต่อ
ง. เพราะถ้าผู้ใดสู้รบชนะกามะนีก็จะได้พระราชธิดเป็นบาทบริจาริกา
7. ม้าที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร
ก. ใช้มือต้องแล้วจะหมอบลง
ข. ใช้มือต้องแล้วกลังจะไม่ตก
ค. ใช้มือต้องแล้วจะมีเสียงขานตอบ
ง. ใช้มือต้องแล้วหางจะแกว่งไปมา
8. สมิงพระรามได้รับพระราชทานรางวัลใดบ้าง
ก. ได้เป็นพระมหาอุปราชและได้พระราชธิดามาเป็นบาทบริจาริกา
ข. ได้ครองเมืองวาน
ค. ได้พ้นจากเครื่องจองจำ และกลับกรุงหงสาวดี
ง. ได้รับเงินทองและทรัพย์สินมากมาย
9. ใครเป็นสาเหตุที่ทำให้สมิงพระรามกลับกรุงหงสาวดี
ก. พระเจ้าราชาธิราช
ข. พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
ค. พระเจ้ากรุงต้าฉิง
ง. ผู้คุมสมิงพระราม
10. พระเจ้าราชาธิราชโปรดให้สมิงพระรามไปครองเมืองใด
ก. กรุงหงสาวดี
ข. กรุงต้าฉิง
ค. เมืองกาญจน์
ง. เมืองวาน
เฉลย ก,ข,ค,ข,ง,ค,ข,ก,ข,ง

เด็กหญิงนิภาพร แสงแก้ว เลขที่ 15
เด็กหญิงปวริศา วิริยพงษ์สุกิจ เลขที่ 16
เด็กหญิงปวีณา บรรจงศิริ เลขที่ 17
เด็กหญิงสลิล ปัญจคุณาธร เลขที่ 21
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/11A: ยุ้ย,พิม,ทราย,น้ำ - 31/01/2006 10:47: ปาร์ค (อาซูจีคุง) บัว (ปลาทู) มี่ (ลิงเผือก) กบ (ซาไกน้อย) - 31/01/2006 10:51

แบบทดสอบ
1. เหตุใดพระเจ้ากรุงจีนจึงยกทัพมากรุงหงสาวดี
ก. ต้องการขยายเมือง
ข. ต้องการให้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องออกมาถวายบังคม
ค. ต้องการผ่านไปโจมตีกรุงหงสาวดี
ง.ต้องการอภิเษกกับพระราชธิดา2. สมิงพระรามใช้หลักเกณฑ์ใดเป็นเกณฑ์การตัดสินใจอาสาออกรบกับทหารของพระเจ้ากรุงจีน
ก. ต้องการปกป้องกรุงหงสาวดีมิให้โดนโจมตี
ข. ต้องการเป็นมหาอุปราช
ค. ต้องการแสดงฝีมือ
ง. ต้องการหาทางหนีกลับกรุงหงสาวดี3. พระเจ้ากรุงจีนเป็นบุคคลเช่นไร
ก. โลภมาก
ข. เจ้าชู้
ค. กระหายอำนาจ
ง. รักสัตย์ ซื่อตรง4. เรื่องราชาธิราชได้รับการยกย่องว่ามี "หิตานุหิตประโยชน์" เนื่องด้ยเหตุใด
ก. ผู้แต่งมีชื่อเสียง
ข. เป็นที่นิยม
ค. มีคุณค่านานัปการ
ง. ได้รับเลือกไปแสดงเป็นบทละคร5. สมิงพระรามมีนิสัยเช่นไร
ก. หลอกลวง
ข. ซื่อสัตย์
ค. ชอบโอ้อวดตนเอง
ง. รักตัวกลัวตาย6. เพราะอะไรกามะนีจึงเสียทีสมิงพระราม
ก. มีอายุมาก
ข. เสียรู้
ค. ประมาท
ง. ฝีมือไม่ถึงขั้น7. พระอัครมเหสีใช้วิธีใดเพื่อให้สมิงพระรามอยู่ที่กรุงอังวะต่อไป
ก. ทรัพย์สิน
ข. ยศถาบรรดาศักดิ์
ค. คาถาอาคม
ง. พระราชธิดา
8. เหตุใดสมิงพระรามจึงมั่นใจว่าตนสามารถเอาชนะกามะนีได้
ก. มีไหวพริบและฝีมือสูงกว่า
ข. ถือว่าตนเจนศึกกว่า
ค. ทะนงว่าตนมีศักดิ์เป็นทหารเอก
ง. มีความมั่นใจในตนเองสูง
9. เหตุใดพระราชธิดาจึงไม่ยอมแต่งงานกับสมิงพระราม
ก. มีคนรักอยู่แล้ว
ข. ต้องการออกบวชชี
ค. ถือว่าตนมีฐานะสูงกว่า
ง. ไม่อยากจากพ่อแม่10. สมิงพระรามกลับกรุงหงสาวดีด้วยเหตุอันใด
ก. คิดถึงบ้าน
ข. เกิดความเบื่อหน่ายในตัวพระราชธิดา
ค. เกิดความน้อยใจที่ถูกเรียกว่าเชลย
ง. ไม่ต้องการเลี้ยงบุตร

เฉลย 1. ข. 2. ก. 3. ง. 4. ค. 5. ข. 6. ข. 7. ง. 8. ง. 9. ค 10. คม. 2/11เอ
ด.ช. สุจิตคุณ ขันธญาณะ...............เลขที่ 9
ด.ญ. ดวงพรัตน์ อุดมวิทยาไกร.......เลขที่ 12
ด.ญ. นพิน พงศ์มานะวุฒิ................เลขที่ 14
ด.ญ. ลาออล ใจปลื้ม.....................เลขที่ 20

: ปาร์ค (อาซูจีคุง) บัว (ปลาทู) มี่ (ลิงเผือก) กบ (ซาไกน้อย) - 31/01/2006 10:52


**แบบทดสอบ 10 ข้อ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง**

1. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงมีทั้งหมดกี่บท
ก. 22 บท ............... ข. 109 บท
ค. 9 บท ................ ง. 122 บท

2. ลักษณะกาพย์ห่อโคลง ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. กาพย์ยานี 1 บท กลอนสี่ 1 บท
ข. ร่ายสุภาพ 1 บท กาพย์ยานี 1 บท
ค. โคลงสี่สุภาพ 1 บท กาพย์สุรางคนางค์ 1 บท
ง. กาพย์ยานี 1 บท โคลงสี่สุภาพ 1 บท

3. ทางชลมารค และ ทางสถลมารค
ก. ทางน้ำ,ทางบก ................ ข. ทางบก, ทางน้ำ
ค. ทางอากาศ, ทางน้ำ ........... ง. ทางน้ำ,ทางอากาศ

4. เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์(เจ้าฟ้ากุ้ง) คือใคร
ก. ผู้ทรงประพันธ์เรื่อง ราชาธิราช
ข. ผู้ทรงประพันธ์เรื่อง รามเกียรติ์
ค. ผู้ทรงประพันธ์ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง
ง. ผู้ทรงประพันธ์ นิราศธารทองแดง

5. ".......นักสนมกรมชะแม่มี่..............ขี่ช้างกูบรูปโลมใจ
.....พักตราอ่าผ่องใส.......................นุ่งห่มโอ่โสภาจริงฯ
............นักสนมกรมพระแม่เจ้า.........ทังหลาย
....ขี่ช้างกูบดาวราย.........................แจ่มหน้า
....พักตราผ่องใสสาย......................สุดสวาท
....นุ่งโอ่โถงผ้า...............................อร่ามริ้วทองพลาย"
มีลักษณะอย่างไร
ก. บรรยายถึงรูปโฉมของหญิงฝ่ายในได้ดีเยี่ยม
ข. สามารถทำให้เห็นภาพเด่นชัดร่วมกับกวี
ค. การแต่งกายของหญิงฝ่ายในมีความงดงามมาก
ง. มีความงามทางภาษา

6. ".......กล้วยไม้ห้อยต่ำเตี้ย..........นมตำเรียเรี่ยทางไป
.....หอมหวังวังเวงใจ....................ว่ากลิ่นแก้วแล้วเรียมเหลียวฯ
............กล้วยไม้ห้อยย้อยคลี่.........ดวงไสว
....นมตำเรียรายไป.......................กลิ่นกล้า
....หอมหวังวังเวงใจ.....................รสราค
....ว่ากลิ่นแก้วแล้วข้า.....................หยุดยั้งแลเหลียวฯ"
กาพย์ยานี กล่าวถึงสิ่งใด
ก. ชื่อพันธุ์ไม้ในป่า
ข. ความสงบสุขของต้นไม้ในป่า
ค. ลักษณะของต้นไม้
ง. ความงดงามของต้นไม้

7. ".......ธารไหลใสสะอาด.............มัจฉาชาติดาษนานา
.....หวั่นหว้ายกินไคลคลา...............ตามกันมาให้เห็นตัว
............ธารไหลใสสะอาดน้ำ..........รินมา
.....มัจฉาชาตินานา.......................หวั่นหว้าย
.....จอกสร่ายกินไคลคลา...............เชยหมู่
.....ตามคู่มาคล้ายคล้าย.................ผุดให้เห็นตัวฯ"
มีคุณค่าทางประเทืองอารมณ์ด้านใด
ก. ด้านความงาม ....................... ข. ด้านวรรณศิลป์
ค. ด้านความรัก ความรื่นรมย์ ....... ง. ด้านความสดชื่นในป่า

8. การอ่านกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง ควรมีขั้นตอนกี่ขั้นตอน คืออะไรบ้าง
ก. 3 ขั้นตอน คือ อ่าน - สรุปความ - บันทึกลงสมุด
ข. 2 ขั้นตอน คือ อ่านเพื่อให้เข้าใจ - เพื่อพินิจอย่างมีหลักการ
ค. 2 ขั้นตอน คือ อ่านเพื่อนำประโยชน์ไปใช้ - อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
ง. 3 ขั้นตอน คือ อ่าน - สรุปความ

9. สถิตเสถียร หมายความว่าอย่างไร
ก. อยู่ใน ................... ข. ดำรง
ค. ติดพัน ................. ง. คงอยู่ยืนนาน

10.สร่าย หมายความว่าอย่างไร
ก. พันธ์ไม้ชนิดหนึ่ง เป็นไม้ประดับ มีใบสีเขียวเหลือง
ข. ต้นตาล
ค. สาหร่าย
ง. หญ้า

**เฉลย**
1. ข
2. ง
3. ก
4. ค
5. ข
6. ค
7. ค
8. ข
9. ง
10. ค: ด.ญ. ธันย์ชนก บุญมั่น ม.2/11A - 31/01/2006 10:58

๑. ใครเป็นผู้ประพันธ์วรรณคดีเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
ก. เจ้าฟ้ากุ้ง
ข. พระเจ้าราชาธิราช
ค. รัชกาลที่ ๑
ง. พระยาน้อย
๒. พระองค์ทรงเสด็จโดยชลมารคจากอยุธยาไปตามแม่น้ำใด
ก. แม่น้ำป่าสัก
ข. แม่น้ำเจ้าพระยา
ค. แม่น้ำวิง
ง. แม่น้ำโขง
๓. กาพย์ห่อโคลงเป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งประกอบด้วยฉันทลักษณ์ใดบ้าง
ก. กาพย์ยานี ๑ บท และกลอนสุภาพ ๑ บท
ข. โคลงสี่สุภาพ ๑ บท และกลอนหก ๑ บท
ค. กาพย์ยานี ๑ บท และโคลงสี่สุภาพ ๑ บท
ง. กลอนสุภาพ ๑ บท และโคลงสี่สุภาพ ๑ บท
๔. การบรรยายเรื่องตามขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค บรรยายว่าพระองค์ทรงเสด็จจากที่ใดไปพระพุทธบาท
ก. กรุงสุโขทัย
ข. กรุงศรีอยธยา
ค. กรุงธนบุรี
ง. กรุงรัตนโกสินทร์
๕. "นกเงือกอยู่โพรงไม้ ผัวฟักไข่เมียผันผาย
เล่นชู้อยู่เสบยสบาย ผัวหมายไว้ให้รวงรังฯ
นกเงือกอยู่ซอกไม้ เรียงราย
ผัวฟักเมียผันผาย ด่วนได้
เล่นชู้อยู่เสบยสบาย ลืมคู่
ผัวอดอาหารให้ อยู่เฝ้ารวงรัง"
สร้างความรู้สึกใด
ก. ดีใจ
ข. ตื่นเต้น
ค. เสียใจ
ง. สะเทือนใจ
๖. "ลางนางอาบน้ำท่า ทาขมิ้นเหลืองพึงชม
ทาแป้งแกล้งหวีผม ผัดหน้านวลยวนใจชาย
ลางนางตักน้ำท่า อาบองค์
ขัดขมิ้นเหลืองบรรจง ลูบน้ำ
หวีเกล้าเอาเทริดทรง ผมปีก
ผัดหน้านวลงามล้ำ ยั่วเย้าใจชายฯ"
กล่าวถึงสิ่งใด
ก. สัตรี
ข. นกขมิ้นเหลืองอ่อน
ค. ขมิ้น
ง. ปลาทอง
๗. "ปลาแปปแลปลาเป้า ปลาเข้าเม่าปลางคางเบือน
ปลาม้าหน้าคนเหมือน ปลากดกรายสวายหางแดงฯ"
กล่าวถึงปลากี่ชนิด
ก. ๖ ชนิด
ข. ๗ ชนิด
ค. ๘ ชนิด
ง. ๙ ชนิด
๘. "ฝูงช้างสล้างน้อยใหญ่ พังพลาย
ทอกโทนพินายหลาย ส่ำถ้วน
ทองแดงเผือกเนียมราย ในเหล่า
ลงท่าน้ำดำป้วน เล่นร้องฮูมแปร๋นฯ"
คำที่พิมพ์ตัวหนา ในที่นี้หมายถึงอะไร
ก. ละเอียด
ข. หมู่
ค. งาม
ง. พร้อม
๙. "กวางทรายร่ายกินหญ้า สุกรป่าพาพวกจร
สุนัขในไล่เห่าหอน ตามป็นหมู่พรูเพรียกเสียงฯ"
กล่าวถึงสัตว์กี่ชนิด
ก. ๑ ชนิด
ข. ๒ ชนิด
ค. ๓ ชนิด
ง. ๔ ชนิด
๑๐. ทางสถลมารค หมายถึงทางใด
ก. ทางบก
ข. ทางน้ำ
ค. ทางอากาศ
ง. ทางรถยนต์
**เฉลย** [br]
๑.ก ๒. ก ๓.ค ๔.ข ๕.ง ๖.ก ๗.ง ๘.ข ๙.ค ๑๐.ก

: ด.ญ.ินิภาพร แสงแก้ว ชั้น ม.๒/๑๑a เลขที่ ๑๕ - 31/01/2006 11:28

***แบบทดสอบ 10 ข้อ เรื่อง กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง***

1. ใครเป็นผู้นิพนธ์วรรณคดีเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
ก. สุนทรภู่
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ค. เจ้าฟ้ากุ้ง
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดหฟ้าจุฬาโลกมหาราช

2. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงมีทั้งหมดกี่บท
ก. 22 บท
ข. 50 บท
ค. 105 บท
ง. 109 บท

3. กาพย์ห่อโคลงมีลักษณะการประพันธ์อย่างไร
ก. กาพย์ยานี 1 บท และโคลงสี่สุภาพ 1 บท
ข. กาย์ยานี 1 บท และกลอนสุภาพ 1 บท
ค. โคลงสี่สุภาพ 1 บท และกลอนสุภาพ 1 บท
ง. โคลงสี่สุภาพ 1 บท และกาพย์ฉบัง 1 บท

4. กาพย์ห่อโคลงเป็นบทต่อเนื่องจากอะไร
ก. บทกล่อมเด็ก
ข. บทละคร
ค. บทเห่เรือ
ง. สุภาษิตสอนหญิง

5. พระองค์ทรงเสด็จทางชลมารค มาต่อด้วยการเสด็จทางสถลมารค คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงอะไร
ก. ทางบก ทางน้ำ
ข. ทางน้ำ ทางอากาศ
ค. ทางบก ทางอากาศ
ง. ทางน้ำ ทางบก

6. " ดู หนู สู่ รู งู......งู สุด สู้ หนู สู้ งู
...หนู งู สู้ ดู อยู่......รูป งู ทู่ หนู มู ทูฯ
.......ดู งู ขู่ ฝูด ฝู้....พรู พรู
...หนู สู่ รู รู งู..........สุดสู้
...งู สู้ หนู หนู สู้........งูอยู่
...หนู รู้ งู งู รู้..........รูปทู้มูทูฯ "
จากบทโคลงข้างต้นมีลักษณะเด่นอย่างไร
ก. ความหมาย
ข. การเล่นคำสัมผัส
ค. การใช้ถ้อยคำ
ง. การทำให้ภาพเด่นชัดโดยใช้คำ

7. " ลางนางอาบน้ำท่า.......ทาขมิ้นเหลืองพึงชม
...ทาแป้งแกล้งหวีผม........ผัดหน้านวลยวนใจชายฯ
.......ลางนางตักน้ำท่า.........อาบองค์
...ขัดขมิ้นเหลืองบรรจง....ลูบน้ำ
...หวีเกล้าเอาเทริดทรง......ผมปีก
...ผัดหน้านวลงามล้ำ.........ยั่วเย้าใจชายฯ "
จากบทโคลงข้างต้นทำให้ผู้อ่านมีอารมณ์อย่างไร
ก. สะเทือนใจ
ข. ดีใจ
ค. อารมณ์รัก
ง. สบายใจ

8. " นกแก้วแจ้วเสียงใส...คลอไคล้คู่หมู่สาริกา
...นกตั้วผัวเมียคลา..........ฝ่าแขกเต้าเหล่าโนรีฯ"
จากบทโคลงข้างต้นกล่าวถึงนกทั้งหมดกี่ชนิด
ก. 2 ชนิด
ข. 3 ชนิด
ค. 4 ชนิด
ง. 5 ชนิด

9.กรมชะแม่หมายความว่าอย่างไร
ก. เจ้านายผู้หญิงฝ่ายใน
ข. มูลนิธิปกครองสตรี
ค. ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
ง. สนมในวัง

10. ทอก หมายความว่าอย่างไร
ก. ควายตัวใหญ่ที่เป็นจ่าฝูง
ข. กระทิงตัวใหญ่ที่เป็นจ่าฝูง
ค. ม้าตัวใหญ่ที่เป็นจ่าฝูง
ง. ช้างตัวใหญ่ที่เป็นจ่าฝูง

*** เฉลย ***
1. ค
2. ง
3. ก
4. ค
5. ง
6. ข
7. ค
8. ค
9. ก
10. ง

: ด.ญ. สลิล ปัญจคุณาธร ม.2/11A เลขที่ 21 - 31/01/2006 14:53

>->>กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง<<-<


1. ใครเป็นผู้นิพนธ์กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
ก. เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์
ข. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ค. เจ้าพระยาคลัง
ง. สุนทรภู่

2. กาพย์ห่อโคลงเป็นคำประพันธ์ที่มีลักษณะอย่างไร
ก. กาพย์ยานีอย่างเดียว
ข. กาพย์ยานีกับกลอนสุภาพสลับกัน
ค. กาพย์ยานีกับโคลงสี่สุภาพสลับกัน
ง. โคลงสี่สุภาพกับกลอนสุภาพสลับกัน

3. กาพย์ห่อโคลงประพาศธารทองแดงมีข้อพิเศษอย่างไร
ก. เป็นกาพย์ห่อโคลงที่ทำให้ผู้นิพนธ์ได้รับรางวัลโนเบล
ข. เป็นกาพย์ห่อโคลงที่นิยมนำมาแสดงละคร
ค. เป็นลักษณะกาพย์ห่อโคลงที่ไม่เคยมีผู้ใดแต่ง
ง. เป็นกาพย์ห่อโคลงที่มีการลงท้ายชื่อผู้ประพันธ์เป็นคนแรก

4. ......เกลื่อนกรูหมูจัตุรงค์........เป็นกันกงเรียบเรียงไป
ทรงช้างระวางใน...................เทพลีลาหลังคาทองฯ
......เกลื่อนกรูหมู่แห่ห้อม.........เรียงไสว
เสด็จพุดตาลทองไคล.............หว่างเขรื้อง
ทรงช้างระวางใน....................มีชื่อ
เทพลีลาเยื้อง........................ย่างแห้หลังดีฯ
คำว่า "พุดตาล" มีความหมายว่าอย่างไร
ก. ชื่อราชรถ
ข. ชื่อต้นไม้ที่พบเจอข้างทาง
ค. ชื่อสนม
ง. ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่ง

5. จากกาพย์ห่อโคลงในข้อ4 มีคำโทโทษกี่คำ
ก. 1 คำ
ข. 2 คำ
ค. 3 คำ
ง. 4 คำ

6. ........ดู หนู สู่ รู งู..................งู สุด สู้ หนู สู้ งู
หนู งู สู้ ดุ อยู่........................รูป งู ทู่ หนู มู ทูฯ
........ดู งู ขู่ ฝูด ฝู้.................พรู พรู
หนู สู่ รู งู งู...........................สุด สู้
งู สู้ หนู หนู สู้.........................งู อยู่
หนู รู้ งู งู รู้............................รูป ทู้ มู ทูฯ
กาพย์ห่อโคลงบทนี้มีลักษณะเด่นอย่างไร
ก. มีการบอลเล่าธรรมชาติของหนู และงูได้อย่างสวยงาม
ข. มีการรำพึงรำพันความสัมพันธ์ของหนู และงูได้อย่าอย่างเห็นภาพ
ค. มีการเล่นคำที่เขียนเหมือนกันแต่ความหมายต่างกัน
ง. มีการใช้สัมผัสสระ

7. ........ปลาแปบแลปลาเป้า..........ปลาเข้าเม่าปลาคางเบือน
ปลาม้าหน้าคนเหมือน.................แลากดทรายสวายหางแดง
........ปลาดุกปลาแปบเป้า..........แลเลือน
เข้าเม่าเหล่าคางเบือน.................มุ่งหม้าย
ปลาม้าหน้าคนเหมือน.................คนอยู่
ปลากดทรายสวายหว้าย..............โบกน้ำหางแดง
กาพย์ห่อโคลงนี้ได้บรรยายถึงปลากี่ชนิด
ก. 3 ชนิด
ข. 4 ชนิด
ค. 5 ชนิด
ง. 6 ชนิด

8. จากกาพย์ห่อโคลงในข้อที่ 6 มีคำโทโทษกี่คำ
ก. ไม่มี
ข. 1 คำ
ค. 2 คำ
ง. 3 คำ

9. ........ลางนางอาบน้ำท่า.............ทาขมิ้นเหลืองพึงชม
ทาแป้งแกล้งหวีผม..................ผัดหน้านวลยวนใจชาย
.......ลางนางตักน้ำท่า...............อาบองค์
ขัดขมิ้นเหลืองบรรจง..............ลูบน้ำ
หวีเกล้าเอาเทริดทรง...............ผมปีก
ผัดหน้านวลงามล้ำ..................ยั่วเย้าใจชายฯ
จากกาพย์ห่อโคลงบทนี้ ข้อใดเป็นสัมผัสในทั้งหมด
ก. ลาง-นาง, แป้ง-แกล้ง, ยั่ว-เย้า
ข. หน้า-นวล, องค์-ทรง, เกล้า-เอา
ค. นวล-ยวน, น้ำ-ส้ำ, เทริดทรง
ง. ลาง-นาง, อาบ-องค์, ท่า-ทา

10. กายย์ห่อโคลงและนิราศมีข้อเหมือนอย่างไร
ก. ลักษณะคำประพันธ์
ข. ลักษณะการสัมผัส
ค. นิยมนำมาแสดงเป็นละครเห่
ง. นิยมพรรณนาถึงสถานที่ที่ผู้ประพันธ์ได้ไป

เฉลย
1. --->ก
2. --->ค
3. --->ง
4. --->ก
5. --->ข
6. --->ง
7. --->ง
8. --->ค
9. --->ก
10. -->ง


เด็กหญิงปวีณา บรรจงศิริ เลขที่ 17

: >>ทราย<<17>> - 31/01/2006 14:54

1. สตรีงามดูที่สิ่งใด
ก. รูปร่างหน้าตา
ข. กิริยามารยาท
ค. การพูดจา
ง. ฐานะร่ำรวย

2. สิ่งที่สมิงพระรามเตรียมไว้ใส่หัวกามะนี เรียกว่าอะไร
ก. ตะกร้า
ข. เข่ง
ค. ตะกรวย
ง. หม้อ

3. ฑูตที่ทำหน้าที่เจรจาให้พระเจ้ากรุงจีนคือใคร
ก. โจเปียว
ข. กามะนี
ค. สมิงพระราม
ง. หญิงม่าย

4. "อำเภอแขวงบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค" เป็นรางวัลของใคร
ก. สมิงพระราม
ข. กามะนี
ค. หญิงม่าย
ง. โจเปียว

5. เพลงใดที่ไม่ใช้ในการรำทวน
ก. โคมเวียน
ข. ทวน
ค. ผ่าหมาก
ง. ธรณีกันแสง

6. พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องมีอีกพระนามหนึ่งว่าอะไร
ก. พระเจ้ามณเฑียรทอง
ข. พระเจ้าขนทอง
ค. พระเจ้าปลาทอง
ง. พระเจ้าเต่าทอง

7. ม้าดีรู้เมื่อใด
ก. เอามือลูบท้อง
ข. เอามือลูบหัว
ค. เอามือลูบขา
ง. เอามือลูบหลัง

8. เสื้อสีชมพู คลีบทอง จีบเอว เป็นชุดของใคร
ก. หญิงม่าย
ข. โจเปียว
ค. สมิงพระราม
ง. พระเจ้ากรุงจีน

9. เมืองใดเป็นเมืองเกิดของสมิงพระราม
ก. เมาะตะมะ
ข. หงสาวดี
ค. กรุงรัตนบุระอังวะ
ง. กรุงเทพมหานคร

10. ต้องพันธนาการ แปลว่าอะไร
ก. ถูกจองจำ
ข. ถูกลงโทษ
ค. ถูกตี
ง. ถูกย้าย


**เฉลย**
ข. ค. ก. ค. ง. ก. ง. ค. ข. ก.

: กาจ แบงค์ นิ้ง อิง ม.2/11เอ - 31/01/2006 14:55

**[ รายชื่อสมาชิกของงานข้างต้น ]**
ด.ช .กาจพล สันตธรรม ม.2/11A เลขที่ 1
ด.ช. ยศพนธ์ อุส่าห์ ม.2/11A เลขที่ 7
ด.ญ. มัญชรี รัตนสุภา ม.2/11A เลขที่ 19
ด.ญ. อิงอร ไอยสุวรรณ์ ม.2/11A เลขที่ 24: - - 31/01/2006 15:22>คำถามกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง<


ใครเป็นผู้แต่งกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
ก. สุนทรภู่
ข.เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
ค.เจ้าพระยาพระคลัง(หน)
ง.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

กาพย์ห่อโคงประพาสธารทองแดงมีลักษณะการปรพะพันธ์แบบใด
ก.กาพย์ยานี 11 และ กาพย์สุรางคนางค์
ข.โคลสี่สุภาพ และ กาพย์ฉบัง 16
ค.กาพย์ฉบัง 16 และ กาพย์สุรางคนางค์
ง.กาพย์ยานี 11 และ โคลงสี่สุภาพ

"หัวลิงหมากลางลิง ต้นลางลิงแลหูลิง
ลิงไต่กะไดลิง ลิงโลดคว้าประสาลิง" หัวลิง ในที่นี้ คืออะไร
ก.พันธุ์ของลิง
ข.อวัยวะของลอง
ค.พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง
ง.รูปร่างของลิง

จากข้อ 3มีพันธุ์ไม้กี่ชนิด
ก.5 ชนิด
ข.4 ชนิด
ค.3 ชนิด
ง.2 ชนิด

สัตพจน์โวหาร คือโวหารชนิดใด
ก. บรรยายธรรมชาติ
ข. เลียนเสียงธรรมชาติ
ค. กล่าวเกินจริง
ง. โวหารที่ใช้ในการเปรียบเทียบ

ธารทองแดงเป็นธารน้ำซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ใด
ก. วัดพระแก้วมรกต
ข. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ค. ตำหนักธารเกษม
ง. รอยพระพุทธบาท

เจ้าฟ้ากุ้ง เสด็จโดยชลมรคจากอยุธยาไปตามแม่น้ำใด
ก. แม่น้ำตาปี
ข. แม่น้ำเจ้าพระยา
ค. แม่น้ำปิง
ง. แม่น้ำป่าสัก

ช้างพินาย หมายถึงช้างที่มีลักษณะอย่างไร
ก. ช้างตัวผู้
ข. ช้างตัวที่ใหญ่ที่สุด
ค. ช้างที่มีงาสั้นกว่าปกติ
ง. ช้างที่มีงาข้างเดียว

