ชุมนุม ดนตรีไทย
ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อครูที่ปรึกษา =>
ครูอำมฤต นามนวล
จุดประสงค์กิจกรรม =>
1.สร้างทัศนคติที่ดีต่อดนตรีไทย 2.มีความรู้ความเข้าใจในเครื่องดนตรีไทย 3.นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติดนตรี 4.มีความรู้ทักษะการเขียนอ่านโน้ตไทย
คุณสมบัติผู้เรียน =>
1. เป็นนักเรียนชั้น ม. 1,2,3 ที่มี.ผลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 3.00 2. เป็นผู้ที่ต้องการฝึกดนตรีไทยอย่างจริงจัง 3. มีวินัยในตนเองต่อการเรียน 4. มีใจเสียสละต่อส่วนรวม
สถานที่จัดกิจกรรม =>
ห้องดนตรีไทย
จำนวนที่รับสมัคร =>
30 คน (สมัครแล้ว 30 คน)
ระดับที่เปิด =>
ช่วงชั้นที่ 3
ไม่สามารถสมัครได้
อาจจะหมดเขตรับสมัครแล้ว หรือจำนวนที่นั่งเต็มแล้ว

ยังไม่มีนักเรียนสมัคร
เจอปัญหาในการสมัครชุมนุม ติดต่องานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลับหน้าหลัก

This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater
CopyRight ©2004 Suratthani School
Webmaster : webmaster@st.ac.th