จัดทำโดย อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์ http://www.st.ac.th/bhatips

แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

 

เสียงในภาษาไทย

๑.เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาในการพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจความประสงค์
ของตนเพื่อสนองความต้องการต่าง ๆ เช่นความรู้สึก บอกเล่า ขอความ
ช่วยเหลือ ถามให้รู้เรื่อง ฯลฯ เสียงที่มนุษย์สื่อออกมานี้เรียกว่าอะไร  

๒.ลมที่เปล่งออกมาเป็นเสียงเริ่มต้นจากอวัยวะใด  

๓. อวัยวะใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเสียง 

๔. เสียงในภาษามี ๓ ชนิดได้แก่เสียงใดบ้าง 

๕. เสียงที่เปล่งจากปอด ผ่านหลอดลม ผ่านกล่องเสียง ผ่านอวัยวะต่าง ๆ
ในช่องปากโดย ไม่สกัดกั้นเรียกว่าเสียงใด 

๖. เสียงที่เปล่งจากปอดผ่านหลอดลม ผ่านกล่องเสียงแล้วถูกอวัยวะในช่องปากสกัดกั้นลม
ไว้ชั่วขณะหนึ่งมีทั้งหมด ๒๑ เสียง เรียกว่าเสียงใด  

๗. เสียงที่เปล่งมาพร้อมเสียงสระ มีเสียงสูงบ้าง ต่ำบ้าง มีความไพเราะ
และทำให้คำมี ความหมายมากขึ้น เรียกว่าเสียงใด  

๘. สระที่เกิดจากลิ้นอยู่ในท่าเดิมตลอดเวลา เช่น สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอะ เอ
แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ เรียกว่าสระใด  

๙. สระที่เกิดจากลิ้นเปลี่ยนลักษณะหนึ่งไปอีกลักษณหนึ่งทำให้รูปริมฝีปาก
เปลี่ยนไปได้แก่สระเอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัวเรียกว่าสระใด
 

๑๐. สระที่มีเสียงพยัญชนะประสมอยู่ ได้แก่ อำ ไอ ใอ เอา ฤา เรียกว่าสระใด 

๑๑. สระที่เปล่งเสียงในระยะเวลาสั้น ๆ ได้แก่ สระ อะ อิ อึ อุ เอะ โอะ แอะ เอาะ เออะ เรียกว่าสระใด 

๑๒. สระที่เปล่งเสียงในระยะเวลาได้นาน เช่น อา อี อือ อู เอ โอ แอ ออ เอา เออ เรียกว่าสระใด 

๑๓. สระอิ และสระอะ ออกเสียงประสมกันอย่างรวดเร็วจะได้สระอะไร 

๑๔. สระอุ และสระอะ ออกเสียงประสมกันอย่างรวดเร็วจะได้สระอะไร 

๑๕. สระอือ และสระอา ออกเสียงประสมกันอย่างรวดเร็วจะได้สระอะไร 

๑๖. สระอี และสระอาออกเสียงประสมกันอย่างรวดเร็วจะได้สระอะไร  

๑๗. สระอูและสระอา ออกเสียงประสมกันอย่างรวดเร็วจะได้สระอะไร 

๑๘. สระอึ และสระอะ ออกเสียงประสมกันอย่างรวดเร็วจะได้สระอะไร 

๑๙. สถานที่หรือที่ตั้งของการออกเสียงพยัญชนะเราเรียกว่า 

๒๐. ก ข ค ฆ ง เกิดจากลมถูกสกัดกั้นไว้ ณ อวัยวะใด 

๒๑. จ ฉ ช ฌญ ช เกิดจากลมถูกสกัดกั้นไว้ ณ อวัยวะใด 

๒๒. ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เกิดจากลมถูกสกัดกั้นไว้ ณ อวัยวะใด

๒๓. ต ถ ท ธ น ด เกิดจากลมถูกสกัดกั้นไว้ ณ อวัยวะใด 

๒๔. ป ผ ภ มบ ฟ ฝ เกิดจากลมถูกสกัดกั้นไว้ ณ อวัยวะใด

๒๕. เสียงพยัญชนะมีกี่รูปกี่เสียง 

๒๖. เสียง ก ได้แก่อักษรใดบ้าง 

๒๗. เสียง ข ได้แก่อักษรใดบ้าง

๒๘. เสียง ซ ได้แก่อักษรใดบ้าง 

๒๙. เสียง ท ได้แก่อักษรใดบ้าง 

๓๐. เสียง ฮ ได้แก่อักษรใดบ้าง 

๓๑. เสียง ล ได้แก่อักษรใดบ้าง 

๓๒. พยางค์ที่ประสมแม่ ก กา มีพยัญชนะท้ายพยางค์หรือไม่ 

๓๓. ข้อความ"เมฆขว้างอิฐใส่งูเห่า"มีคำที่ประสมแม่ก กา กี่คำ 

๓๔. ข้อความ"คุณปัญญาเขินจนแกล้งพาลพวกเรา"มีคำที่สะกดด้วยแม่ กน กี่คำ 

๓๕. ข้อความ "ดายหญ้า"มีพยางค์ที่มีพยัญชนะท้ายพยางค์กี่พยางค์ 

  เว็บเพจนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก http://www.thaifolk.com

ผู้จัดทำ

โดย อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์
อาจารย์ ๓ ระดับ ๘ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

สมุดเยี่ยม


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