สุนัขใน หมายถึงอะไร
ก. สุนัขบ้าน
ข. สุนัขจิ้งจอก
ค. สิงโต
ง. สุนัขพันธุ์บางแก้ว

คำว่า แหน้ อ่านว่า แน่ เรียกว่าอะไร
ก. โทโทษ
ข. เอกโทษ
ค. คำตาย
ง. คำเป็น

เฉลย ข,ง,ค,ก,ข,ค,ง,ง,ข,ก

เด็กหญิง ปวริศา วิริยพงษ์สุกิจ เลขที่ 16 ม.2/11A
: พิม ม2/11A - 31/01/2006 15:23

33333333

: - - 31/01/2006 15:24

คำถามราชาธิราช ตอน สมิงพระราม1.ม้าที่สมิงพระรามใช้ในการสู้รบกับกามะนีนี้เป็นม้าของใคร
ก.หญิงม้าย
ข.พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
ค.เสนาบดี
ง.สมิงพระราม2.ใครเป็นคนบอกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องว่าสมิงพระรามเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์
ก.เสนาบดี
ข.ประชาชน
ค.ผู้คุม
ง.พระมเหสี3.บรรพบุรุษของพระเจ้าราชาธิราช คือใคร
ก.พระเจ้าฟ้ารั่ว
ข.มะกะโท
ค.พระเจ้าอู่
ง.รัชกาลที่ 14.เรื่องราชาธิราชได้รับการแปลพระราชพงศาวดารสมัยใด
ก.รัชกาลที่ 1
ข.รัชกาลที่ 2
ค.รัชกาลที่ 3
ง.รัชกาลที่ 45.พระมหาอุปราชผดุงพระนคร หมายถึงใคร
ก.สมิงพระราม
ข.กามะนี
ค.โจเปียว
ง.พระเจ้าอู่6.สมเด็จพระร่วงพอพระทัยมะกะโทในเรื่องใด
ก.มีความเพียร,ฉลาด
ข.มีความว่องไว
ค.มีความสามารถในการรบ
ง.มีความซื่อสัตย์7.เมื่อมะกะโทข้นครองราชมีนามว่าอย่างไร
ก.พระเจ้าอู่
ข.พระเจ้าฟ้ารั่ว
ค.พระเจ้าราชาธิราช
ง.พระเจ้ามณเฑียรทอง8.ขุนนางในตำแหน่งฝ่ายพลเรือนของจีน คือใคร
ก.กามะนี
ข.โจเปียว
ค.มะกะโท
ง.ไม่มีข้อใดถูก9.สมิงพระราม มีนิสัย เป็นอย่างไร
ก.กล้าหาญ
ข.ซื่อสัตย์
ค.เด็ดเดียว
ง.ถูกทุกข้อ10.อุประมาดังชายธงอันต้องลม พระมเหสี เปรียบใคร คือ ธง
ก.กามะนี
ข.พระราชธิดา
ค.พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
ง.สมิงพระราม
เฉลย (เรียงตามข้อ) ก,ค,ข,ก,ก,ก,ข,ข,ง,ง


ด.ช.ชวิศ เหง่าประเสริฐ เลขที่ 2 ม.2/11A
ด.ช.ธนพจน์ ล้อมสวัสดิ์ เลขที่ 3 ม.2/11A
ด.ช.ภาณุวัฒน์ วงศ์ปิยะบวร เลขที่ 6 ม.2/11A
ด.ช.เศรษฐ์ นราธิปภัทร เลขที่ 8 ม.2/11A


: วิท ต๊อบ แมน ยอร์ช ม.2/11A - 31/01/2006 19:31

คำถามกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง
1.กาพย์ห่อโคงลเป็นคำประพันธ์ที่ประกอบด้วย อะไรบ้าง
ก.กลอนแปด 1 บท , กาพย์ยานี 1 บท
ข.กลอนแปด 1 บท , โคลงสี่สุภาพ 1 บท
ค.กาพย์ยานี 1 บท , โคลงสี่สุภาพ 1 บท
ง.กาพย์ยานี 1 บท2.กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง มีทั้งหมดกี่บท
ก.22 บท
ข.100 บท
ค.109 บท
ง.110 บทอ่านโคลงต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ 3-4

๐ กวางทรายร่ายกินหญ้า...........สุกรป่าพาพวกจร
สุนับในไล่เห่าหอน...................ตามเป็นหมู่พรูเพรียกเสียง ฯ
๐ กวางทรายร่ายเสพหญ้า............ดงดอน
หมูป่าพาเพื่อนจร.....................ลูกล้อม
สุนัขจิ้งจอกหอน......................หลายเหล่า
เป็นหมู่พรูเพรียก___................เห่าอื้ออึงเสียง ฯ

3.จงเติมคำ ในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.เสียง
ข.ไว้
ค.ห้อม
ง.ให้4.ในโคลงบทนี้ มีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิด
ก.2
ข.3
ค.4
ง.5๐ ลมพัดมาเรื่อยเรื่อย..................เย็นชวยเฉี่อยสำราญใจ
ปูผ้านอนหลับใน......................ใต้ร่มไม้ไทรสาขา ฯ
๐ ลมพัดมาเฉื่อยชื้อ...................เย็นใจ
ปูผ้านอนหลับใหล.....................กลาดกลุ้ม
ฟูกหมอนเรียบกันไป...................หลายเหล่า
นอนอยู่ใต้ไทรผุ้ม.....................ร่มไม้ไพศาล ฯ

5.โคลงบทนี้ให้อารมณ์ใด แก่ผู้อ่าน
ก.อารมณ์รัก
ข.ความรื่นรมย์
ค.ความงาม
ง.ความบันเทิงใจ6.ใครเป็นผู้นิพนธ์ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง
ก.เจ้าฟ้ากุ้ง
ข.รัชกาลที่ 1
ค.เจ้าฟ้ารั่ว
ง.รัชกาลที่ 27.กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงไม่ได้กล่าวถึงสิ่งใด
ก.สงคราม
ข.พันธุ์ไม้
ค.สัตว์ป่า
ง.นก8.กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เป็นบทต่อนื่องจากบทอะไร
ก.บทกลอน
ข.บทวรรณคดี
ค.บทธารน้ำไหล
ง.บทเห่เรืออ่านโคลงต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ 9-10

๐ ดูหนูสู่รูงู...................งูสุดสู้หนูสู้งู
หนูงูสู้ดูอยู่.....................รูปงูทู่หนูมูทู ฯ
๐ ดูงูขู่ฝูดฝู้..................._______
หนู่สู่รูงูงู.......................สุดสู้
งูสู้หนูหนูสู้.....................งูอยู่
หนูรู้งูงูรู้.......................รูปทู้มูทู ฯ

9.จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.ฝูฝู
ข.พูพู
ค.พรูพรู
ง.ฟูฟู10.ในบทโคลงนี้ กาพย์ยานี และ โคลงสี่สุภาพ มีชื่อเรียกว่าอะไร
ก.กาพย์ชื่อเลื่อนลำ,โคลงชื่อบทเลื่อนลำ
ข.กาพย์ชื่อทัณฑีบท,โคลงชื่อทัณฑีบท
ค.กาพย์ชื่ออรรถอักษร,โคลงชื่ออรรถอักษร
ง.ไม่มีข้อใดถูกต้องเฉลย (เรียงตามข้อ) ค,ค,ค,ข,ข,ก,ก,ง,ค,ก

ด.ช.ภาณุวัฒน์ วงศ์ปิยะบวร เลขที่ 6 ม.2/11A


: แมน ม.2/11A - 31/01/2006 20:10

คำถาม กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง


1. วรรณคดีเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เป็นพระนิพนธ์ของใคร
ก. เจ้าพระยาพระคลัง(หน)
ข. เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์
ค. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ง. พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2. กาพย์ห่อโคลงเป็นคำประพันธ์ ที่ประกอบด้วย
ก. กาพย์ยานี
ข. โคลงสี่สุภาพ
ค. กลอนสุภาพ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

3. " ดูหนูสู่รูงู .................งูสุดสู้หนูสู้งู
...... หนูงูสู้ดูอยู่................รูปงูทู่หนูมูทูฯ"
จากบทความข้างต้น หมายถึงการกระทำอย่างไร
ก. ถ้อยทีถ้อยอาศัย
ข. ต่อสู้กัน
ค. ออกหาอาหาร
ง. ขัดแย้งกัน

4. "รสราค" มีความหมายว่าอย่างไร
ก.อึกทึก เซ็งแซ่
ข. สวยงาม
ค. ความกำหนัด รัญจวนใจ
ง. ชื่อราชรถทรง

5. เจ้าฟ้ากุ้ง เสด็จโดยทางชลมารคจากอยุธยาไปตามแม่น้ำใด
ก. แม่น้ำเจ้าพระยา
ข. แม่น้ำป่าสัก
ค. แม่น้ำปิง
ง. แม่น้ำน่าน

6. " นกแก้วแจ้วเสียงใส...........คลอไคล้คู่หมู่สาริกา
....นกตั้วผัวเมียคลา................ ฝ่าแขกเต้าเหล่าโนรีฯ "
จากบทความข้างต้น กล่าวถึงนกทั้งหมดกี่ชนิด
ก. 2 ชนิด
ข. 3 ชนิด
ค. 4 ชนิด
ง. 5 ชนิด

7. การใช้คำที่มีเสียงเดียวกัน การเล่นคำที่อาศัยคำพ้องเสียงเรียกว่า
ก. อรรถอักษร
ข. สัตพจน์โวหาร
ค. โคลงทันฑีบท
ง. พรรณนาโวหาร

8. คำว่า "ทอก" มีความหมายว่าอย่างไร
ก. ช้างที่ขึ้นทำเนียบเป็นของหลวง
ข. ประทุนหลังช้าง
ค. ช้างเพศผู้
ง. ช้างตัวใหญ่ๆ ที่เป็นจ่าฝูง

9. ข้อใดที่ไม่ใช่ผลงานของเจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศร์
ก. นันโทปนันทสูตรคำหลวง
ข. บทเห่กากี
ค. นิราศพระบาท
ง. กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง

10.ในนิราสธารทองแดงมมีสัตว์ทั้งหมดกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

**เฉลย**
1. ข
2. ง
3. ข
4. ค
5. ข
6. ค
7. ก
8. ง.
9. ค
10. ค

เด็กหญิง สิรภา หวังมุทิตากุล เลขที่ 22 2/11A

: มาย 2/11A - 31/01/2006 21:30

กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง


1. การดำเนินเรื่องของกาพย์ห่อโคลงเรื่องนิราศธารทองแดงเริ่มต้นจากที่ใด
ก. พระพุทธบาท ข. แม่น้ำเจ้าพระยา
ค. กรุงศรีอยุธยา ง. แม่น้ำลพบุรี

2. ลักษณะของคำประพันธ์กาพย์ห่อโคงนิราสธารทองแดงคือข้อใด
ก. กาพย์ยานี , ร่ายสุภาพ ข. กลอนแปด , โคลงสี่สุภาพ
ค. โคลงสี่สุภาพ , ร่ายสุภาพ ง. กาพย์ยานี , โคลงสี่สุภาพ

3. การใช้ถ้อยคำในกาพย์ห่อโคงนิราศธารทองแดง ข้อใดผิด
ก. การเลือกใช้ถ้อยคำที่มีชีวิต
ข. การเน้นคำให้สั้น กระชับ ทำให้เห็นภาพเด่นชัด
ค. การเล่นคำที่อาสัยการพ้องเสียง
ง. การใช้ถ้อยคำที่ผู้อ่านสามารถจินตนาการตามไปด้วย

4. ในกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดงในด้านความสะเทือนใจคือเป็นการสร้างความรู้สึกและอารมณ์ที่แรงกว่า คืออารมณ์ใด
ก. ความงามในแง่ของวรรณศิลปื
ข. ภาพของการดำรงชีวตตามธรรมชาติของสัตว์ป่า
ค. ความงดงามของหญิงสาว
ง. ความงามของต้นไม้

5. การแบ่งแยกประเภทของนกได้ในกาพย์ห่อโคลงนิราสธารทองแดงมีนกอะไรบ้าง ยกเว้นข้อใด
ก. นกสาริกา ข. นกขมิ้น
ค. นกกระตั้ว ง. นกนกแขกเต้า

6. การพรรณนาพรรณไม้ในป่ามีพรรณไม้ชนิดใดบ้าง ยกเว้นข้อใด
ก. ต้นตะโก ข. ต้นนมแมว
ข. ต้นมหาหงส์ ง. ต้นโพธิ์

7. การพรรณนาพรรณไม้ในกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง มีทั้งหมดกี่ชนิด
ก. 7 ชนิด ข. 8 ชนิด
ค. 9 ชนิด ง. 10 ชนิด

8. "๐ ธารไหลใสสะอาด..............มัจฉาชาติดาษนานา
.........หวั่นหว้ายกินไคลคลา................ตามกันมาให้เห็นตัว ฯ"
.........เป็นการกล่าวถึงสิ่งใด
ก. ลำธารในป่าลึก
ข. คลองที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพรรณปลาต่างๆ
ค. น้ำตกที่อยู่ในหุบเขา
ง. ลำธารใสสะอาดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพรรณปลาและพืชน้ำนานาชนิด

9. กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดงเป็นพระนิพนธ์ของใคร
ก. รัชกาลปัจจุบัน ข. เจ้าฟ้ากุ้ง
ค. จอมพล ป.พิบูลสงคราม ง. รัชกาลที่ 4

10. เจ้าฟ้ากุ้งใช้วิธิการใดในการดำเนินถึงพระพุทธบาท
ก. ทางน้ำ , ทางเท้า ข. ทางบก , ทางอากาศ
ค. ทางบก , ทางน้ำ ง. ทางน้ำ , ทางบก

เฉลย
1. ค 2.ง 3.ง 4.ค 5.ข 6.ง 7.ค 8.ง 9.ข 10.ง


ด.ญ.พิมพ์ตะวัน หิมทอง เลขที่ 18 ม.2/11A

: ด.ญ.พิมพ์ตะวัน หิมทอง เลขที่18 ม.2/11A - 31/01/2006 21:56


1. ใครเป็นผู้นิพนธ์ เรื่อง นิราศธารทองแดง
......ก. พระเจ้าธรรมธิเบศร์
......ข. เจ้าพระยาคลัง(หน)
......ค. พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
......ง. พระเจ้าอยู่หัว

2. ในนิราศธารทองแดงมีสัตว์ทั้งหมดกี่ประเภท อะไรบ้าง
......ก. 2 ชนิด = สัตว์น้ำ และ บก
......ข. 4 ชนิด = สัตว์ปีก น้ำ บก และ เลื้อยคลาน
......ค. 3 ขนิด = สัตว์ปีก น้ำ และ บก
......ง. 3 ชนิด = สัตว์ปีก น้ำ และ เลื้อยคลาน

3. ลักษณะคำประพันธ์ของกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดงคืออะไร
......ก. กลอนแปด กาพย์ยานี 11
......ข. กลอนสุภาพ กาพย์ยานี
......ค. กาพย์ยานี โคลงสี่สุภาพ
......ง. กลอนแปด โพลงสี่สุภาพ

4. กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง มีเนื้อหาในการบรรยายพรรณา
ถึงชีวิตสัตว์ต่างๆ ตามธรรมชาติ และพรรณไม้ จริงหรือไม่
......ก. จริง
......ข. ไม่จริง
......ค. ทั้งข้อ ก และ ข
......ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

5. การอ่านกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง ควรอ่านเป็นกี่ขั้นตอน
อะไรบ้าง
......ก. 2 ขั้นตอน = อ่าน และ คิด
......ข. 2 ขั้นตอน = อ่านเพื่อเข้าใจ และ อ่านพิจารณา
......ค. 3 ขั้นตอน = อ่าน คิด และ เขียน
......ง. 3 ขั้นตอน = วิเคราะห์ วิจารณ์ และพิจารณา

