จัดทำโดย อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์ http://www.st.ac.th/bhatips

กิจกรรมการเรียนรู้โดยสังเขป
1. อ่านนำเรื่องและเนื้อเรื่อง ราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
2. อ่านออกเสียงเพื่อตรวจสอบความสามารถในการอ่านคำยาก การเว้นวรรคตอน
   การแสดงอารมณ์ความรู้สึกตามเนื้อเรื่อง เป็นรายคน
3. ประเมินผลด้านกระบวนการโดย นักเรียนวางแผนดำเนินการแสดงละคร
เรื่องนี้
3.1 หาผู้นำ มอบหมายหน้าที่ ผู้เขียนบท ผู้กำกับ ตัวแสดง ฉาก เสื้อผ้า
3.2 ซ้อมการแสดง
3.3 แสดง
3.4 เขียนรายงานขั้นตอนการดำเนินงาน


 


4. แสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละคร ความงามของภาษา
5. ทบทวนความรู้

6. ทดสอบแสดงความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์


 

คิดก่อนคลิกนะจ๊ะ

๑.เรื่องราชาธิราชได้รับการแปลพระราชพงศาวดารสมัยใด  

๒.ใครเป็นผู้แปลเรื่องนี้จนสมบูรณ์ในที่สุด  

๓. หิตานุหิตประโยชน์ หมายความว่าอย่างไร 

๔. เรื่องราชาธิราชเป็นวรรณกรรมประเภท 

๕. เรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสานิยมนำไปแสดงมหรสพใด 

๖. บรรพบุรุษของพระเจ้าราชาธิราชคือใคร  

๗. เหตุใดจึงนิยมนำเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา มาแสดงมหรสพดังกล่าว  

๘. เหตุการณ์ใดที่ทำให้มะกะโทเข้าใจว่าตนจะมีวาสนาต่อไปภายหน้า 

๙. กษัตริย์ผู้ทรงอนุเคราะห์มะกะโทอยู่ในทิศใด  

๑๐. เมืองใดที่มะกะโทพยายามที่จะไปอาศัยอยู่ตามคำแนะนำของผู้ทำนาย 

๑๑. สมเด็จพระร่วงพอพระทัยมะกะโทในเรื่องใด 


๑๒. ตำแหน่งขุนวังของมะกะโทมีหน้าที่อย่างไร 


๑๓. เมื่อมะกะโทขึ้นครองราชมีนามว่าอย่างไร 

๑๔. พระราชธิดาของสมเด็จพระร่วงคือใคร 


๑๕. กษัตริย์ผู้สืบราชวงศ์พระเจ้าฟ้ารั่วองค์ที่ 8 คือใคร 

๑๖. พระยาน้อยได้เป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าอย่างไร  


๑๗. สมัยที่พระยาน้อยครองเมืองเมาะตะมะ กษัตริย์พม่าคือใคร 

๑๘. เหตุใดพม่ากับมอญจึงมีสงครามเล็กใหญ่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

๑๙. เหตุใดสมิงพระรามจึงตกเป็นเชลยของพม่าา 

๒๐. เหตุใดกามะนีจึงได้รับยกย่องสรรเสริญว่ามิใช่มนุษย์ดุจเทพยดาก็ว่าได้ 

๒๑. เหตุใดพระเจ้ากรุงจีนจึงยกทัพมาพม่า 

๒๒. หากทหารของพม่าแพ้กามะนีจะเกิดผลเสียต่อพม่าอย่างไร

๒๓. ใครเป็นผู้ทำให้สมิงพระรามซึ่งถูกคุมขังมีโอกาสแสดงฝีมือ 

๒๔. เหตุผลใดที่ทำให้สมิงพระรามอาสารำทวนต่อสู้กับกามะมี

๒๕. คุณธรรมที่ชัดเจนที่สุดในการสู้รบระหว่างกามะนีกับสมิงพระรามคือคุณธรรมใด 

๒๖. การสู้รบกันตัวต่อตัวระหว่างทหารเอกนอกจากจะมีฝีมือ และความฉลาดแล้วยังต้องมี
คุณสมบัติใดอีก 

