กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุดหมายถึง
การกำหนดจุดหมาย
สาระกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน และการวัดประเมินผล ที่มุ่งพัฒนา"คน" และ "ชีวิต"
ให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็ม ความสามารถ สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน
ตู้หนังสือ
แผนการจัดกิจกรรม
วิจัยชั้นเรียน
แบบฟอร์ม / ใบงาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
บรรณสารสนเทศมสธ
.
ข่าวสารสำนักวิจัย
หนังสืออ้างอิงสำหรับครู

าษาไทย 1 เปิดตัวเปิดตำรา
หลักภาษาเบื้องต้น
นิราศภูเขาทอง
บทความ สารคดี
โคลงโลกนิติ

งานวิจัยโรงเรียน
สุราษฎร์ธานี

การใช้แบบฝึกหัด"คิดก่อนคลิก"

การแก้ปัญหานักเรียน
กลุ่มใหญ่

การแก้ปัญหาการเรียน
หลักภาษาไทยโดยใช้
ICT เพลงและพูดอภิปราย
รายงานโครงการ
และรายงานวิจัยชั้นเรียนอย่างย่อ

รายงานแผนการจัดการเรียนรู้
รายหน่วย
ำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา

บทเรียนเรื่องการอ่าน
บทเรียนเรื่องการเขียน
บทความการสอนICT
ICTภาษาจีน
โรงเรียนในฝัน
หอมรดกไทย
ปริศนาคำทาย
กาพย์พระไชยสุริยา
วรรณกรรม
รามเกียรติ์
ม.2 หน่วยที่1 พื้นฐานภาษา
ม.2 หน่วยที่ 2 พระอภัยมณี
พระบรมราโชวาท
ราชาธิราชตอนสมิงพระราม
สุภาษิตพระร่วง
วรรณกรรมเรื่องสั้น
การจัดกิจกรรมการเรียน
ตามมาตรฐานที่ 4


รายงานการใช้
กระดานโหวตที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการทำงาน
ให้กับนักเรียนที่ชอบเล่นเกม

ใบงาน
การเขียนนิทาน
การเขียนบันทึกการเดินทาง
การท่อ
งจำ
การพูดอธิบาย
การเขียนย่อความ
การเขียนเรียงความ
พระอภัยมณี
ศิลาจารึก

ปัญหาภาษาไทย
คลินิกCAIการพูดอภิปรายกลุ่มแสดงความรู้
ในการเรียนหลักภาษาไทย
รายงานโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
46

รายงานโครงการ
ICT
ปีการศึกษา 2546

กระดานนำเสนอผลงาน

ช่วยกันเขียนเวียนกันโหวต
กระดานสีชมพู
แฟ้มสะสมงานออนไลน์
ทดสอบออนไลน์

 

  ผลงานนักเรียน
ปี 47 1
ปี 46 1 2 3
ปี 45 1
ปี 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 บทบาทสมมุติ 1 2 3
ปี 43 1 2 3 4
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อ ICT
   
ครู เป็นผู้วางแผนขั้นตอน ทั้งเนื้อหาและวิธีการแก่ผู้เรียนจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และช่วยแนะแนวทาง
การแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ผู้เรียนสามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
1. กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี ถ้าผู้เรียนมีโอกาสคิด ทำ สร้างสรรค์ โดยที่ครูช่วยจัดบรรยากาศการเรียนรู้
จัดสื่อ และสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน

2. คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความสามารถทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม ความพร้อม
ของร่างกาย และจิตใจ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง
3. สาระการเรียนรู้มีความสมดุลเหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจของผู้เรียนและความคาดหวัง
ของสังคม ทั้งนี้ผลการเรียนรู้จากสาระและกระบวนการ จะต้องทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความคิด ความสามารถ
ความดี และมีความสุขในการเรียน
4. แหล่งเรียนรู้มีหลากหลายและเพียงพอที่จะให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ตามความถนัด ความสนใจ
5. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือ
เกื้อกูล ห่วงใย มีกิจกรรมร่วมกันในกระบวนการเรียนรู้
"แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถักทอความคิด พิชิตปัญหาร่วมกัน"
6. ศิษย์มีศรัทธาต่อครูผู้สอน สาระที่เรียนรวมทั้งกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนใฝ่รู้ มีใจรักที่จะเรียนรู้
ทั้งนี้ครูต้องมีความเชื่อว่าศิษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

7. สาระและกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวของผู้เรียน จนผู้เรียนสามารถ
นำผลจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง
8. กระบวนการเรียนรู้ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายอื่น ๆ เช่นชุมชน ครอบครัวองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกัน
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้สูงสุด

ที่มา : ปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนสำคัญที่สุด. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543


ที่ปรึกษา : ดร.ไพจิตร สดวกการ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
จัดทำและเผยแพร่ผลงานโดย อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์ อาจารย์ 3 ระดับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ ตั้งแต่ 8กุมภาพันธ์ 2547