6..........กล้วยไม้ห้อยต่ำเตี้ย..........นมตำเรียเรี่ยทางไป
...หอมหวังวังเวงใจ.....................ว่ากลิ่นแก้วแล้วเรียมเหลียว ฯ
.............กล้วยไม้ห้อยย้อยคลี่.........ดวงไสว
...นมตำเรียรายไป.........................กลิ่นกล้า
...หอมหวังวังเวงใจ......................รสราค
...ว่ากลิ่นแก้วแล้วข้า.......................หยุดยั้งและเหลียว
คำว่า " นมตำเรีย " มีความหมายว่าอย่างไร
......ก. ไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง
......ข. ไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง
......ค. ไม้เถาชนิดหนึ่ง
......ง. ดอกไม้ไทย

กล้วยไม้ห้อยต่ำเตี้ย..........นมตำเรียเรี่ยทางไป
...หอมหวังวังเวงใจ.....................ว่ากลิ่นแก้วแล้วเรียมเหลียว ฯ
บทความนี้แสดงถึงอะไร
......ก. หมู่สับเปลี่ยน
......ข. หมู่สัตว์น้ำ
......ค. อากาศในป่า
......ง. พรรณไม้ในป่า

8....... " ดู หนู สู่ รู งู......งู สุด สู้ หนู สู้ งู
...หนู งู สู้ ดู อยู่..............รูป งู ทู่ หนู มู ทูฯ"
จากบทความข้างต้น หมายถึงการกระทำอย่างไร
......ก. ถ้อยทีถ้อยอาศัย
......ข. ต่อสู้กัน
......ค. ออกหาอาหาร
......ง. ช่วยเหลือกัน

9. จากข้อที่ 8 คือการกระทำของสัตว์ชนิดใด
......ก. งู
......ข. หนู
......ค. งู และ หนู
......ง. ไม่มีข้อใด ถูกต้องเลย

10. คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านกาพย์ห่อโครงนิราษธารทองแดง
คืออะไร
......ก. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
......ข. ความงดทางภาษาที่สื่อถึงอารมณ์ ลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตในป่า
......ค. ตอบสนองการ อนุรักษ์สิ่งมีชีวิตให้มากขึ้น
......ง. สะท้อนสังคมปัจจุบัน เพื่อย้ำความคิดของคนไทย>> เฉลย <<

ข้อ 1. ก.....6. ค
2. ข.....7. ง
3. ค.....8. ข
4. ก.....9. ค
5. ข....10. ข

: แบบทดสอบ เรื่อง นิราศธารทองแดง - 31/01/2006 23:06

1. ใครเป็นผู้นิพนธ์ เรื่อง นิราศธารทองแดง
......ก. พระเจ้าธรรมธิเบศร์
......ข. เจ้าพระยาคลัง(หน)
......ค. พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
......ง. พระเจ้าอยู่หัว

2. ในนิราศธารทองแดงมีสัตว์ทั้งหมดกี่ประเภท อะไรบ้าง
......ก. 2 ชนิด = สัตว์น้ำ และ บก
......ข. 4 ชนิด = สัตว์ปีก น้ำ บก และ เลื้อยคลาน
......ค. 3 ขนิด = สัตว์ปีก น้ำ และ บก
......ง. 3 ชนิด = สัตว์ปีก น้ำ และ เลื้อยคลาน

3. ลักษณะคำประพันธ์ของกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดงคืออะไร
......ก. กลอนแปด กาพย์ยานี 11
......ข. กลอนสุภาพ กาพย์ยานี
......ค. กาพย์ยานี โคลงสี่สุภาพ
......ง. กลอนแปด โพลงสี่สุภาพ

4. กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง มีเนื้อหาในการบรรยายพรรณา
ถึงชีวิตสัตว์ต่างๆ ตามธรรมชาติ และพรรณไม้ จริงหรือไม่
......ก. จริง
......ข. ไม่จริง
......ค. ทั้งข้อ ก และ ข
......ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

5. การอ่านกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง ควรอ่านเป็นกี่ขั้นตอน
อะไรบ้าง
......ก. 2 ขั้นตอน = อ่าน และ คิด
......ข. 2 ขั้นตอน = อ่านเพื่อเข้าใจ และ อ่านพิจารณา
......ค. 3 ขั้นตอน = อ่าน คิด และ เขียน
......ง. 3 ขั้นตอน = วิเคราะห์ วิจารณ์ และพิจารณา

6..........กล้วยไม้ห้อยต่ำเตี้ย..........นมตำเรียเรี่ยทางไป
...หอมหวังวังเวงใจ.....................ว่ากลิ่นแก้วแล้วเรียมเหลียว ฯ
.............กล้วยไม้ห้อยย้อยคลี่.........ดวงไสว
...นมตำเรียรายไป.........................กลิ่นกล้า
...หอมหวังวังเวงใจ......................รสราค
...ว่ากลิ่นแก้วแล้วข้า.......................หยุดยั้งและเหลียว
คำว่า " นมตำเรีย " มีความหมายว่าอย่างไร
......ก. ไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง
......ข. ไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง
......ค. ไม้เถาชนิดหนึ่ง
......ง. ดอกไม้ไทย

กล้วยไม้ห้อยต่ำเตี้ย..........นมตำเรียเรี่ยทางไป
...หอมหวังวังเวงใจ.....................ว่ากลิ่นแก้วแล้วเรียมเหลียว ฯ
บทความนี้แสดงถึงอะไร
......ก. หมู่สับเปลี่ยน
......ข. หมู่สัตว์น้ำ
......ค. อากาศในป่า
......ง. พรรณไม้ในป่า

8....... " ดู หนู สู่ รู งู......งู สุด สู้ หนู สู้ งู
...หนู งู สู้ ดู อยู่..............รูป งู ทู่ หนู มู ทูฯ"
จากบทความข้างต้น หมายถึงการกระทำอย่างไร
......ก. ถ้อยทีถ้อยอาศัย
......ข. ต่อสู้กัน
......ค. ออกหาอาหาร
......ง. ช่วยเหลือกัน

9. จากข้อที่ 8 คือการกระทำของสัตว์ชนิดใด
......ก. งู
......ข. หนู
......ค. งู และ หนู
......ง. ไม่มีข้อใด ถูกต้องเลย

10. คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านกาพย์ห่อโครงนิราษธารทองแดง
คืออะไร
......ก. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
......ข. ความงดทางภาษาที่สื่อถึงอารมณ์ ลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตในป่า
......ค. ตอบสนองการ อนุรักษ์สิ่งมีชีวิตให้มากขึ้น
......ง. สะท้อนสังคมปัจจุบัน เพื่อย้ำความคิดของคนไทย>> เฉลย <<

1. ก.....6. ค
2. ข.....7. ง
3. ค.....8. ข
4. ก.....9. ค
5. ข....10. ข


: อภิชญา ตู้วิเชียร ม2/11A เลขที่ 23 - 31/01/2006 23:09

1. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงมีทั้งหมดกี่บท
ก. 108 บท
ข. 109 บท
ค. 105 บท
ง. 89 บท

2. ในกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงกล่าวถึงเรื่องใด
ก. การเที่ยวชมป่า
ข. อาหาร
ค. ประวัติผู้แต่ง
ง. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. ใครเป็นผู้แต่งกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
ก. เจ้าฟ้ากุ้ง
ข. เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษสุริยวงศ์
ค. รัชกาลที่1
ง. ถูกทั้ง ก และ ข

4. ชลมารค หมายถึงข้อใด
ก. น้ำมาก
ข. ฤดูน้ำหลาก
ค. ทางน้ำ
ง. สายน้ำ

5. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
ก. บทสายน้ำ
ข. บทเรือ
ค. บทพายเรือ
ง. บทเห่เรือ

6. สถลมารค หมายถึงข้อใด
ก. ทางอากาศ
ข. ทางบก
ค. ทางครึ่งบกครึ่งน้ำ
ง. ทางป่า

7. "หนู งู สู้ ดู อยู่ รูป งู ทู่ หนู มู ทู" มูทูหมายถึงข้อใด
ก. ป้าน
ข. มู่ทู่
ค. ไม่แหลม
ง. ถูกทุกขอ

8. พลาย หมายถึงข้อใด
ก. ช้างที่มีงาข้างเดียว
ข. ช้างเพศผู้
ค. ช้างตัวเล็กที่สุด
ง. ช้างเพศเมีย

9. ในกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงกล่าวถึงนกกี่ชนิด
ก. 3 ชนิด
ข. 4 ชนิด
ค. 5 ชนิด
ง. 6 ชนิด

10. "พังพลายหมู่หลายซร้อง ในเถื่อนท้องร้องระงมดง" คำว่าพังหมายถึงข้อใด
ก. ช้างเพศผู้
ข. ช้างในป่า
ค. ช้างเพศเมีย
ง. ช้างตัวใหญ่

.....................................................
++เฉลย++ ข. ก. ง. ค. ง. ข. ง. ข. ค. ค.

: อิงอร ไอยสุวรรณ์ ม.2/11เอ เลขที่24 - 01/02/2006 06:46

คำถามกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง1. ใครเป็นผู้นิพนธ์กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง
ก. เจ้าฟ้ารั่ว
ข. พระเจ้าอู่
ค. รัชกาลที่1
ง. เจ้าฟ้ากุ้ง

2. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงมีทั้งหมดกี่บท
ก. 22 บท
ข. 109 บท
ค. 100 บท
ง. 88 บท

3. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงเป็นบทต่อเนื่องจากบทอะไร
ก. บทเห่เรือ
ข. บทลิเก
ค. บทสำเภา
ง. บทดอกไม้

4. เสด็จทาง " ชลมารค " ชลมารค มีความหมายว่าอย่างไร
ก. ทางน้ำ
ข. ทางบก
ค. ทางอากาศ
ง. ทางใต้ดิน

5. เสด็จทาง " สถลมารค " สถลมารค มีความหมายว่าอย่างไร
ก. ทางน้ำ
ข. ทางบก
ค. ทางอากาศ
ง. ทางใต้ดิน

6. ลักษณะของกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดงจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. กาพย์ยานี 1 บท โคลงสี่สุภาพ 1 บท
ข. กลอนสุภาพ 1 บท กาพย์ยานี 1 บท
ค. กลอนสุภาพ 1 บท โคลงสี่สุภาพ 1 บท
ง. การย์ยานี 1 บท กลอนแปด 1 บท

7. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงนี้ ได้พรรณนา และ กล่าวถึงอะไรบ้าง
ก. สัตว์ต่างๆ
ข. พันธุ์ไม้ต่างๆ
ค. ขบวนเสด็จของเจ้าฟ้ากุ้ง
ง. ถูกทุกข้อ

8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง
ก. มีทั้งหมด109 บท
ข. เจ้าฟ้ากุ้งเป็นคนนิพนธ์
ค. บรรยายถึงสงคราม
ง. จะต้องประกอบด้วยกาพย์ยานี 11 และโคลงสี่สุภาพ

9. ๐เพกาต้นตุมกา..................โยทะกากรรณิกา
ชุมกาแลสาบกา....................ต้นมะกา"______"
จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก. การ้องดัง ฯ
ข. กาจับนอน ฯ
ค. กาบินไป ฯ
ง. กาสีดำ ฯ

10. ๐หัวลิงหมากลางลิง...............ต้นลางลิงแลหูลิง
ลิงไต่กะไดลิง.............................ลิงโลดคว้าประสาลิง ฯ
๐ หัวลิงหมากเรียกไม้................ลางลิง
ลางลิงหูลิงลิง..............................หลอกขู้
ลิงไต่กะไดลิง..............................ลิงห่ม
ลิงโฉดฉวยชมผู้...........................ฉีกคว้าประสาลิง ฯ

จากบทโคลงนี้ โคลงสี่สุภาพ และ กาพย์ยานี มีชื่อเรียกว่าอะไร
ก. โคลงชื่อ ทัณฑีบท กาพย์ชื่อ ทัณฑีบท
ข. โคลงชื่อ อรรถอักษร กาพย์ชื่อ อรรถอักษร
ค. โคลงชื่อ สำเภา กาพย์ชื่อ สำเภา
ง. โคลงชื่อ หัวลิงหมาก กาพย์ชื่อ หัวลิงหมากเฉลย (เรียงตามข้อ) ง , ข , ก , ก , ข , ก , ง , ค , ข , ข

ด.ช. ชวิศ เหง่าประเสริฐ เลขที่2 ม 2 /11 A

: วิทย์ (2) ม2 /11 A - 01/02/2006 17:59

..................... แบบทดสอบ เรื่อง สมิงพระรามอาสา1. ครั้นจะรับอาสาบัดนี้เล่า ก็เหมือนหาบสองบ่า อาสาสองเจ้าหาควรไม่ แสดงถึงอะไร
ก. ความสามัคคี
ข. ความเกรงใจ
ค. ความมั่นใจ
ง. ความจงรักภักดิ์ดี

2. เงื่อนไขของพระเจ้ากรุงจีน ที่มีต่อพระเจ้าเมืองอังวะคือ
ก. ถ้าทหารฝ่ายเราแพ้ก็จะเลิกทัพกลับไปยังพระนคร
ข. หากเราชนะทุกคนจะรอดชีวิต
ค. ถ้าฝ่ายเราแพ้จะยอมยกทรัพย์สมบัติให้
ง. ถ้าฝ่ายเราชนะจะครอบครองกรุงอังวะทั้งหมด

3. เครื่องยาที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง มอบให้พระเจ้ากรุงจีนคืออะไร ปริมาณเท่าใด
ก. น้ำดอกไม้เทศ สามสิบเต้า
ข. หางช้าง หนึ่งเชือก
ค. โสม 10 กิโลกรัม
ง. น้ำแร่ 4 ขวดใหญ่

4. " ถ้าได้สมคะเนแล้ว อย่าว่าแต่กามะนีผู้เดียวเลย เว้นแต่เทพยดานอกนั้นข้าพเจ้าสู้ได้สิ้น " ใครพูด และ
แสดงถึงนิสัยผู้พูดอย่างไร
ก. กามะนีพูด แสดงถึงความหยิ่งในศักดิ์ศรี
ข. สมิงพระรามพูด แสดงถึงความมั่นใจในตัวเองสูง
ค. สมิงพระรรมพูด แสดงถึงความกตัญญูกตเวที
ง. กามะนีพูด แสดงถึงความหวาดกลัว

5. มาบน้ำ คืออะไร
ก. ต้นน้ำ
ข. แหล่งน้ำ
ค. กระแสน้ำ
ง. แอ่งน้ำ

6. " ก็เหมือนหาบสองบ่า อาสาสองเจ้าหาควรไม่ " เปรียบได้ดังสำนวนใด
ก. ปลาหมอตายเพราะปาก
ข. อย่าเห็นกรงจักรเป็นดอกบัว
ค. น้ำขึ้นให้รีบตัก
ง. ข้าสองเจ้า บ่าวสองนาย

7. แต่ศรีษะกามะนีนั้น ก็มิให้ตกถึงดิน เอาขอเหล็กสับเอาไว้ ได้ดังทูลทุกประการ แสดงถึงความสามารถของ
สมิงพระรามอย่างไร
ก. เก่งกาจ
ข. คล่องแคล่ว ว่องไว
ค. โหด***ม
ง. สุภาพ ให้เกียรติ

