ผู้บริหารโรงเรียน

นายพิสิษฐ  ศักดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

10003   นายชาญณรงค์ ผดุงชอบ
channarong@st.ac.th
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

10002นางสาวฉวีวรรณ จารุวัฒนพันธ์
chaweewan@st.ac.th
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการ
และดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

 

10005นายชัยณรงค์ แดงหวาน
chainarong@st.ac.th
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