๒๗. สมิงพระรามมีคุณสมบัติใดบ้าง


๒๘. ฝีมือเพลงทวนระหว่างกามะนีกับสมิงพระรามเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 

๒๙. "ครั้นจะรับอาสาบัดนี้เล่าก็เหมือนหาบสองบ่าอาสาสองเจ้าหาควรไม่ เป็นโวหารชนิดใด 

๓๐. อุประมาดังฝนตกห่าใหญ่ตกลงน้ำนองท่วมป่าไหลเชี่ยวมาเมื่อวสันตฤดูนั้นหาสิ่งใด
จะต้านทานมิได้ หมายถึงเหตุการณ์ใด 


๓๑. เรารักสัตย์ยิ่งกว่าทรัพย์หมายถึงใคร 

๓๒. ทูตที่ทำหน้าที่เจรจาให้พระเจ้ากรุงจีนคือใคร

๓๓. พระเจ้ากรุงจีนมอบสิ่งใดให้กับพระเจ้ามณฑียรทองบ้าง


๓๔. ความปรารถนา 2 ประการของพระเจ้ากรุงจีนคือสิ่งใดบ้าง 

๓๕. เหตุใดจึงกล่าวว่าการสงครามครั้งนี้เป็นธรรมยุทธ์อันยิ่งใหญ่

๓๖. เครื่องบรรณาการที่พระเจ้ามณเฑียรทองถวายให้พรเจ้ากรุงจีนมีสิ่งใดบ้าง

๓๗. พระเจ้ามณเฑียรทองประกาศจะให้สิ่งใดตอบแทนผู้อาสารบชนะกามะนี

๓๘. ต้องพันธนาการ หมายความว่าอย่างไร

๓๙. เมืองใดเป็นเมืองหน้าด่านกรุงหงสาวดี


๔๐. ช้างดีจะรู้ก็ต่อเมื่อใด


๔๑. ม้าดีรู้เมื่อใด


๔๒. ทองนพคุณรู้ว่าดีเมื่อใด


๔๓. สตรีงามดูที่สิ่งใด


๔๔. ใจดีทราบได้อย่างไร

๔๕. เมื่อสมิงพระรามควบม้าทดลองฝีเท้าออกนอกเมือง ใครเป็นผู้ยืนยันว่าสมิงพระราม
มีความซื่อสัตย์

๔๖. อุปกรณ์ที่สมิงพระรามเตรียมไว้ใส่หัวกามะนีเรียกว่าอะไร


๔๗. สมิงพระรามแต่งกายออกรบอย่างไร

๔๘. ฉลองพระองค์ที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องให้มังมหาราชานำไปถวายพระเจ้ากรุงจีนทำด้วยสิ่งใด

๔๙. พระเจ้ากรุงจีนตอบแทนฉลองพระองค์ใดให้แก่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

๕๐. สมิงพระรามใช้วิธีใดหาจุดอ่อนของกามะนี

๕๑. พฤติกรรมของกามะนีที่ทำให้สมิงพระรามรู้จุดอ่อนตรงกับสำนวนใดบ้าง

๕๒. สมิงพระรามทำอย่างไรให้ม้ากามะนีถอยกำลังลง

๕๓. เพลงทวนที่ใช้ในการรบระหว่างสมิงพระรามกับกามะนีมีเพลงใดบ้าง

๕๔. เมื่อสมิงพระรามทำการสำเร็จไพร่พลสรรเสริญสมิงพระรามว่าอย่างไร

๕๕. "เรารักสัตย์ยิ่งกว่าชีพ อย่าว่าแต่สมบัติมนุษย์นี้เลย ถึงท่านจะเอาทิพยสมบัติของ
สมเด็จอัมรินทร์มายกให้เรา เราก็มิได้ปรารถนา" เป็นคำพูดของใคร