8. ใครคือพระมหาอุปราชผดุงพระนคร
ก. พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
ข. ผู้คุม
ค. พระเจ้ากรุงจีน
ง. สมิงพระราม

9. " พลั้งปากย่อมเสียการ พลั้งมีดขวานมักจะบาดเจ็บ " คือ คำพูดของใคร
ก. พระราชธิดา
ข. พระอัครมเหสี
ค. พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
ง. สมิงพระราม

10. เครื่องอุปโภค บริโภค และโปรดให้กินเมืองวาน ใครถวายให้ใคร
ก. พระเจ้ากรุงจีน ให้ พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
ข. พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ให้ กามะนี
ค. พระเจ้ากรุงจีน ให้ กามะนี
ง. พระเจ้าราชาธิราช ให้ สมิงพระราม** เฉลย **
1. ง...... 6. ง
2. ก...... 7. ข
3. ก...... 8. ง
4. ข...... 9. ข
5. ง.....10. ง

: สิรภา (23) อภิชญา (23) ม 2/11A - 02/02/2006 15:29

ถาม-ตอบ เรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
1) "เทโพและเทพา ตะเพียนกาพาพวกจร
ไอบ้าปลาสลุมพอน ผักพร้าเพรี้ยแลหนวดพราม" มีปลาทั้งหมดกี่ชนิด
ก. 7
ข. 8
ค. 9
ง. 10

2) "เพกาต้นตุมกา โยทะกากรรณิกา
ชุมกาแลสาบกา ต้นมะกากาจับนอน" มีพันธ์ไม้ทั้งหมดกี่ชนิด
ก. 6
ข. 7
ค. 8
ง. 9

3) ภาพพจน์ หมายถึง
ก. ภาษาที่กวีถ่ายถอดให้ผู้อ่านจำความได้ง่าย
ข. ภาษาที่กวีให้ผู้อ่านสำนึกผิด
ค. ภาษาที่กวีถ่ายทอดให้ผู้อ่านซาบซึ้ง กินใจ
ง. ภาษาที่กวีถ่ายทอดให้ผู้อ่านจินตนาการเห็นภาพ

4) พินายหมายถึงช้างที่มีลักษณะอย่างไร
ก. ช้างที่ชอบแยกออกหากิน
ข. ช้างที่มีขนาดเล็กที่สุด
ค. ช้างที่มีงาข้างซ้ายข้างเดียว
ง. ช้างที่มีงาข้างขวาข้างเดียว

5) รสราค หมายถึง
ก. ความกำหนัด รัญจวนใจ
ข. ความสงบ
ค. ความอร่อยของอาหาร
ง. ความห่วงใย

6) พุดตาล หมายถึงอะไร
ก. ชื่อช้างทรง
ข. ชื่อราชรถ
ค. ชื่อของสระน้ำ
ง. ชื่อของพันธุ์สัตว์

7) กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงมีทั้งหมดกี่บท
ก. 107
ข. 108
ค. 109
ง. 110

8) เจ้าฟ้ากุ้งไปนมัสการพระพุทธบาทที่จังหวัดอะไร
ก. จันทบุรี
ข. สระบุรี
ค. ลพบุรี
ง. อยุธยา

9) พลาย หมายถึงช้างชนิดใด
ก. ช้างตัวผู้
ข. ช้างตัวเมีย
ค. ช้างตัวใญ่ที่สุด
ง. ช้างผิวทองแดง

10) รางชาง หมายถึง
ก. เครื่องประดับ
ข. ยิ่งใหญ่
ค. ไพเราะ
ง. สวยงาม

เฉลย ค ข ง ค ก ข ค ข ก ง


: ด.ช. สุจิตคุณ ม.2/11เอ เลขที่9 - 02/02/2006 16:38

แบบทดสอบ เรื่อง ราชาธิราช

1. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงมีกี่บททั้งหมด
ก. 108 บท
ข. 109 บท
ค. 110 บท
ง. 112 บท

2. ใครเป็นผู้แต่งกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
ก. รัชกาลที่ 3
ข. รัชกาลที่ 5
ค. เจ้าฟ้ากุ้ง
ง. วิพุธ โสภวงศ์

......ชงโคตะโกตะบบหว้า........ต้นตุม..(1)..กาฝากหลง
ชอบกลต้นมหา..(2).................มะเดื่อดูกลูกนมแมว
......ชงโคตะโกขบหว้า.............ดาดดง
ตุมกากาฝาก..(3).....................ติด..(4)
นมแมวมหาหงส์.....................เห็นอยู่
มะเดื่อดูกลูกงอกได้..................แส่ทิ้งสอยกิน ฯ

จากโคลงด้านบน จงตอบข้อที่ 3-6

จงหาคำที่หยาบไปในจุดที่ (1)
ก. ต้น
ข. จาก
ค. นก
ง. กา

4. จงหาคำที่หายไปในจุดที่ (2)
ก. หงส์
ข. ราช
ค. หง
ง. สมุทธ

5. จงหาคำที่หายไปในจุดที่ (3)
ก. จม
ข. เงิน
ค. ลง
ง. กา

6. จงหาคำที่หายไปในจุดที่ (4)
ก. ไม้
ข. ม้าย
ค. ลาย
ง. ได้

7. ...งูเหลือมเอื้อมพันไม้......หางกระหวัดไว้ใฝ่อาหาร
เนื้อกวางย่างเดินพาน...........หย่อนตัวกระหวัดรัดกลมกิน

ในกาพย์บทนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว
ก. 1 ตัว
ข. 2 ตัว
ค. 3 ตัว
ง. 4 ตัว

8. จากข้อ 7 งูเหลือมกำลังทำอะไร
ก. กินกวาง
ข. หนีกวาง
ค. นอน
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

9. ในกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง มีลักษณะอย่างไร
ก. โคลงสี่สุภาพ ร่ายสุภาพ
ข. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ค. กาพย์ยานี ร่ายสุภาพ
ง. กาพย์ยานี โคลงสี่สุภาพ

10. เจ้าฟ้ากุ้งแต่งกาพย์ห่องโคลงประพาสธารทองแดงเมื่อใด
ก. เสด็จไปอยุธยา
ข. เสด็จทางชลมารค
ค. เสด็จทางสกลมารค เที่ยวชมป่า
ง. ถูกทั้ง ข ค

เฉลย

1. ข......6. ก
2. ค......7. ข
3. ง......8. ก
4. ก......9. ง
5. ค...10. ค: ด.ช. ปริพัฒน์ สินมา ม2/11A เลขที่ 23 - 02/02/2006 16:44

.........แบบทดสอบเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง.........

1.วรรณคดีเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงมีทั้งหมดกี่บท
ก.22บท
ข.26บท
ค.108บท
ง.109บท

2.กาพญ์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงที่นำมาให้เรียนมีทั้งหมดกี่บท
ก.22บท
ข.26บท
ค.108บท
ง.109บท

3.กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงบรรยายถึงการเดินทางแบบใด
ก.เที่ยวชมป่าทางน้ำ
ข.เที่ยวชมป่าทางบก
ค.เที่ยวชมเมืองทางน้ำ
ง.เที่ยวชมเมืองทางบก

4. ....กวางทรายร่ายกินหญ้า..............สุกรป่าพาพวกจร
สุนัขในไล่เห่าหอน..............................ตามเป็นหมู่พรูเพรียกเสียงฯ
ในกาพย์ยานีบทนี้บ่งบอกถึงสัตว์กี่ชนิด
ก.6 ชนิด
ข.5 ชนิด
ค.4 ชนิด
ง.3 ชนิด

5.วรรณคดีเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงใครเป็นผู้แต่ง
ก.สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข.เจ้าฟ้ากุ้ง
ค.สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช
ง.ทุกคนช่วยกันแต่ง

6. ....งูเหลือมเอื้อมพันไม้................หางกวัดไว้ใฝ่อาหาร
เนื้อกวางย่างเดินพาน..................หย่อนตัวกระหวัดรัดกลมกินฯ
จากกาพย์ยานีข้างต้นกล่าวถึงสัตว์อะไรกำลังทำอะไร
ก.งูเหลือมจับกวางกินเป็นอาหาร
ข.งูเหลือมห้อยโหนตามกวาง
ค.กวางเดินผ่านงูเหลือมที่กำลังปีนต้นไม้
ง.กวางวิ่งหนีงูเหลือม

7.ลักษณะคำประพันธ์ในกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงคืออะไร
ก.กลอนสี่,กาพย์ยานี
ข.กาพย์ยานี,โคลงสี่สุภาพ
ค.กาพย์ยานี11,โคลงสี่สุภาพ
ง.กาพย์ยานี,บทประพันธ์ธรรมดา

8.กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงเป็นไม่ได้กล่าวถึงสิ่งใด
ก.สัตว์
ข.หยิงสาว
ค.เมือง
ง.สภาพแวดล้อม

9.วรรณคดีเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงเป็นกาพย์ห่อโคลงต่อเนื่องจากบทอะไร
ก.บทประพาสเมืองเหนือ
ข.บทประพาสเมืองใต้
ค.ข้อ ก. และ ข. ถูก
ง.บทเห่เรือ

10.กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงที่นำมาให้นักเรียนนี้ได้คัดเลือกเฉพาะตอนที่กล่าวถึงอะไร
ก.พันธุ์ไม้
ข.นก
ค.ปลา
ง.ถูกทุกข้อ


เฉลย
1.ง 2.ก 3.ข 4.ค 5.ข 6.ก 7.ข 8.ค 9.ง 10.ง


: เศรษฐ์ (8) ม.2/11A - 02/02/2006 16:56

แบบฝึกหัด ( นิราศธารทองแดง )

1. ใครเป็นผู้นิพนธ์กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
ก. รัชกาลที่ 1
ข. เจ้าฟ้ากุ้ง
ค. สุทรภู่
ง. เจ้าฟ้ารั่ว

2. กาพย์ห่อโคลงเป็นบทต่อเนื่องจากบทอะไร
ก. บทเห่รถ
ข. บทเห่เรือ
ค. บทกลอน
ง. บทลิเก

3. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงมีทั้งหมดกี่บท
ก. 22 บท
ข. 108 บท
ค. 109 บท
ง. 24 บท

4. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงที่คัดเลือกมาให้เรียนกล่าวถึงอะไร
ก. สงคราม
ข. การ์ตูน
ค. ธรรมชาติ
ง. ประเทศไทย

5. ชื่อ " กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง " นำมาจากหนังสืออะไร
ก. หนังสือวรรณกรรมสมัยสุโขทัย เล่ม 3
ข. หน้งสือวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 3
ค. หนังสือประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา เล่ม 3
ง. หนังสือวรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม 3

6. กาพย์ห่อโคลงประกอบด้วย กาพย์หรือโคลงอะไรบ้าง
ก. กาพย์ยานี โคลง 8
ข. กาพย์ยานี โคลง 4
ค. กาพย์ฉบัง 16 โคลง 4
ง. กาพย์ฉบัง 16 โคลง 8

7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
ก. เจ้าฟ้ารั่ว เป็นคนนิพนธ์
ข. นำมาเรียน 24 บาท
ค. มีทั้งหมด 108 บท
ง. บรรยาย ถึง สงคราม

8. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำใน กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
ก. ใช้ถ้อยคำที่มีชีวิต มีวิญญาณ
ข. อาศัยคำพ้องรูป
ค. ใช้คำสั้น กระชับ
ง. เล่นคำสัมผัส

9. กล้วยไม้ห้อยต่ำเตี้ย.......นมตำเรียเรี่ยทางไป
หอม...วังเวงใจ.................ว่ากลิ่นแก้วแล้วเรียมเหลียวฯ
จงเติมส่วนที่ขาดไป
ก. จัง
ข. จริง
ค. ตัง
ง. หวัง

10. เจ้าฟ้ากุ้งเสด็จทางใดบ้าง ตอนพระราชนิพนธ์ เรื่องนี้
ก. ทางน้ำ
ข. ทางอากาศ
ค. ทางบก
ง. ถูกทั้งข้อ 1 และ 3

เฉลย
1. ข.....6. ข
2. ข.....7. ค
3. ข.....8. ข
4. ค.....9. ง
5. ง...10. ง
: ด.ช. สุทธิเกียรติ บ้างสกุล ม2/11A เลขที่ 10 - 02/02/2006 17:02

+++ แบบฝึกหัด เรื่องศิลาจารึก +++

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกขึ้นในสมัยใด
ก. พ.ศ. 1834
ข. พ.ศ. 1835
ค. พ.ศ. 1836
ง. พ.ศ. 1837

ลักษณะการเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เขียนอย่างไร
ก. พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์อยู่บนบรรดทัดเดียวกัน
ข. พยัณชนะ และสระอยู่บนบรรทัดเดียวกัน วรรณยุกต์อยู่ข้างล่าง
ค. พยัญชนะ และสระอยู่บนบรรทัดเดียวกัน วรรณยุกต์อยู่ข้างบน
ง. พยัญชนะอยู่บนบรรทัด สระอยู่ข้างล่าง วรรณยุกต์อยู่ข้างบน

ใครเป็นผู้ค้นพบศิลาจารึก
ก. ร.1
ข. ร.2
ค. ร.4
ง. ร.6

หลักฐานที่พบพร้อมศิลาจารึกมีอะไรบ้าง
ก. 1. ศิลาจารึกภาษามอญของพญาลิไท , 2.พระแท่นมนังศิลาอาสน์
ข. 1. พระแท่นมนังศิลาอาสน์
ค. 1. ศิลาจารึกภาษาเขมญของพญาลิไท
ง. 1. ศิลาจารึกภาษาขอมของพญาลิไท , 2.พระแท่นมนังศิลาอาสน์

เนื้อความในตอนที่ 1 กล่าวถึงอะไรบ้าง
ก. กล่าวถึงประวัติพ่อขุนรามคำแหง ใช้สรรพนามว่า กู
ข. กล่าวถึงประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ใช้สรรพนามว่า ข้า
ค. กล่าวถึงประวัติเจ้าพระยาพระคลัง ( หน ) ใช้สรรพนามว่า ฉัน
ง. กล่าวถึงประวัติเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ใช้สรรพนามว่า ฉัน

เนื้อความในตอนที่ 3 เริ่มต้นที่บรรทัดใด และจบที่บรรทัดใด
ก. เริ่มบรรทัดที่ 10 ด้านที่ 2 จบด้านที่ 4
ข. เริ่มบรรทัดที่ 12 ด้านที่ 3 จบด้านที่ 4
ค. เริ่มบรรทัดที่ 12 ด้านที่ 2 จบด้านที่ 5
ง. เริ่มบรรทัดที่ 10 ด้านที่ 3 จบด้านที่ 5

พ่อขุนรามคำแหงมีพี่น้องทั้งหมดเท่าไร และเป็นคนที่เท่าไร
ก. มีพี่น้อง 5 องค์ เป็นโอรสองค์ที่ 3
ข. มีพี่น้อง 4องค์ เป็นโอรสองค์ที่ 2
ค. มีพี่น้อง 6 องค์ เป็นโอรสองค์ที่ 4
ง. มีพี่น้อง 4 องค์ เป็นโอรสองค์ที่ 3

