สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 นายเรืองชัย เขมะพันธุ์มนัส นายกสมาคม
2 นายธนวรรษ รอดจิตต์ อุปนายก
3 นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย อุปนายก
4 นายวิทยา เหง่าหลี อุปนายก
5 นายสุชาติ หงษ์ทอง เลขาธิการ
6 นายชาญณรงค์ ผดุงชอบ ผู้ช่วยเลขาธิการ
7 นางพรทิพย์ ศรีประพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
8 นางเกศรารัตน์ ไม้ทองงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ
9 นายกำแหง กุงกวาง เหรัญญิก
10 นายชัยณรงค์ แดงหวาน ผู้ช่วยเหรัญญิก
11 นายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น ประชาสัมพันธ์
12 นายทรงพล ชื่นอารมณ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
13 นางสาวฉวีวรรณ จารุวัฒนพันธ์ นายทะเบียน
14 นายจุมพล สุวรรณมณี ผู้ช่วยนายทะเบียน
15 นายกฤษณ์ บุญมาก ผู้ช่วยนายทะเบียน
16 นายธรรมนูญ เทือกสุบรรณ กรรมการบริหาร
17 นางกณเกศ อารีกุล กรรมการบริหาร
18 นางสาวสุชาดา ลิ้มสกุล กรรมการบริหาร
19 นางปริญดา ชูณรงค์ กรรมการบริหาร
20 นางพรรัตน์ แคล้วพันธ์ กรรมการบริหาร
21 นางสาวอมราภรณ์ ประยูรศักดิ์ กรรมการบริหาร
22 นายธีรเดช จู่ทิ่น กรรมการบริหาร
23 นายเริงฤทธิ์ วิชัยดิษฐ์ กรรมการบริหาร
24 นายสุกิจ สมงาม กรรมการบริหาร
25 นายประมวล ประสมรอด กรรมการบริหาร
26 นายนพดล เขมะพันธุ์มนัส กรรมการบริหาร
27 นายสุกิจ มีพริ้ง กรรมการบริหาร
28 นางเตือนใจ อินทพัฒน์ กรรมการบริหาร
29 นางภัทรปภา ธนยศพร กรรมการบริหาร
30 นางสิริวันท์ รัตนเศวตสรรค์ กรรมการบริหาร
31 พ.ต.อ.สมยศ แก้วบังเกิด กรรมการบริหาร
32 พ.ท.ธีรพันธ์ แพเรือง กรรมการบริหาร
33 นายกฤษดา อินทร์คง กรรมการบริหาร
34 นายชนันท์เดชน์ สิงหพราหมณ์ กรรมการบริหาร