๕๖. ทำไมพระเจ้ามณเฑียรทองจึงพระราชทานบำเหน็จให้กับโหร

๕๗. หญิงม่ายเจ้าของม้าได้รับพระราชทานรางวัลใดบ้าง

๕๘. สมิงพระรามได้รับพระราชทานรางวัลใดบ้าง

๕๙. ความปรารถนาสี่ประการของสมิงพระรามมีอะไรบ้าง

๖๐. คุณธรรมที่ปรากฏชัดเจนที่สุดจากการสังเกตพฤติกรรมตัวละครในเรื่องราชาธิราช
ตอนสมิงพระรามอาสาคือข้อใด


๖๑. ความเผลอพลั้งปากกล่าวคำว่า "เชลย"ของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องตรงกับสำนวนใด

๖๒. พระมหาอุปราชผดุงพระนคร หมายถึงใคร

๖๓. "อุประมาดังคนปลูกพฤกษาชาติให้ใหญ่สูง แล้วตัดยอดหักเสีย"
เป็นพฤติกรรมของใคร ใครพูด

๖๔. พฤติกรรมที่สมิงพระรามต้องหนีกลับเมืองทั้ง ๆ มีความรักผูกพันกับพระราชธิดา
และราชนัดดา ตรงกับสำนวนใด

๖๕. ."อุประมาดังแพทย์ผู้วิเศษผูกกัณหสัปะชาติคืองูเห่าใหญ่ ด้วยมนตราคมอันกล้าขลัง
มิให้พ่นพิษและเลื้อยหนีไป" งูเห่าใหญ่ และมนตราคม หมายถึงใครกับใคร

๖๖. ."สมเด็จพระราชบิดาปลูกเลี้ยงให้เราทั้งสองอยู่ครองกันเป็นสุขสถาพรแล้ว
บัดนี้พระองค์เสียสัตย์ทำให้เราได้ความอัปยศ" พฤติกรรมของสมเด็จพระบิดา ตรงกับสำนวนใด

๖๗. พระอัครมเหสีรับอาสาโดยใช้วิธีใดในการเกลี้ยกล่อมสมิงพระราม

๖๘. พฤติกรรมที่สมิงพระรามรีบหนีกลับไปเมืองหงสาวดีทันทีที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องพลั้งปาก
ตรงกับสำนวนใด

๖๙. อุประมาดังนกเค้า ถึงมีกำลังอยู่ก็จริง แต่ตกเข้าอยู่ในท่ามกลางฝูงกาเมื่อกลางวัน"
ปัญหาของผู้กล่าวคือสิ่งใด

๗๐. สมิงพระรามได้รับพระราชทานรางวัลใดบ้าง

๗๑. ."เปรียบประดุจนางเมขลาเทพธิดาล่อแก้วให้รามสูรเห็น ราามสูรหรือจะไม่รัก
แก้วเมขลาเทพธิดาและรามสูร" ใครพูดกับใคร

๗๒. ."อุประมาดังชายธงอันต้องลม" พระมเหสีเปรียบใครคือชายธง

๗๓."ลูกนี้ถึงเป็นราชบุตรี เกิดในวงกษัตริย์มีชาติตระกูลสูง ก็เปรียบเหมือนตัณฑุลา
จะโปรยหว่านเพาะปลูกมิอาจเจริญขึ้นได้" ตัณฑุลาหมายถึง

๗๔. "พลั้งปากก็ย่อมเสียการ พลั้งมีดพลั้งขวานมักจะบาดเจ็บ" ใครกล่าว กล่าวว่าใคร

 

จากใจผู้ทำ
เว็บไซร้นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้
จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ และไม่ได้หวังผลตอบแทนใด ๆ
จากผู้ที่ใฝ่รู้ ที่ดั้นด้นสืบค้นเข้ามาเรียนรู้ หากเว็บนี้มีประโยชน์ต่อ
ผู้พบเห็นฝากข้อความคิดเห็นเสนอแนะได้ที่

  เว็บเพจนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก http://www.thaifolk.com

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


สมุดเยี่ยม

 

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2547