เหตุใดพระองค์จึงได้พระราชทานนามว่า " พระรามคำแหง "
ก. เพราะได้เข้าต่อสู้กับเจ้าเมืองเมาะตะมะแทนพระราชบิดาที่เสียที
ข. เพราะได้เข้าต่อสู้กับเจ้าเมืองฉลุแทนพระราชบิดาที่เสียที
ค. เพราะได้เข้าต่อสู้กับเจ้าเมืองนครแทนพระราชบิดาที่เสียที
ง. เพราะได้เข้าต่อสู้กับเจ้าเมืองฉอดแทนพระราชบิดาที่เสียที

ในด้านอักษรศาสตร์ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมีอะไรเป็นหลักฐานของชาติ
ก. มีศิลาจารึกที่บรรทึกตัวอักษรบาลี-สันสกฤตเอาไว้
ข. มีศิลาจารึกที่บรรทึกตัวอักษรเขมรเอาไว้
ค. มีศิลาจารึกที่บรรทึกตัวอักษรไทยเอาไว้
ง. มีศิลาจารึกที่บรรทึกตัวอักษรขอมเอาไว้

การเขียนคำว่ารักในสมัยพ่อขุนรามใช้ตัวใดแทนไม้หันอากาศ
ก. ก.ไก่ 1 ตัว
ข. ก.ไก่ 2 ตัว
ค. ร.เรือ 1 ตัว
ง. ร.เรือ 2 ตัว

+++ เฉลย +++


ข[/cemter]

[center]

ด.ญ. ลักขณา ทิพย์ภักดี เลขที่ 21 ม.2/11B

ด.ญ. วิจิตรแข เจนปรมกิจ เลขที่ 23 ม.2/11B


: +++ ขิม[21] + แพร์[23] +++ ม.2/11B ^^ - 03/02/2006 00:41

(&macr;`&deg;.•&deg;•.&#9733;*~!แบบทดสอบ!~*&#9733;.•&deg;•.&deg;`&macr;)

กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง


1. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงเป็นผลงานของใคร
ก) พระยาคลัง (หน)
ข) เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์
ค) สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2. กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดงได้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง
ก) พันธุ์ไม้ นก ปลา ความรื่นรมย์ของธรรมชาติ
ข) สัตว์โลกใต้น้ำ ประโยชน์ของต้นไม้
ค) ลักษณะของสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยในป่า

3. ชลมารค คือทางใด
ก) ทางบก
ข)ทางน้ำ
ค) ทางอากาศ

4. ลักษณะคำประพันธ์ของกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดงเป็นอย่างไร
ก) กาพย์ฉบัง16 1 บท และ โคลงสี่สุภาพ 1 บท
ข) โคลงสี่สุภาพ 1 บท และ กลอนสี่ 2 บท
ค) กาพย์ยานี 1 บาท และ โคลงสี่สุภาพ 1 บท

5. กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดงมีคุณค่าในด้านใดบ้าง
ก) ประเทืองปัญญา
ข) ทดสอบสมอง
ค) ฝึกฝนสมอง และพัฒนาทักษะ

6. ข้อใดคือความหมายของกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง
ก) เป็นวรรณคดีเก่าแก่ที่มีความไพเราะและทันสมัยอยู่เสมอ
ข) เป็นวรรณคดีสมัยใหม่ มีความไพเราะและไม่เป็นที่นิยม
ค) เป็นวรรณคดีที่ประวัติมากมาย น่าศึกษา

7. เจ้าฟ้ากุ้งได้เสด็จไปที่ใด ในขณะที่พระองค์ทรงนิพนธ์
ก) พุทธมณฑล
ข) พระพุทธบาท
ค) แม่น้ำเจ้าพระยา

8. กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดงมีทั้งหมดกี่บท
ก) 108 บท
ข) 22 บท
ค) 109 บท

9. ในกาพย์แต่ละบทนิยมพรรณนาถึงสิ่งใด
ก) ความรัก หรือ ความงามของธรรมชาติ
ข) ความงามของหญิงสาว และ ธรรมชาติ
ค) ความสงบสุขของธรรมชาติ

10. "กล้วยไม้ห้อยต่ำเตี้ย..........นมตำเรียเรี่ยทางไป
หอมหวังวังเวงใจ.....................ว่ากลิ่นแก้วแล้วเรียมเหลียว ฯ
.......กล้วยไม้ห้อยย้อยคลี่.........ดวงไสว
นมตำเรียรายไป........................กลิ่นกล้า
หอมหวังวังเวงใจ.....................รสราค
ว่ากลิ่นแก้วแล้วข้า.....................หยุดยั้งและเหลียว "
จากกาพย์ข้างต้นมีพรรณไม้กี่ชนิด
ก) 2 ชนิด
ข) 3 ชนิด
ค) 4 ชนิด(center)+++(-_-"):: เฉลย ::("-_-)+++(center)
1.ข.............2. ก.............3. ข................4. ค..................5. ก
6.ก..............7. ข............8. ค.................9. ก.................10. ข


ชื่อ ด.ญ. ธมนวรรณ ศักดา ชั้น ม.2/11บี เลขที่ 11
ชื่อ ด.ญ. นันทพร เมธิยาภิรมย์ ชั้น ม.2/11บี เลขที่ 14

: ~ปั๊กเป้า & บุ้ง~ - 03/02/2006 18:58

แบบฝึกหัด..เรื่องนิราศธารทองแดง

1. นิราศธารทองแดง เป็นพระราชนิพนธ์ของใคร
...ก. เจ้าฟ้าธรรมธเบศร์ไชยฐสุริยวงศ์
...ข. จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม
...ค. พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
...ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2. การเสด็จทางชลมารค หมายถึง...
...ก. การเสด็จทางบก
...ข. การเสด็จทางอากาศ
...ค. การเสด็จทางน้ำ
...ง. ไม่มีข้อใดถูก

3. นิราสธารทองแดงมีทั้งหมดกี่บท
...ก. 22 บท
...ข. 24 บท
...ค. 109บท
...ง. 110บท

4. กาพย์ห่อโคลงนิยมนำมาใช้ในการพรรณนาอะไร
...ก. ความรัก
...ข. ความงามของธรรมชาติ
...ค. ความสนุกสนาน
...ง. ก และข ถูก

....ชงโคตะโกตะขบหว้า ต้นตุมกากาฝากลง
ชอบกลต้นมหาหงส์ มะเดื่อดูกลูกนมแมว
....ชงโคตะขบหว้า ดาดดง
ตุมกากาฝากลง ติดไม้
นมแมวมหาหงส์ เห็นอยู่
มะเดื่อดูกลูกงอกได้ แส่ทึ้งสอยกิน

5. กาพย์ห่อโคลงบทนี้มีชื่อพันธุ์ไม้กี่พันธุ์
...ก. 7 บท
...ข. 9 บท
...ค. 8 บท
...ง. 6 บท

6. " ชงโคตะโกตะขบหว้า " คำว่า "หว้า" สัมผัสกับคำว่า...
...ก. กา
...ข. หา
...ค. ฝาก
...ง.ถูกทุกข้อ

7. กาพย์ห่อโคลงบทนี้ กล่าวถึงเรื่องใด
...ก. ผลไม้
...ข. พันธุ์ไม้
...ค. ธรรมชาติ
...ง. สัตว์ป่า

....นกเงือกอยู่ในโพรงไม้ ผัวฟักไข่เมียผันผาย
เล่นชู้อยู่เสบยสบาย ผัวหมายไว้ให้รวงรัง
....นกเงือกอยู่ซอกไม้ เรียงราย
ผัวฟักไข่เมียผันผาย ด่วนได้
เล่นชู้อยู่เสบยสบาย ลืมคู่
ผัวอดอาหารให้ อยู่เฝ้ารวงรัง

8. กาพย์ห่อโคลงบทนี้กล่าวถึงสัตว์ชนิดใด
...ก. นกเขาชวา
...ข. นกหัวขวาน
...ค.นกแก้ว
...ง. นกเงือก

9. นกตัวผู้มีหน้าที่ทำอะไร
...ก. หาอาหาร
...ข. หานกตัวเมียตัวอื่น
...ค. ฟักไข่ เฝ้ารัง
...ง. ผิดทุกข้อ

10. " เรียงราย " สัมผัสกับคำว่า
...ก. ผาย
...ข. สบาย
...ค. เสบย
...ง. ก และ ข ถูก

++เฉลย++
1. ก 6. ก
2. ค 7. ข
3. ค 8. ง
4. ง 9. ค
5. ข 10. ง

ชื่อ ด.ญ. ปุญญิศา อารีกุล เลขที่ 16 ม.2/11B
ชื่อ ด.ญ. พรประภา พลวิชัย เลขที่ 17 ม.2/11B


: ++เมญ์ ^0^ มายด์++ - 03/02/2006 19:52

แบบฝึกหัด เรื่องศิลาจารึก


1.ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง พ่อขุนรามคำแหงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจารึกขึ้นในปี พ.ศ.ใด
1.พ.ศ.1820
2.พ.ศ.1830
3.พ.ศ.1832
4.พ.ศ.1835

2.ศิลาจารึกนี้มีลักษณะเป็นแท่งรูปใด ทรงใด
1.สี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระโจม
2.สี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระบอก
3.สี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกรวย
4.สี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกลม

3.ศิลาจารึกแบ่งเป็นตอนใหญ่ได้กี่ตอน
1. 2 ตอนใหญ่
2.3 ตอนใหญ่
3.4 ตอนใหญ่
4.5 ตอนใหญ่

4.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบศิลาจารึกหลักที่1เมื่อใด
1.พ.ศ.2346
2.พ.ศ.2356
3.พ.ศ.2366
4.พ.ศ.2376

5.ศิลาจารึกเป็นคำประพันธ์ชนิดใด
1.ร้อยกรอง
2.ร้อยแก้วเชิงโวหาร
3.กลอนแปด
4.โคลงสี่สุภาพ

6.จกอบ หมายความว่าอย่างไร
1.ภาษีผ่านด่าน
2.ภาษีอากร
3.ภาษีปากเรือ
4.ส่วย

7.นอกจากคำไทยแท้และภาษถิ่นแล้ว มีคำประเภทใดในศิลาจารึกอีก
1.คำเขมรบาลีและสันสกฤต
2.คำเขมรและจีน
3.คำเขมรและไทย
4.คำเขมรและฝรั่งเศส

8.ธรรมราชา หมายความว่าอย่างไร
1.ยึดมั่นในศักดิ์ศรี
2.ยึดมั่นในธรรมะเพื่อเป็นแนวทางในการปกครอง
3.ยึดมั่นในสัจจะ
4.ยึดมั่นในวาจา

9.พ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ปีใดถึงปีใด
1.พ.ศ.1820-1859
2.พ.ศ.1820-1860
3.พ.ศ.1820-1861
4.พ.ศ.1820-1862

10.การเขียนคำว่าขับในสมัยพ่อขุนรามใช้ตัวใดแทนไม้หันอากาศ
1. ข.ไข่ 1 ตัว
2. ข.ไข่ 2 ตัว
3. บ.ใบไม้ 1 ตัว
4. บ.ใบไม้ 2 ตัว


เฉลย
1.4
2.1
3.2
4.4
5.2
6.1
7.1
8.2
9.2
10.4
: ด.ญ.นงนภัส อ่อนเกตุพล เลขที่13 ชั้น ม.2/11บี - 03/02/2006 20:55

คำถามเรื่องศิลาจารึก
1.ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงทำมาจากอะไร
ก.ทำจากไม้สัก
ข.ทำจากปูนซีเมนซ์
ค.ทำจากหินทรายแฟ้ง
ง.ทำจากหินแกรนิต

2.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอ่านศิลานี้เป็นพระองค์แรกเมื่อปีใด
ก.พ.ศ. 2479
ข.พ.ศ. 2478
ค.พ.ศ. 2477
ง.พ.ศ. 2476

3.ศิลาจารึกของพ่อขุนรามจารึกด้วยอักษรอะไร
ก.อักษรสุโขทัย
ข.อักษรขอมสุโขทัย
ค.อักษรธรรมล้านนา
ง.อักษรเขมร

4.พ่อขุนรามได้เอาหินทรายแป้งมาทำแท่นชื่อไว้ที่ใด
ก.ในป่าดงดิบ
ข.กลางดงตาล
ค.กลางสวนปาล์ม
ง.กลางสวนเงาะ

5.ด้านการพระพุทธศาสนา พ่อขุนรามคำแหงทรงอาราธนาพระสงฆ์ฝ่ายอะไร
ก.ลังกาวง
ข.ศรีลังกา
ค.ลังกา
ง.ลังกาวงศ์

6.ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง มีงานนักขัตฤกษ์เผาเทียนเล่นไฟ อันเป็นที่มาของประเพณีอะไร
ก.ตักบาตรเทโว
ข.ลอยกระทง
ค.สงกรานต์
ง.ขึ้นบ้านใหม่

7.ในศิลาจารึกให้ข้อมูลว่า พ่อขุนรามทรงประดิษฐิ์อักษรขึ้นในปีมหาศักราชที่เท่าไร
ก.1205
ข.1207
ค.1206
ง.1208

8.หอสุมดวชิรญาณได้จัดพิมพ์ศิลาจารึกครั้งแรกเมือ่ปีใด
ก.พ.ศ. 2469
ข.พ.ศ. 2468
ค.พ.ศ. 2467
ง.พ.ศ. 2466

9.ปัจจุบันศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงได้อยู่ที่ใด
ก.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ข.วัดพระแก้ว
ค.ศูนย์ศิลปกรรม
ง.วัดหหาธาตุ

10.ศิราจารึกมีลักษณะอย่างไร
ก.เป็นหลักกลมเท่าลกบอล
ข.เป็นหลักสี่เหลี่ยมด้านเท่าทรงกระโจม
ค.เป็นหลักสามเหลี่ยมทรงพีระมิด
ง.เป็นหลักสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เฉลย
1.ค
2.ก
3.ก
4.ข
5.ง
6.ข
7.ก
8.ค
9.ก
10.ข

