ขอเชิดชูบูชิตลิขิตสาร ต้นตำนานหวานคำอันฉ่ำชื่น
นิราศร้างห่างนุชสุดกล้ำกลืน อ่านสะอื้นอิ่มเอมเคล้าเปรมปรีดิ์
กลอนนิทานซ่านทรวงบ่วงมนุษย์ ต่างยื้อยุดแย่งรักเพราะศักดิ์ศรี
แทรกคำสอนซ่อนในพระอภัยมณี มนต์เพลงปี่เป่ายาวเก้ารัชกาล
สุภาษิตเพลงยาวฯ เฝ้าสอนสั่ง หมายปลูกฝังฝากความยามรุ่นหลาน
เมื่อเรียนรู้รับรสจึงจรดจาร เป็นกลอนกานท์กราบครูภู่เก่งกลอน


ผลงานการแต่งกลอนของนักเรียน ม.๑
ผลงานการแต่งกลอนของนักเรียน ม.๒
๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕
๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖
๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗
๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗
๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙
๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐
๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐
๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐
๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕
๑๖
๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖
๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗
๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘
๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙
๖๐


แผนการสอนหน่วยนิราศภูเขาทอง
แผนการสอนหน่วยพระอภัยมณี
การเล่นสัมผัสในตามแบบฉบับครูกลอน
การลงเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


สมุดเยี่ยม


คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
ตั้งแต่ 28 กรกฎาคม 2547