ชื่อ ด.ญ. พรประภา พลวิชัย ชั้น ม.2/11บี เลขที่ 17

: มายด์ [RFC] - 03/02/2006 21:31


แบบทดสอบเรื่อง ศิลาจารึก

1)เนื้อหาในศิลาจาลึกพ่อขุนรามคำแหง กล่าวถึงอะไรบ้าง
ก.พระราชประวัติ พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหง
ข.พระราชประวัติ พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ค.พระราชประวัติ พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพ่อขุนบานเมือง
2)ศิลาใดเป็นศิลาหลักแรกของไทย
ก.ศิลาอาถรรพ์
ข.ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง
ค.ศิลาแลง
3)ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงได้ถูกจารึกในพ.ศ.ใด
ก.1935
ข.1835
ค.1735
4)ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมีลักษณะเป็นอย่างไร
ก.แท่งหินรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระโจมสูง 1 เมตร 11 เซนติเมตร กว้างด้านละ 35 เซนติเมตร
ข. แท่งหินรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระโจมสูง 1 เมตร กว้างด้านละ 40 เซนติเมตร
ค. แท่งหินรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระโจมสูง 1 เมตร 11 เซนติเมตร กว้างด้านละ 30 เซนติเมตร
5) ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมีทั้งหมดกี่ด้าน กี่บรรทัด
ก.มี 3 ด้าน ด้านที่ 1 และ 2 มี 36 บรรทัด ด้านที่ 3 และ 4 มี 29 บรรทัด
ข. มี 5 ด้าน ด้านที่ 1 และ 2 มี 35 บรรทัด ด้านที่ 3 และ 4 มี 30 บรรทัด
ค. มี 4 ด้าน ด้านที่ 1 และ 2 มี 35 บรรทัด ด้านที่ 3 และ 4 มี 27 บรรทัด
6)พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์อักษรขึ้นในสมัยใด
ก.พ.ศ.1826
ข.พ.ศ.1856
ค.พ.ศ.2540
7)อักษรพ่อขุนรามคำแหงเลียนแบบมาจากอะไร
ก.อักษรมอญและอักษรขอมหวัด
ข.อักษรอังกฤษ
ค.อักษรกรีก
8)อักษรพ่อขุนรามคำแหงมีลักษณะใด
ก.พยัญชนะและสระอยู่บรรทัดเดียวกัน ส่วนวรรณยุกต์อยู่ข้างบน สระอยู่หน้าพยัญชนะ ไม่มีเว้นวรรค
ข. พยัญชนะและสระอยู่บรรทัดเดียวกัน ส่วนวรรณยุกต์อยู่ข้างบน สระอยู่หลังพยัญชนะ ไม่มีเว้นวรรค
ค. พยัญชนะและสระอยู่บรรทัดเดียวกัน ส่วนวรรณยุกต์อยู่ข้างล่าง สระอยู่หน้าพยัญชนะ ไม่มีเว้นวรรค
9)ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงไม่มีเว้นวรรคเพราะเหตุใด
ก.ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเว้นวรรค
ข.มีเนื้อที่จำกัด
ค.ไม่มีเหตุผล
10)บรรทัดที่ 18 ของด้านที่ 1 ถึงบรรทัดที่ 11 ของด้านที่ 4 กล่าวไว้เกี่ยวกับอะไร
ก.สภาพบ้านเมืองของกรุงสุโขทัย สภาพสังคม การเมืองการปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ข.ประวัติของพ่อขุนรามคำแหง
ค.การรุรานของประเทศมหาอำนาจ


เฉลย

1.ก

2.ข

3.ข

4. ก

5.ค

6.ก

7.ก

8.ก

9.ข

10.ก
: ด.ญ.นันทพร เมธยาภิรมย์ ม.2/11B เลขที่ 14 - 04/02/2006 10:52

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง

1.ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมีเนื้อหาเป็นเรื่องใด
ก.ด้านประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา
ข.พระราชกรณียกิจของพระเจ้าอู่ทอง
ค.พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหง
ง.ค้านการปกครองของสมเด็จพระราเมศวร

2.ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเป็นศิลาจารึกหลักที่เท่าไรของไทย
ก.หลักแรก
ข.หลักที่สอง
ค.หลักที่สาม
ง.หลักที่สี่

3.พ่อขุนรามคำแหงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกขึ้นในพ.ศ.ใด
ก.1837
ข.1935
ค.1938
ง.1835

4.ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมีลักษณะอย่างไร
ก.แท่งหินหกเหลี่ยมค้านเท่า ทรงกระบอก
ข.แท่งหินรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระโจม
ค.แท่งหินรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระโจม
ง..แท่งหินรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงพีระมิด

5.พ่อขุนรามคำแหงทรงดัดแปลงตัวอักษรจากประเทศใด
ก.มอญ และ ขอม
ข.พม่า และ มอญ
ค.พม่า และ ขอม
ง.อินเดีย และ โปรตุเกศ

6.ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.สระอา อยู่หน้าพยัญชนะ
ข.สระและพญัยชนะไม่อยู่บรรทัดเดียวกัน
ค.วรรนยุกต์มีเฉพาะวรรณยุกต์เอก และ วรรณยุกต์ตรี
ง.สระอีอยู่หน้าพยัญชนะ

7.ใครเป็นผู้พบศิลาจารึก
ก.พระพุทธยอดฟ้าจุฬาฏาโลกมหาราช
ข.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง.เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชรษสุริยวงศ์

8.พบศิลาจารึกที่ใด
ก.อยุธยา
ข.นครสววรค์
ค.สุโขทัย
ง.เชียงใหม่

9.พบศิลาจารึกเมื่อพ.ศ.ใด
ก.1835
ข.2376
ค.2256
ง.1376

10.บรรทัดที่1ถึงบรรนทัดที่18กล่าวถึงเรื่องใด
ก.ประวัติพ่อขุนรามคำแหง
ข.กล่าวเกี่ยวกับสภาพบ้านเมืองของกรุงสุโขทัย
ค.กล่าวเกี่ยวกับอนาเขตของกรุงสุโขทัย
ง.กล่าวเกี่นวกับสภาพภูมิอากาศของกรุงสุโขทัย

เฉลย1.ค 2.ก 3.ง 4.ข 5.ก
6.ง 7.ข 8.ค 9.ข 10.ก


: ไหม และ รุ่ง - 04/02/2006 17:47

1.พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากุ้งเป็นกาพย์ห่อโครงเป็นบทต่อเนื่องจากบทอะไร
ก.บทเห่กลอง
ข.บทเพลง
ค.บทเห่เรือ
ง.บทบัง
2.ชลมารค,สถาลมารค คืออะไร
ก.ทางเรือ,ทางอากาศ
ข.ทางดิน,ทางน้ำ
ค.ทางอากาศ,ทางบก
ง.ทางน้ำ,ทางอากาศ
3.กาพย์ห่อโคลงประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก.กาพย์ฉบัง16,กาบกล้วย
ข.กาพย์ยานี11,โคลงสี่สุภาพ
ค.กลอน8,โคลงสองสุภาพ
ง.กาพย์ยานี11,โคลงสี่สุภาพ
4.เจ้าฟ้ากุ้งเสด็จทางชลมารคจากที่ไหนและไปตามแม่น้ำอะไร
ก.จากอยุธยา ไปตามแม่น้ำป่าสัก
ข.จากกรุงธนบุรี ไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา
ค.จากบางกอก ไปตามแม่น้ำตาปี
5.บทประพันธุ์นิราศธารทองแดงที่เจ้าฟ้ากุ้งประพันธุ์มีทั้งหมดกี่บท
ก.108 บท
ข.109 บท
ค.110 บท
ง.107 บท

ตอบ 1.ค 2.ข 3.ง 4.ก 5.ข

: เวิลด์&ซัน - 04/02/2006 18:26

คอยซักครู่นะครับ กำลังทำอีก5คำถามที่เหลือ

: มิสเตอร์ซัน - 04/02/2006 18:37

ศิลาจารึก


พระมหากษัตริย์พระองค์ใดได้ทรงพบศิลาจารึกหลักที่ 1
1.พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
4.พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ในปัจจุบันศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงอยู่ที่ใด
1.ศูนย์ศิลปกรรม
2.วัดพระแก้ว
3.วัดมหาธาตุ
4.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ศิลาจารึกนี้มีลักษณะเป็นแท่งสีเหลี่ยมด้านเท่ารูปทรงใด
1.ทรงกรวย
2.ทรงกลม
3.ทรงกระโจม
4.กระบอก

พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์อักษรขึ้นในสมัยใด
1.พ.ศ.1826
2.พ.ศ.1856
3.พ.ศ.1835
4.พ.ศ.1825

พ่อขุนรามได้เอาหินทรายแป้งมาทำแท่นชื่อไว้ที่ใด
1.กลางสวนเงาะ
2.กลางดงตาล
3.กลางสวนปาล์ม
4.ในป่าดงดิบ

: ด.ช.เวิลด์ เลขที่9 และ ด.ช.ซัน เลขที่4 - ม.2/11บี - 04/02/2006 19:19

เฉลยครับท่าน

ข้อแรกตอบ : หมายเลข 3
ข้อที่สองตอบ : หมายเลข 4

ข้อที่สามตอบ : หมายเลข 3

ข้อที่สี่ตอบ : หมายเลข 1

ข้อสุดท้ายตอบ : หมายเลข 2

: ด.ช.เวิลด์ เลขที่9 และ ด.ช.ซัน เลขที่4 - ม.2/11บี - 04/02/2006 19:27

+++ แบบฝึกหัด เรื่องกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง +++


กาพย์ห่อโคลงเป็นบทต่อจากบทใด
ก. กาพย์เห่เรือ
ข. บทเห่เรือ
ค. กาพย์ชลมารค
ง. บทชลมารค

สถลมารคแปลว่าอะไร
ก. ทางน้ำ
ข. ทางอากาศ
ค. ทางบก
ง. ทางใต้ดิน

ในบทส่งท้ายของกาพย์ห่อโคลงมีอะไรเป็นที่แต่กต่างจากกาพย์อื่นทั่ไป
ก. มีคำไพเราะกว่าบทอื่นๆ
ข. เป็นกาพย์เลื่อนล้า
ค. มีการประกาศตนว่าเป็นผู้ทรงนิพนธ์
ง. มีประกาศว่าใครเป็นผู้ค้นพบ

ใครเป็นผู้นิพนธ์กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
ค. เจ้าพระยาพระคลัง ( หน )
ง. เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์ ( เจ้าฟ้ากุ้ง )

ในกาพย์ห่อโคลงกล่าวถึงเรื่องใด
ก. การพรรณนาดอกไม้ ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ ตลอดจนชมปลานานาชนิด เน้นการพรรณนาชมธรรมชาติ
ข. การพรรณนาดอกไม้ ต้นไม้ คน สัตว์ต่างๆ ที่เป็นสิ่งมีชีวิต
ค. การพรรณนาดอกไม้ ต้นไม้ พืชพันธุ์ต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติ
ง. การพรรณนาดอกไม้ ต้นไม้ คน สัตว์ สิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา

ลักษณะกาพย์ห่อโคลงเป็นอย่างไร
ก. กาพย์ยานี 1 บท
ข. กาพย์ยานี 1 บท ตามด้วยโคลงสี่สุภาพ 1 บท
ค. โคลงสี่สุภาพ 1 บท
ง. โคลงสี่สุภาพ 1 บท ตามด้วยกาพย์ยานี 1 บท

กาพย์บทใดเป็นการเล่นคำสัมผัส หรือกาพย์เลื่อนล้า
ก. ดูหนูสู่รูงู...
ข. ปลาแปปแลปลาเป้า...
ค. แคฝอยข่อยเข็มข่า...
ง. ชงโคตะโกขบหว้า...

คำว่ากรมชะแม่หมายความว่าอะไร
ก. ช้างเพศเมีย
ข. ปลา
ค. หญิงคนใช้ในพระราชวัง

ง. เจ้านายผู้หญิงฝ่ายใน

รางชางหมายความว่าอะไร
ก. อึกทึก เซ็งแซ่
ข. ใบหน้า
ค. คงอยู่ยืนนาน
ง. สวย งาม

...๐ชงโคตะโกขบหว้า.....ต้นตุมกากาฝากลง
ชอบกลต้นมหาหงส์.....มะเดื่อดูกลูกนมแมวฯ
มีพรรณไม้กี่ชนิดในกาพย์
ก. 6 ชนิด
ข. 8 ชนิด
ค. 10 ชนิด
ง. 12 ชนิด

+++ เฉลย +++

1. _ข _
2. _ค_
3. _ค_
4. _ง_
5. _ก_
6. _ข_
7. _ก_
8. _ง_
9. _ง_
10. _ค_
ด.ญ. วิจิตรแข เจนปรมกิจ เลขที่ 23 ม.2/11B

ด.ญ. ลักขณา ทิพย์ภักดี เลขที่ 21 ม.2/11B


: +++ แพร์ & ขิม +++ [ ม.2/11B ] - 04/02/2006 23:03

แบบทดสอบ เรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

ข้อที่ 1...ใครเป็นผู้นิพนธ์วรรณคดีเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
1) สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2) สมเห็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
3) เจ้าฟ้าธรรมธิเบศวรไชยเชษฐสุริยวงศ์
4)กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ข้อที่ 2...เจ้าฟ้าธรรมธิเบศวรไชยเชษฐสุริยวงศ์ มีพระนามอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
1) เจ้าฟ้ารั่ว
2) เจ้าฟ้าเทียน
3) เจ้าฟ้ากลุ้ม
4) เจ้าฟ้ากุ้ง

ข้อที่3...ธารทองแดงเป็นชื่อของอะไร
1) แม่น้ำ
2) ภูเขา
3) หมู่บ้าน
4) ธารน้ำ

ข้อที่ 4...กาพย์ห่อโคลงมีลักษณะอย่างไร

1) ประกอบด้วยกาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนา 28
2) ประกอบด้วยกาพย์ยานี 11 และโคลงสี่สุภาพ
3) ประกอบด้วยกาพย์ยานี 11 และกลอนสี่สุภาพ
4) ประกอบด้วยกาพย์ฉบัง 16 และโคลงสี่สุภาพ

ข้อที่ 5...กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ได้กล่าวถึงอะไรบ้าง
1) สัตว์น้ำ บ้านเรือน
2) พรรณไม้ สงคราม
3) ขบวนเรือ สัตว์ป่า
4) ทะเล อาหาร

ข้อที่ 6...กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เป็นพระราชนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากุ้ง ระหว่างที่จะเสด็จไปไหน และเสด็จไปอย่างไร
1) เสด็จไปปราณบุรี เสด็จโดยชลมารค
2) เสด็จไปประจวบคีรีขันธ์ เสด็จโดยรถไฟ
3) เสด็จไปลพบุรี เสด็จโดยเครื่องบิน
4) เสด็จไปสระบุรี เสด็จโดยชลมารค

ข้อที่ 7...การใช้ถ้อยคำในกาพย์โคลงประพาสธารทองแดงมีลักษณะอย่างไรบ้าง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
1) การเล่นคำ การเล่นสัมผัส
2) การเลือกใช้ถ้วยคำที่มีอรรถรส
3) การทำให้เห็นภาพ การเล่นเสียง
4) การใช้คำอุปมา อุปไมย

ข้อที่ 8...เหตุใดผู้แต่งใช้คำว่า ผุ้ม แทนคำว่า พุ่ม
1) ต้องการตัวอักษร ผ แทนตัวอักษร พ เพราะจะดูแปลกใหม่ และหลากหลาย
2) ต้องการไม้โท แทนไม้เอก เพราะเป็นคำโทโทษ
3) ต้องการให้เกิดคำใหม่
4) ต้องการให้สลับซับซ้อน และยากต่อการเข้าใจ เพื่อเกิดความกระตือรือร้นในการอ่าน

ข้อที่ 9...เทพลีลา คือชื่อของอะไร
1) ขบวนเรือ
2) มเหสีของเจ้าฟ้ารั่ว
3) ช้าง
4) ธารน้ำ

ข้อที่ 10...การแต่งกาพย์ห่อโคลงแบบเลียนเสียงธรรมชาติ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
1) สัตพจน์
2) อธิพจน์
3) คติพจน์
4) ราชพจน์

เฉลย

ข้อที่ 1 ตอบ..3
ข้อที่ 2 ตอบ..4
ข้อที่ 3 ตอบ..4
ข้อที่ 4 ตอบ..2
ข้อที่ 5 ตอบ..3
ข้อที่ 6 ตอบ..4
ข้อที่ 7 ตอบ..4
ข้อที่ 8 ตอบ..2
ข้อที่ 9 ตอบ..3
ข้อที่ 10 ตอบ..1
: วาริชฌา สุจริตธนารักษ์ เลขที่ 22 ม.2/11B - 08/02/2006 11:22

]แบบทดสอบเรื่อง ศิลาจารึก

1)เนื้อหาในศิลาจาลึกพ่อขุนรามคำแหง กล่าวถึงอะไรบ้าง
ก.พระราชประวัติ พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหง
ข.พระราชประวัติ พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ค.พระราชประวัติ พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพ่อขุนบานเมือง
2)ศิลาใดเป็นศิลาหลักแรกของไทย
ก.ศิลาอาถรรพ์
ข.ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง
ค.ศิลาแลง
3)ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงได้ถูกจารึกในพ.ศ.ใด
ก.1935
ข.1835
ค.1735
4)ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมีลักษณะเป็นอย่างไร
ก.แท่งหินรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระโจมสูง 1 เมตร 11 เซนติเมตร กว้างด้านละ 35 เซนติเมตร
ข. แท่งหินรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระโจมสูง 1 เมตร กว้างด้านละ 40 เซนติเมตร
ค. แท่งหินรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระโจมสูง 1 เมตร 11 เซนติเมตร กว้างด้านละ 30 เซนติเมตร
5) ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมีทั้งหมดกี่ด้าน กี่บรรทัด
ก.มี 3 ด้าน ด้านที่ 1 และ 2 มี 36 บรรทัด ด้านที่ 3 และ 4 มี 29 บรรทัด
ข. มี 5 ด้าน ด้านที่ 1 และ 2 มี 35 บรรทัด ด้านที่ 3 และ 4 มี 30 บรรทัด
ค. มี 4 ด้าน ด้านที่ 1 และ 2 มี 35 บรรทัด ด้านที่ 3 และ 4 มี 27 บรรทัด
6)พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์อักษรขึ้นในสมัยใด
ก.พ.ศ.1826
ข.พ.ศ.1856
ค.พ.ศ.2540
7)อักษรพ่อขุนรามคำแหงเลียนแบบมาจากอะไร
ก.อักษรมอญและอักษรขอมหวัด
ข.อักษรอังกฤษ
ค.อักษรกรีก
8)อักษรพ่อขุนรามคำแหงมีลักษณะใด
ก.พยัญชนะและสระอยู่บรรทัดเดียวกัน ส่วนวรรณยุกต์อยู่ข้างบน สระอยู่หน้าพยัญชนะ ไม่มีเว้นวรรค
ข. พยัญชนะและสระอยู่บรรทัดเดียวกัน ส่วนวรรณยุกต์อยู่ข้างบน สระอยู่หลังพยัญชนะ ไม่มีเว้นวรรค
ค. พยัญชนะและสระอยู่บรรทัดเดียวกัน ส่วนวรรณยุกต์อยู่ข้างล่าง สระอยู่หน้าพยัญชนะ ไม่มีเว้นวรรค
9)ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงไม่มีเว้นวรรคเพราะเหตุใด
ก.ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเว้นวรรค
ข.มีเนื้อที่จำกัด
ค.ไม่มีเหตุผล
10)บรรทัดที่ 18 ของด้านที่ 1 ถึงบรรทัดที่ 11 ของด้านที่ 4 กล่าวไว้เกี่ยวกับอะไร
ก.สภาพบ้านเมืองของกรุงสุโขทัย สภาพสังคม การเมืองการปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ข.ประวัติของพ่อขุนรามคำแหง
ค.การรุรานของประเทศมหาอำนาจ
เฉลย 1.ก 2.ข 3.ข 4. ก 5.ค 6.ก 7.ก 8.ก 9.ข 10.ก

ปักเป้า เลขที่ 11
บุ้ง เลขที่ 14

: บ้ง และ ปักเป้า ม.2/11B - 08/02/2006 12:07

[centre]นิราศธารทองแดง

[/centre]
1. .......ชงโคตะโกขบหว้า.....ต้นตุมกากาฝากลง
ชอบกลต้นมหาหงส์.....มะเดื่อดูกลูกนมแมวฯ
.......ชงโคตะโกหว้า............ดาดดง
ตุมกากาฝากลง...................ติดไม้
นมแมวมหาหงส์..................เห็นอยู่
มะเดื่อดูกลูกออกได้..............แส่ทั้งสอยกิน ฯ
จากกาพย์ห่อโคลงข้างต้น มีพันธุ์ไม้กี่ชนิด
ก. 5ชนิด
ข. 6ชนิด
ค. 7ชนิด
ง. 8 ชนิด


2. ......เกลื่อนกรูหมูจัตุรงค์........เป็นกันกงเรียบเรียงไป
ทรงช้างระวางใน...................เทพลีลาหลังคาทองฯ
......เกลื่อนกรูหมู่แห่ห้อม.........เรียงไสว
เสด็จพุดตาลทองไคล.............หว่างเขรื้อง
ทรงช้างระวางใน....................มีชื่อ
เทพลีลาเยื้อง........................ย่างแห้หลังดีฯ
จากกาพย์ห่อโคลงข้างต้น มีโทโทษกี่คำ
ก. ไม่มี
ข. 1คำ
ค. 2 คำ
ง. 3 คำ


3. นิราศธารทองแดงกพรรณนาเกี่ยวกับอะไร
ก. แม่น้ำ
ข. การรบ
ค. บ้านเมือง
ง. ธรรมชาติ


4. ใครเป็นผู้ประพันธ์นิราศธารทองแดง
ก. สมิงพระราม
ข. เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
ค. สุนทรภู่
ง. พระเจ้ามณเทียรทอง


5.........ดู หนู สู่ รู งู..................งู สุด สู้ หนู สู้ งู
หนู งู สู้ ดู อยู่........................รูป งู ทู่ หนู มู ทูฯ
........ดู งู ขู่ ฝูด ฝู้.................พรู พรู
หนู สู่ รู งู งู...........................สุด สู้
งู สู้ หนู หนู สู้.........................งู อยู่
หนู รู้ งู งู รู้............................รูป ทู้ มู ทูฯ
จากกาพย์ห่อโคลงข้างต้น มีความไพเราะอย่างไร
ก. ใช้สระเหมือนกัน และบอกเล่าภาพที่เห็นได้อย่างดีเยี่ยม
ข. ใช้สระเหมือนกัน
ค. แสดงภาพที่เห็นได้อย่างดี
ง. อ่านง่าย


6. ........ปลาแปบแลปลาเป้า..........ปลาเข้าเม่าปลาคางเบือน
ปลาม้าหน้าคนเหมือน.................แลากดทรายสวายหางแดง
........ปลาดุกปลาแปบเป้า..........แลเลือน
เข้าเม่าเหล่าคางเบือน.................มุ่งหม้าย
ปลาม้าหน้าคนเหมือน.................คนอยู่
ปลากดทรายสวายหว้าย..............โบกน้ำหางแดง
จากกาพย์ห่อโคลงข้างต้นมีปลากี่ชนิด
ก. 10 ชนิด
ข. 9 ชนิด
ค. 8 ชนิด
ง. ไม่มีข้อถูก


7. ......กล้วยไม้ห้อยต่ำเตี้ย..........นมตำเรียเรี่ยทางไป
.....หอมหวังวังเวงใจ....................ว่ากลิ่นแก้วแล้วเรียมเหลียวฯ
............กล้วยไม้ห้อยย้อยคลี่.........ดวงไสว
....นมตำเรียรายไป.......................กลิ่นกล้า
....หอมหวังวังเวงใจ.....................รสราค
....ว่ากลิ่นแก้วแล้วข้า.....................หยุดยั้งแลเหลียวฯ
จากกาพย์ห่อโคลงช้างต้น คำว่า "รสราค" หมายความว่าอย่างไร
ก. รสหวาน
ข. สบายใจ
ค. รัญจวนใจ
ง. หอมมาก


8. กาพย์ห่อโคลงมีลักษณะอย่างไร
ก. กาพย์ฉบัง16 1 บท และ โคลงสี่สุภาพ 1 บท
ข. กาพย์ยานี 11 1 วรรค และ โคลงสี่สุภาพ 1บท
ค. กาพย์สุรางคนางค์ 1 บท และ โคลงสี่สุภาพ 1 วรรค
ง. กาพย์ยานี 11 1 บท และ โคลงสี่สุภาพ 1บท


9. ....กวางทรายร่ายกินหญ้า.......สุกรป่าพาพวกจร
สุนัขในไล่เห่าหอน....................ตามเป็นหมู่พรูเพรียกเสียง ฯ
........กวางทรายร่ายเสพย์หญ้า....ดงดอน
หมูป่าพาเพื่อนจร.....................ลูกล้อม
สุนัขจิ้งจอกหอน......................หลายเหล่า
เป็นหมู่พรูเพรียกห้อม...............เห่าอื้ออึงเสียง ฯ
จากกาพย์ห่อโคลงข้างต้น มีสัตว์กี่ชนิด
ก. 1 ชนิด
ข. 2 ชนิด
ค. 3 ขนิด
ง. ไม่มีข้อถูก


10. นิราศธารทองแดงมีความแตกต่างจากบทประพันธ์อื่นในสมัยนั้นอย่างไร
ก. มีการลงชื่อผู้ประพันธ์
ข. มีการบรรยายพันธุ์สัตว์อย่างครบถ้วน
ค. มีการบรรยายพันธุ์ไม้อย่างถูกต้อง
ง. ผู้ประพันธ์มีความรู้มากสามารถเขียนบรรยายพรรณไม้ และสัตว์อย่างถูกต้องเฉลย

1. ค
2. ค
3. ง
4. ข
5. ก
6. ง
7. ค
8. ง
9. ค
10. ก
ด.ญ.นพิน พงศ์มานะวุฒิ ม.2/11เอ เลขที่ 14


: มีมี่ (ลิงเผือก) - 08/02/2006 22:40

แบบฝึกหัดกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง


1.กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงเป็นพระนิพนธ์ของใคร
ก.พ่อขุนรามคำแหง
ข.เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์
ค.พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย2.กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงที่นำมาเรียนในชั้นม.2มีทั้งหมดกี่บท
ก.20 บท
ข.21 บท
ค.22 บท3.กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงเป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก.กาพย์ยานี 1 บทและโคลงสี่สุภาพ
ข.ร่ายสุภาพและกลอนเจ็ด
ค.โคลงสี่สุภาพ4.กาพย์ห่อโคลงนิยมใช้ในการพรรณาในเรื่องใด
ก.ความรักหรือความงามของธรรมชาติ
ข.พรรณาถึงหญิงสาว
ค.การดำรงชีวิตตามธรรมชาติของสัตว์5.... กล้วยไม้ห้อยต่ำเตี้ย .....นมตำเรียเรี่ยทางไป
หอมหวังวังเวงใจ............ว่ากลิ่นแก้วแล้วเรียมเหลียวฯ
.....กล้วยไม้ห้อนย้อยคลี่... .ดวงไสว
นมตำเรียรายไป............กลิ่นกล้า
หอมหวังวังเวงใจ............รสราค
ว่ากลิ่นแก้วเล้วข้า............หยุดยั้งแลเหลียวฯ

ในกาพย์ห่อโคลงนี้มีชื่อของดอกไม้กี่ชื่อ
ก.3 ชื่อ
ข.4 ชื่อ
ค.5 ชื่อ6.กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงใช้ถ้อยคำแบบใด
ก.ใช้ถ้อยคำที่มีวิญญาณ มีชีวิต และให้อารมณ์
ข.ใช้ถ้อยคำที่สุภาพเรียบร้อย
ค.ใช้ถ้อยคำที่ไพเราะเสนาะหู น่าฟัง7....กวางทรายร่ายกินหญ้า.....สุกรป่าพาพวกจร
สุนัขในไล่เห่าหอน...........ตามเป็นหมู่พรูเพรียกเสียงฯ
.....กวางทรายร่ายเสพหญ้า... ดงดอน
หมูป่าพาเพื่อนจร...........ลูกล้อม
สุนัขจิ้งจอกหอน............หลายเหล่า
เป็นพรูหมู่เพรียกห้อม.........เห่าอื้ออึงเสียงฯ

ในกาพย์ห่อโคลงบทนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับอะไร
ก.การกระทำของสัตว์
ข.การหากินของสัตว์
ค.การดำรงชีวิตตามธรรมชาติของสัตว์ป่า8....นกแก้วแจ้วเสียงใส....คลอไคล้คู่หมู่สาริกา
นกตั้วผัวเมียคลา..........ฝ่าแขกเต้าเหล่าโนรี ฯ
....นกแก้วแจ้วรี่ร้อง.....เร่หา
ใกล้คู่หมู่สาริกา...........แวดเคล้า
นกตั้วผัวเมียมา..........สมสู่
สัตวาฝ่าแขกเต้า..........พวกพ้องโนรี ฯ

ในกาพย์ห่อโคลงนี้ไม่ได้กล่าวถึงอะไร
ก.กล่าวถึงกลุ่มนกที่พูดได้
ข.กล่าวถึงความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกัน
ค.กล่าวถึงความสวยงามของสัตว์9....ปลาแปบแลปลาเป้า.....ปลาเข้าเม่าปลาคางเบือน
ปลาม้าหน้าคนเหมือน........ปลากดกรายสวายหางแดงฯ
....ปลาดุกปลาแปบเป้า.....แลเหมือน
เข้าเม่าเหล่าคางเบือน........มุ่งหมาย
ปลาม้าหน้าคนเหมือน........คนอยู่
ปลากดกรายสวายหว้าย........โบกน้ำหางแดง ฯ

ในกาพย์ห่อโคลงบทนี้มีชื่อพันธุ์ปลากี่ชื่อ
ก.7 ชื่อ
ข.8 ชื่อ
ค.9 ชื่อ10.ความรู้ที่ได้รับจากกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงมีอะไรบ้าง
ก.ได้ทราบเกี่ยวกับคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์
ข.ได้ทราบเกี่ยวกับคุณค่าของวรรณคดีมรดกไทยที่ควรแก่การอนุรักษ์
ค.ถูกทั้ง2ข้อเฉลยคำตอบ


1.ข
2.ค
3.ก
4.ก
5.ข
6.ก
7.ค
8.ค
9.ข
10.ค: รุ่ง+ไหม - 09/02/2006 12:15

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2549

เว็บเพจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย ของห้องเรียนสีชมพู

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


สมุดเยี่ยม